ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค
DDC-Procurement Tracking System


วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา น.

ข้อมูลงบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2564
ประกาศ : ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
หากหน่วยงานใดพบปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 025903064

กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง

งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

พบข้อมูล จำนวน 263 รายการ
85.823754789272%
เบิกจ่ายแล้ว 224 จาก 261 รายการ

โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

งบทั้งหมด 263 รายการ 951,885,500.00
งบครุภัณฑ์ 211 รายการ 93,069,400.00
งบสิ่งก่อสร้าง 52 รายการ 858,816,100.00

พ.ร.ก. เงินกู้ ปีงบประมาณ 2564

พบข้อมูล จำนวน 127 รายการ
56.692913385827%
เบิกจ่ายแล้ว 72 จาก 127 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
งบทั้งหมด 127 รายการ 413,344,500.00
งบครุภัณฑ์ 122 รายการ 392,875,400.00
งบสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ 20,469,100.00

งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

พบข้อมูล จำนวน 142 รายการ
33.802816901408%
เบิกจ่ายแล้ว 48 จาก 142 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
งบทั้งหมด 142 รายการ 11,763,556.83
งบครุภัณฑ์ 123 รายการ 6,383,886.48
งบสิ่งก่อสร้าง 19 รายการ 5,379,670.35

© 2021 กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 025903064, 025903077 ทีมผู้พัฒนา ออนไลน์ 1 คน