ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบห้องประชุมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน EOC (ชั้น 1 ) กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 งาน 9,000,000.00 9,000,000.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
1.สลก. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สธ 0401.1/ว137 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 2. กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม 3. กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 4. นำส่งสรุปขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เสนอกรมผ่านกองบริหารการคลัง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0401.1/1621 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 5.กองบริหารการคลัง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 6. มีผู้เสนอแนะวิจารณ์มา 1 ราย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อตอบข้อวิจารณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 และได้นำส่งกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เพื่อเสนอกรมเห็นชอบและลงร่างประกาศใหม่อีกครั้ง 7.ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 หมดเขตวิจารณ์ วันที่ 14 กันยายน 2564 8.ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 กันยายน 2564 กำหนดพิจารณาผล 1 ตุลาคม 2564 9.วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เสนอกรมอนุมัติยกเลิกเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
25 ตุลาคม 2564 (16:08:05)
75%
2 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบห้องประชุมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน EOC (ชั้น 2 ) กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 งาน 7,000,000.00 7,000,000.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
1.สลก. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สธ 0401.1/ว137 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 2. กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม 3. กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 4. นำส่งสรุปขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เสนอกรมผ่านกองบริหารการคลัง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0401.1/1621 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 5.กองบริหารการคลัง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 6. มีผู้เสนอแนะวิจารณ์มา 1 ราย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อตอบข้อวิจารณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 และได้นำส่งกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เพื่อเสนอกรมเห็นชอบและลงร่างประกาศใหม่อีกครั้ง 7.ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 หมดเขตวิจารณ์ วันที่ 14 กันยายน 2564 8.ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 กันยายน 2564 กำหนดพิจารณาผล 1 ตุลาคม 2564 9.วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เสนอกรมอนุมัติยกเลิกเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
25 ตุลาคม 2564 (16:09:41)
75%