ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 เครื่อง 56,700.00 113,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ไม่มีการจัดซื้อ และอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิก
30 สิงหาคม 2564 (11:23:04)
2 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 1 ระบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์ Covid สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (78.1)
1 ระบบ 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ0407.3/609 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กยพ. มอบหมายสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับศูนย์สารสนเทศและ นายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
25 ตุลาคม 2564 (09:27:49)
3 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ระบบสารสนเทศสำหรับสถานควบคุมโรคแห่งรัฐและการกักกันโรคในท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19 COSTE Platform COVID19: Stage Quarantine Tracking and Evaluation Platform (78.2)
1 ระบบ 5,000,000.00 5,000,000.00 e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ0407.3/609 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กยพ. มอบหมายสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับศูนย์สารสนเทศและ นายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
25 ตุลาคม 2564 (09:28:00)
4 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 7 ระบบอ่านหน้าคนและทะเบียนโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ ไม่ต้องเปิดกระจก (78.7)
1 ระบบ 4,500,000.00 4,500,000.00 e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างงานพัสดุเสนอผออนุมัติเรื่องขออนุมัติจัดทำแผนจัดซื้อฯ และแต่งตั้งกรรมการฯ เพื่อเสนอกองคลังดำเนินการ ต่อ (วงเงินเกินอำนาจ ผอ. ครฉ.) วันนี้ได้ส่งรายงานจัดหาท่านรองโสภณลงนามเรียบร้อยแล้ว ไปศูนย์สารสนเทศ รอการพิจารณาของกรมควบคุมโรค ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และส่งคณะกรรมการ สป. พิจารณาวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากศูนย์สารสนเทศแก้ไข เนื่องจากพิจารณารายงานจัดหาฯ ไม่ผ่านการพิจารณา เพราะราคาโปรแกรมไม่เหมาะสม ครุภัณฑ์มีการเปลี่ยน ใบเสนอราคาไม่มียี่ห้อ รุ่น เทียบ 3 ยี่ห้อ และส่งรายงานฯ ช้า วันที่ 7 มิ.ย. 64 กรรมการฯ พิจารณาไม่ทัน.. จัดประชุมคณะกรรมการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่าง ไอที ครฉ.จัดทำบันทึกขอความชัดเจนในการแก้ไขรายงานจัดหาฯเพื่อให้คณะกรรมการกรมพิจารณา อยู่ระหว่างปรับก้ไขรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง วันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ กรม คร. อยู่ระหว่างรอส่งคณะกรรมการ สป. พิจารณา -อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำขออนุมัติหลักการและจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
25 ตุลาคม 2564 (09:38:22)
13%
5 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) รายการ 4 อุปกรณ์วิดีโอสตรีมมิ่ง
2 ชุด 50,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ประกาศเชิญชวนไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงทำการยกเลิกการจัดหาในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2564 (08:58:24)