ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


เลือกปีงบประมาณ :
ข้อมูลงบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565

งบลงทุนทั้งหมด

469

รายการ

523,601,648.57

บาท

ครุภัณฑ์

423

รายการ

229,999,235.20

บาท

สิ่งก่อสร้าง

46

รายการ

293,602,413.37

บาท
ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มพัสดุ
กองบริหารการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 025903064
กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565


สำเร็จ %
เบิกจ่ายแล้ว 331 จาก 422 รายการ
ข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:54:58 น.
งบทั้งหมด 422 รายการ 512,213,800.00
งบครุภัณฑ์ 384 รายการ 223,418,200.00
งบสิ่งก่อสร้าง 38 รายการ 288,795,600.00

งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2565


ไม่มีข้อมูล งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2565

งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565


สำเร็จ %
เบิกจ่ายแล้ว 32 จาก 47 รายการ
ข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:25:59 น.
งบทั้งหมด 47 รายการ 11,387,848.57
งบครุภัณฑ์ 39 รายการ 6,581,035.20
งบสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ 4,806,813.37

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน เงินงบประมาณ 2565 งบพ.ร.ก.เงินกู้ 2565 งบเหลือจ่าย 2565
กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
-
สำนักงานเลขานุการกรม
5/9
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
4/4
ล่าสุด : 25 เมษายน 2565
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1/1
ล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2564
-
3/3
ล่าสุด : 25 เมษายน 2565
กองบริหารการคลัง
-
-
4/4
ล่าสุด : 11 เมษายน 2565
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2/2
ล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2565
-
-
กองระบาดวิทยา
2/2
ล่าสุด : 07 ธันวาคม 2564
-
0/5
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
14/16
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
กองโรคติดต่อทั่วไป
2/2
ล่าสุด : 28 มีนาคม 2565
-
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
6/6
ล่าสุด : 03 กุมภาพันธ์ 2565
-
3/3
ล่าสุด : 21 มีนาคม 2565
กองโรคไม่ติดต่อ
2/2
ล่าสุด : 20 ธันวาคม 2564
-
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
10/28
ล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
-
5/5
ล่าสุด : 29 มีนาคม 2565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2/3
ล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2565
-
1/1
ล่าสุด : 22 มีนาคม 2565
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
-
-
1/2
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
กองนวัตกรรมและวิจัย
1/1
ล่าสุด : 13 ธันวาคม 2564
-
1/1
ล่าสุด : 04 เมษายน 2565
กองวัณโรค
10/18
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4/4
ล่าสุด : 04 มกราคม 2565
-
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
6/6
ล่าสุด : 08 กุมภาพันธ์ 2565
-
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
-
-
0/1
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
-
-
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
0/1
ล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
-
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
1/2
ล่าสุด : 09 พฤษภาคม 2565
กองกฎหมาย
1/2
ล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
-
-
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
-
-
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
0/11
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สถาบันบำราศนราดูร
3/3
ล่าสุด : 04 พฤษภาคม 2565
-
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
16/17
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
6/18
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
3/7
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
18/19
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
16/18
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
11/11
ล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
8/11
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
1/1
ล่าสุด : 15 มีนาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
8/8
ล่าสุด : 02 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
15/17
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
5/6
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
32/34
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
46/55
ล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
-
0/2
ล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
17/20
ล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
19/22
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
39/45
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
-
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
-
-
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
1/1
ล่าสุด : 13 มกราคม 2565
-
0/1
ล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
กองป้องกันการบาดเจ็บ
1/1
ล่าสุด : 08 ธันวาคม 2564
-
3/3
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
2/2
ล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2565
-
2/2
ล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2565