ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันบำราศนราดูร ครุภัณฑ์การแพทย์
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 คัน 5,570,500.00 5,570,500.00 วิธี คัดเลือก
ตรวจรับ
ส่งมอบแล้ว 18 ตุลาคม 2564 รอเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจรับเนื่องจากเกษียณ
25 ตุลาคม 2564 (11:23:24)
92%
2 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์การแพทย์
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 คัน 5,570,500.00 5,570,500.00 วิธี คัดเลือก
PO
อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามพรบ.2560 ข้อ 162 โดยกำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0
25 ตุลาคม 2564 (13:39:32)
83%
3 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 1 ระบบคัดกรองและติดตามผู้ป่วยผ่านแดนอัจฉริยะ (Smart Screening and Cross border Tracking )
1 ระบบ 72,000,000.00 72,000,000.00 e-bidding
ตรวจรับ
นัดทำสัญญากับบริษัท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน (2 ตุลาคม 2564) ตรวจรับวงดที่ 1 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 ภายใน 80 วัน (12 พฤศจิกายน 2564) กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน (1 ธันวาคม 2564)
25 ตุลาคม 2564 (09:25:58)
94%
4 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.4 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 (77.4)
28 เครื่อง 21,000.00 588,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ผู้ขายลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 ครบกำหนดตรวจรับวันที่ 25 พ.ย.64
14 กันยายน 2564 (09:48:33)
81%
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 4 ระบบตรวจเคลื่อนที่แบบจับอุณหภูมิ และ Facregocnation (78.4)
3 ระบบ 1,125,000.00 3,375,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
22 ม.ค. 64 ขอรายชื่อคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0403.1/228 ลว 22 ม.ค. 64 16 เม.ย. 64 จัดทำรายงานจัดหาครุภัณฑ์ฯ 3 รายการ ส่งศูนย์สารสนเทศ รายการ 4, 5, 7 หนังสือกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สธ 0403.8/1190 ลว 16 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญากับศูนย์กฎหมาย 21 เม.ย. 64 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรมควบคุมโรค พิจารณา รายการ 4 ระบบตรวจเคลื่อนที่แบบจับอุณหภูมิฯ รายการ 5 ระบบชุดตรวจแบบสวมใส่ฯ และรายการ 7 ระบบอ่านหน้าคนและทะเบียนฯ - รายการ 4 ระบบตรวจเคลื่อนที่แบบจับอุณหภูมิฯ ผ่าน เสนอคณะกรรมการ สป. พิจารณา วันที่ 30 เม.ย. 64" - จัดทำรายงานจัดหาครุภัณฑ์ฯ 2 รายการ ส่งศูนย์สารสนเทศ รายการ 4, 5 หนังสือกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สธ 0403.8/1224 ลว 21 เมษายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติโครงการรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอรองอธิบดีกรมควบคุมโรค - จัดทำรายงานจัดหาครุภัณฑ์ฯ 2 รายการ ส่งศูนย์สารสนเทศ รายการ 4, 5 หนังสือกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สธ 0403.8/1225 ลว 21 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ 25 พ.ค. 64 หนังสือศูนย์สารสนเทศ สธ 0434/729 ลว 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 27 พ.ค. 64 ประสานกองคลังขอแก้ไขชื่อโครงการ และหน่วยนับ 4 มิ.ย. 64 จัดทำหนังสือเสนออธิบดีขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดฯ ด่วนที่สุด หนังสือ ที่ สธ 0403.3/1730 ลว 4 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. ใช้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา - ขอส่งอนุมัติแผนจัดซื้องบประมาณ พรก.เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด สธ 0403.1/1886 ลว 18 มิ.ย.64 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางซื้อฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด สธ 0405.5/4459 ลว.29 มิ.ย.64" ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนรายละเอียดฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด สธ0405.5/4538 ลว 2 ก.ค.64 ประชุม con รายการ 4 ระบบตรวจเคลื่อนที่แบบจับอุณหภูมิฯ ประชุมขอทบทวนคุณสมบัติครุภัณฑ์ เพื่อประชุม TOR ปรับแก้ไขตามที่ประชุม con ในวันที่ 3 ก.ค. 64 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลางซื้อระบบ ด่วนที่สุด สธ 0403.1/2230 ลว 16 ก.ค.64 - ขอส่งเอกสารการดำเนินงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ด่วนที่สุด สธ 0403.1/2231 ลว 16 ก.ค.64 23 ก.ค. 64 ประชุม con ผู้รับผิดชอบ ตามหนังสือ สธ 0405.2/ว1801 ลว 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผอ. ขอเชิญคณะทำงานประชุม 13 ส.ค. 64 ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 17 ส.ค. 64 การพิจารณาความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อระบบฯ 31 ส.ค. 64 เปิดซองพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมฯ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบฯ 13 ก.ย.64 เปิดซองพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 -อยู่ระหว่างศูนย์กฎหมายตรวจร่างสัญญา
25 ตุลาคม 2564 (09:33:39)
81%
6 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบแจ้งเตือนข่าวสาร COVID-19 สำหรับประชาชน
1 ระบบ 75,000,000.00 75,000,000.00 e-bidding
ตรวจรับ
นัดทำสัญญากับบริษัทเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน (3 ตุลาคม 2564) ดำเนินการตรวจรับในวันที่ 20 กันยายน 2564 ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการส่งเบิกงวดที่1แล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 ภายใน 80 วัน (22 พฤศจิกายน 2564) กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน (2 ธันวาคม 2564)
25 ตุลาคม 2564 (09:01:21)
94%
7 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) รายการ 2 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2
240 เครื่อง 21,000.00 5,040,000.00 วิธี คัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
คณคณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังทำร่างสัญญาส่งให้กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง กำหนดทำสัญญาวันที่ 26 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (09:21:00)
75%
8 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (77.5)
2 เครื่อง 30,000.00 60,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ผู้ขายลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 ครบกำหนดตรวจรับวันที่ 25 พ.ย.64
14 กันยายน 2564 (09:49:21)
81%