ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติมอาคารด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
1 งาน 469,100.00 469,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
17 พฤษภาคม 2564 (14:52:51)
100%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกันIsolation COVID-19 ขนาด 3x7x2.6 เมตร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
1 ห้อง 2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (สัญญาแล้วเสร็จในวันที่ 3 กันยายน 2564)
11 ตุลาคม 2564 (09:52:46)
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกันIsolation COVID-19 ขนาด 3x7x2.6 เมตร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
1 ห้อง 2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว (สัญญาแล้วเสร็จในวันที่ 3 กันยายน 2564)
11 ตุลาคม 2564 (09:52:58)
100%