ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 11 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับ Data center กรมควบคุมโรค
1 ชุด 840,000.00 840,000.00 วิธี คัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
พิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 แต่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด คณะกรรมการจึงทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางใหม่ คณะกรรมการจัดประชุมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครั้งใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการทำเอกสารส่งไปยังกองบริหารการคลัง กองบริหารการคลังกำลังดำเนินการขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
25 ตุลาคม 2564 (09:23:31)
50%
2 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 13 โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
2000 ลิขสิทธิ์ 4,950.00 9,900,000.00 วิธี คัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
พิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 แต่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด คณะกรรมการจึงทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางใหม่ คณะกรรมการจัดประชุมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครั้งใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการทำเอกสารส่งไปยังกองบริหารการคลัง กองบริหารการคลังกำลังดำเนินการขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
25 ตุลาคม 2564 (09:24:10)
50%
3 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.2 ชุดระบบตรวจจับ face detection (77.2)
6 ชุด 321,000.00 1,926,000.00 e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
ประชุมพิจารณาร่างสเปกครั้งที่ 4 และประกาศร่าง TOR เสนอแนะวิจารณ์เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 มีผู้ยื่นเสนอแนะ TOR เข้ามา 1 ราย อยู่ระหว่างการนัดคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่าง TOR
29 กันยายน 2564 (09:41:03)
50%