สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหา ปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูลงบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566

งบลงทุนทั้งหมด

589

รายการ

฿ 360,471,053.58

บาท

ครุภัณฑ์

549

รายการ

฿ 193,389,629.58

บาท

สิ่งก่อสร้าง

40

รายการ

฿ 167,081,424.00

บาท

ปีงบประมาณ 2566

รวมทุกประเภท

ดำเนินการแล้ว

565/589

ยกเลิก 5 รายการ

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

เบิกจ่ายแล้ว 432 จาก 451 รายการ

ยกเลิก 4 รายการ

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:38:18 น.

งบทั้งหมด 451 รายการ ฿ 345,662,300.00
งบครุภัณฑ์ 415 รายการ ฿ 179,990,600.00
งบสิ่งก่อสร้าง 36 รายการ ฿ 165,671,700.00

งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2566


ไม่มีข้อมูล งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2566

งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566

เบิกจ่ายแล้ว 133 จาก 138 รายการ

ยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:41:46 น.

งบทั้งหมด 138 รายการ ฿ 14,808,753.58
งบครุภัณฑ์ 134 รายการ ฿ 13,399,029.58
งบสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ฿ 1,409,724.00

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

# หน่วยงาน เงินงบประมาณ 2566 งบพ.ร.ก.เงินกู้ 2566 งบเหลือจ่าย 2566
กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
-
สำนักงานเลขานุการกรม
6/6
ล่าสุด 04 มกราคม 2566
-
14/17
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2/2
ล่าสุด 18 เมษายน 2566
-
4/4
ล่าสุด 04 กันยายน 2566
กองบริหารการคลัง
-
-
4/4
ล่าสุด 16 ตุลาคม 2566
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4/5
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
10/10
ล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2566
กองระบาดวิทยา
1/1
ล่าสุด 11 กันยายน 2566
-
-
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6/6
ล่าสุด 26 ธันวาคม 2565
-
-
กองโรคติดต่อทั่วไป
1/1
ล่าสุด 26 ธันวาคม 2565
-
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
13/13
ล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2566
-
2/2
ล่าสุด 02 ตุลาคม 2566
กองโรคไม่ติดต่อ
5/5
ล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2565
-
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
15/17
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
4/4
ล่าสุด 04 กันยายน 2566
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5/5
ล่าสุด 15 กันยายน 2566
-
2/2
ล่าสุด 27 กันยายน 2566
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5/5
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
1/1
ล่าสุด 01 กันยายน 2566
กองนวัตกรรมและวิจัย
3/3
ล่าสุด 04 กันยายน 2566
-
3/3
ล่าสุด 02 ตุลาคม 2566
กองวัณโรค
5/5
ล่าสุด 13 มีนาคม 2566
-
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8/8
ล่าสุด 26 ธันวาคม 2565
-
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3/3
ล่าสุด 19 ธันวาคม 2565
-
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
2/2
ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2566
-
4/4
ล่าสุด 20 กันยายน 2566
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
-
-
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
2/4
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
-
5/5
ล่าสุด 18 กันยายน 2566
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1/1
ล่าสุด 13 ธันวาคม 2565
-
-
กองกฎหมาย
2/2
ล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2565
-
7/7
ล่าสุด 04 กันยายน 2566
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
-
-
3/3
ล่าสุด 11 กันยายน 2566
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
27/27
ล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2566
-
-
สถาบันบำราศนราดูร
2/4
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
15/16
ล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2566
-
7/7
ล่าสุด 18 กันยายน 2566
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4/4
ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
24/24
ล่าสุด 31 สิงหาคม 2566
-
7/7
ล่าสุด 04 กันยายน 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
5/5
ล่าสุด 09 มิถุนายน 2566
-
11/11
ล่าสุด 21 กันยายน 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
10/12
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
13/13
ล่าสุด 16 ตุลาคม 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1/1
ล่าสุด 18 มกราคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
33/34
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
6/6
ล่าสุด 21 เมษายน 2566
-
1/1
ล่าสุด 11 กันยายน 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
10/10
ล่าสุด 07 สิงหาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
21/21
ล่าสุด 14 มีนาคม 2566
-
6/6
ล่าสุด 02 ตุลาคม 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
36/37
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
6/6
ล่าสุด 03 ตุลาคม 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
10/10
ล่าสุด 26 กันยายน 2566
-
3/3
ล่าสุด 02 ตุลาคม 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
70/71
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
5/5
ล่าสุด 30 ตุลาคม 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
34/36
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
-
1/2
ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
-
-
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
30/30
ล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2566
-
6/6
ล่าสุด 03 ตุลาคม 2566
กองป้องกันการบาดเจ็บ
5/5
ล่าสุด 26 มิถุนายน 2566
-
4/4
ล่าสุด 11 กันยายน 2566
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
-
-
-


สงวนสิทธิ์ © 2021 - 2023 Generic placeholder image แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 025903064, 025903077 ทีมผู้พัฒนา ออนไลน์ 1 คน