ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.3 เครื่องพิมพ์สมุดวัคซีน (77.3)
2 เครื่อง 27,900.00 55,800.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
กำหนดประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อฯ ในวันที่ 22 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5
14 กันยายน 2564 (09:42:20)
69%
2 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 3 ระบบสารสนเทศเฝ้าระวัง/ติดตามและประเมินผลโควิด-19 COSTE Platform COVID19: Surveillance Tracking and Evaluation Platform (78.3)
1 ระบบ 20,000,000.00 20,000,000.00 วิธี คัดเลือก
ประชุมพิจารณาผล
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0403.1/2116 ลงวันที่ 7 ก.ค.64 ขอส่งเอกสารการดำเนินงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลางซื้อระบบสารสนเทศเฝ้าระวัง/ติดตามและประเมินผลโควิด-19 COSTE Platform COVID19 : Surveillance Tracking and Evaluation Platform จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) คณะกรรมการพิจารณาผลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 สิงหาคม 64 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา เสนอบันทึกสรุปให้คณะกรรมการลงนามเพื่อเสนอกรมฯพิจารณาอนุมัติ กรมฯ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบฯ คณะกรรมการพิจารณาผลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 64 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา เสนอบันทึกสรุปให้คณะกรรมการลงนามเพื่อเสนอกรมฯพิจารณาอนุมัติ กรมฯ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ที่ สธ 0403.1/3553 ลว.21 กันยายน 2564 ขออนุมัติหลักการซื้อระบบสาสรสนเมศเฝ้าระวังฯ โดยวิธีคัดเลือก -คณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 5 พ.ย.64
25 ตุลาคม 2564 (09:31:48)
58%
3 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 5 ระบบชุดตรวจแบบสวมใส่ พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร (78.5)
3 ระบบ 1,089,960.00 3,269,900.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างงานพัสดุเสนอผออนุมัติเรื่องขออนุมัติจัดทำแผนจัดซื้อฯ และแต่งตั้งกรรมการฯ เพื่อเสนอกองคลังดำเนินการ ต่อ (วงเงินเกินอำนาจ ผอ. ครฉ.) วันนี้ได้ส่งรายงานจัดหาท่านรองโสภณลงนามเรียบร้อยแล้ว ไปศูนย์สารสนเทศ รอการพิจารณาของกรมควบคุมโรค ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และส่งคณะกรรมการ สป. พิจารณาวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากศูนย์สารสนเทศแก้ไข คณะกรรมการกรมฯ ไม่พิจารณา เพราะส่งรายงานฯ ช้า วันที่ 7 มิ.ย. 64 ใบเสนอราคาส่งตอนเช้าวันที่ 8 มิ.ย. กรรมการฯ พิจารณาไม่ทัน รอเข้าวาระหน้า วันที่ 20 มิ.ย. เพื่อพิจารณา สป. จัดประชุมคณะกรรมการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผ่านการพิจารณารายงานจัดหา จาก สป.วันที่ 2 กรกฎาคม 64 สป.แจ้งชุดPAPR เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที 9 สิงหาคม 64 ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อฯ เสนอกรม อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.ลงนามแผนจัดซื้อฯ วันที่ 31 สิงหาคม 64 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางซื้อระบบชุดตรวจแบบสวมใส่ วันที่ 8 ก.ย.64 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลางซื้อระบบชุดตรวจแบบสวมใส่ พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งให้กองบริหารการคลังดำเนินการ วันที่ 7 ต.ค. 64 ประกาศร่าง TOR วันที่ 28 ตุลาคม 64 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ตุลาคม 2564 (09:34:17)
69%
4 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 6 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล Covid-19 (78.6)
1 ระบบ 7,800,000.00 7,800,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0403.1/1854 ลว. 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งเอกสารการดำเนินงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล Covid-19 จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งให้กองบริหารการคลังอนุมัติสเปคและราคากลาง วันที่ 15 กรกฎาคม 64 คณะกรรมการรอประชาวิจารณ์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อระบบฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 64 อยู่ระหว่างการพิจารณาความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉาพะซื้อระบบฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ส่งเอกสารให้กองบริหารการคลัง การพิจารณาความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ . แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล Covid-19 จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น 7,800,000.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) วันที่ 18 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 ต.ค.64 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2
25 ตุลาคม 2564 (09:36:45)
69%
5 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 10 ลิขสิทธิ์เชื่อมโยงระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
50 ลิขสิทธิ์ 50,000.00 2,500,000.00 วิธี คัดเลือก
ประชุมพิจารณาผล
พิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 แต่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด คณะกรรมการจึงทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางใหม่ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ กำหนดราคากลางดำเนินการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการส่งเอกสารไปยังกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาผล
25 ตุลาคม 2564 (10:07:24)
58%
6 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
18 เครื่อง 22,000.00 396,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
กำหนดประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อฯ ในวันที่ 22 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5
14 กันยายน 2564 (09:50:21)
69%
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.7 ชุดเครื่องอ่านหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน (Passport Reader ) (77.6)
25 ชุด 75,000.00 1,875,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
กำหนดประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อฯ ในวันที่ 22 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5
14 กันยายน 2564 (09:50:43)
69%