ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System


ver. 1.0

ทั้งหมด 263 รายการ
951,885,500.00
ครุภัณฑ์ 211 รายการ
93,069,400.00
ก่อสร้าง 52 รายการ
858,816,100.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปี 2564 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา น.

ประกาศ : ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
หากหน่วยงานใดพบปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 025903064


กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง

งบลงทุนของหน่วยงานของกรมควบคุมโรค ปี 2564
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่ได้สเปค/ราคากลาง
12 รายการ
฿ 43,412,700.00
จัดทำสเปค/ราคากลาง
76 รายการ
฿ 18,672,200.00
จัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
41 รายการ
฿ 20,672,000.00
สัญญา/ใบสั่ง
81 รายการ
฿ 10,244,000.00
เบิกจ่าย
1 รายการ
฿ 68,500.00
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้สเปค/ราคากลาง
32 รายการ
฿ 810,764,400.00
จัดทำสเปค/ราคากลาง
11 รายการ
฿ 38,306,200.00
จัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
8 รายการ
฿ 9,731,500.00
สัญญา/ใบสั่ง
1 รายการ
฿ 14,000.00
เบิกจ่าย
0 รายการ
฿ 0.00