สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหา ปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูลงบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566

งบลงทุนทั้งหมด

450

รายการ

฿ 367,382,300.00

บาท

ครุภัณฑ์

414

รายการ

฿ 201,710,600.00

บาท

สิ่งก่อสร้าง

36

รายการ

฿ 165,671,700.00

บาท

ปีงบประมาณ 2566
ดำเนินการสำเร็จ

0/450

[ สำเร็จแล้ว 0% ]

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566


สำเร็จ %
เบิกจ่ายแล้ว 0 จาก 450 รายการ
ข้อมูลล่าสุด วันที่ 07 ตุลาคม 2565 เวลา 14:19:41 น.
งบทั้งหมด 450 รายการ ฿ 367,382,300.00
งบครุภัณฑ์ 414 รายการ ฿ 201,710,600.00
งบสิ่งก่อสร้าง 36 รายการ ฿ 165,671,700.00

งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2566


ไม่มีข้อมูล งบพ.ร.ก.เงินกู้ ปีงบประมาณ 2566

งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566


ไม่มีข้อมูล งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

# หน่วยงาน เงินงบประมาณ 2566 งบพ.ร.ก.เงินกู้ 2566 งบเหลือจ่าย 2566
กลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
-
สำนักงานเลขานุการกรม
0/6
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
0/2
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองบริหารการคลัง
-
-
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0/5
ล่าสุด : 27 กันยายน 2565
-
-
กองระบาดวิทยา
0/1
ยังไม่รายงาน
-
-
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0/6
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองโรคติดต่อทั่วไป
0/1
ยังไม่รายงาน
-
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
0/13
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองโรคไม่ติดต่อ
0/5
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
0/17
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0/5
ล่าสุด : 05 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0/5
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
0/3
ยังไม่รายงาน
-
-
กองวัณโรค
0/5
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0/8
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
0/3
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
0/2
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
-
-
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
0/3
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
-
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0/1
ยังไม่รายงาน
-
-
กองกฎหมาย
0/2
ล่าสุด : 04 ตุลาคม 2565
-
-
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
-
-
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
0/31
ยังไม่รายงาน
-
-
สถาบันบำราศนราดูร
0/4
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
0/16
ยังไม่รายงาน
-
-
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
0/4
ยังไม่รายงาน
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
0/24
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
0/5
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
0/12
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
0/1
ล่าสุด : 04 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
0/34
อัพเดท 8 07 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
0/6
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
0/10
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
0/21
ล่าสุด : 04 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
0/37
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
0/10
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
0/71
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
0/36
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
-
-
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
0/30
ล่าสุด : 03 ตุลาคม 2565
-
-
กองป้องกันการบาดเจ็บ
0/5
ยังไม่รายงาน
-
-
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
-
-
-


Generic placeholder image สงวนสิทธิ์ © 2022 Generic placeholder image แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 025903064, 025903077 ทีมผู้พัฒนา ออนไลน์ 2 คน