ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.1 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (77.1)
6 เครื่อง 420,600.00 2,523,600.00 e-bidding
ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนฯ จัดซื้อครุภัณฑ์จากรายการเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด เป็นชุดระบบตรวจจับ Face detection 12 ชุด
02 สิงหาคม 2564 (17:05:58)
25%