สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหา ปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูลงบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566

งบลงทุนทั้งหมด

450

รายการ

฿ 367,382,300.00

บาท

ครุภัณฑ์

414

รายการ

฿ 201,710,600.00

บาท

สิ่งก่อสร้าง

36

รายการ

฿ 165,671,700.00

บาท

ปีงบประมาณ 2566

รวมเงินทุกประเภท

372/450

[ สำเร็จแล้ว 83% ] ยกเลิก 4 รายการ

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

เบิกจ่ายแล้ว 372 จาก 450 รายการ

ยกเลิก 4 รายการ

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:06:21 น.

งบทั้งหมด 450 รายการ ฿ 367,382,300.00
งบครุภัณฑ์ 414 รายการ ฿ 201,710,600.00
งบสิ่งก่อสร้าง 36 รายการ ฿ 165,671,700.00

งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2566


ไม่มีข้อมูล งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2566

งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566


ไม่มีข้อมูล งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

# หน่วยงาน เงินงบประมาณ 2566 งบพ.ร.ก.เงินกู้ 2566 งบเหลือจ่าย 2566
กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
-
สำนักงานเลขานุการกรม
6/6
ล่าสุด 04 มกราคม 2566
-
-
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2/2
ล่าสุด 18 เมษายน 2566
-
-
กองบริหารการคลัง
-
-
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4/5
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
-
กองระบาดวิทยา
0/1
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
-
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6/6
ล่าสุด 26 ธันวาคม 2565
-
-
กองโรคติดต่อทั่วไป
1/1
ล่าสุด 26 ธันวาคม 2565
-
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
12/13
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
กองโรคไม่ติดต่อ
5/5
ล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2565
-
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
15/17
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2/5
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5/5
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
0/3
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
-
กองวัณโรค
5/5
ล่าสุด 13 มีนาคม 2566
-
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8/8
ล่าสุด 26 ธันวาคม 2565
-
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3/3
ล่าสุด 19 ธันวาคม 2565
-
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
1/2
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
-
-
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
0/3
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
-
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1/1
ล่าสุด 13 ธันวาคม 2565
-
-
กองกฎหมาย
2/2
ล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2565
-
-
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
-
-
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
4/31
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สถาบันบำราศนราดูร
2/4
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566
-
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
12/16
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4/4
ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
22/24
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
4/5
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
10/12
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1/1
ล่าสุด 18 มกราคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
25/34
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
6/6
ล่าสุด 21 เมษายน 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
9/10
ล่าสุด 08 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
21/21
ล่าสุด 14 มีนาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
34/37
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
7/10
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
70/71
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
33/36
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
-
-
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
30/30
ล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2566
-
-
กองป้องกันการบาดเจ็บ
0/5
ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2566
-
-
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
-
-
-


สงวนสิทธิ์ © 2021 - 2023 Generic placeholder image แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 025903064, 025903077 ทีมผู้พัฒนา ออนไลน์ 1 คน