ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลแบบไร้สาย (Wireless Digital Radiography, DR) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 3,200,000.00 3,200,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:35:40)
100%
2 สถาบันบำราศนราดูร ครุภัณฑ์การแพทย์
รถตู้สำหรับขนส่งผู้มีความเสี่ยง เพื่อการกักกันโรค สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 คัน 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (11:20:55)
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 1,247,000.00 1,247,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว
02 สิงหาคม 2564 (14:04:24)
100%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 2,364,000.00 2,364,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว
02 สิงหาคม 2564 (14:06:19)
100%
5 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับชนิด 3 กระบอกตา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 กล้อง 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
กรรมการตรวจรับวันที่ 20 เมษายน 2564
04 ตุลาคม 2564 (14:11:31)
100%
6 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจสารพันธุกรรม covid 19 เคลื่อนที่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 590,000.00 2,950,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกไปกองคลัง
25 มิถุนายน 2564 (14:12:38)
100%
7 สถาบันบำราศนราดูร ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 16,000,000.00 16,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (11:24:04)
100%
8 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเรียบร้อย
04 ตุลาคม 2564 (14:11:38)
100%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10 สิงหาคม 2564 (11:12:09)
100%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
11 ตุลาคม 2564 (09:51:58)
100%
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:19:20)
100%
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
31 พฤษภาคม 2564 (11:44:40)
100%
13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
25 ตุลาคม 2564 (14:07:32)
100%
14 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ขบ P640000856 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
06 กันยายน 2564 (14:13:05)
100%
15 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 340,000.00 680,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
7 พค..64
11 พฤษภาคม 2564 (15:21:40)
100%
16 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 50 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 270,000.00 270,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:19:26)
100%
17 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน
17 พฤษภาคม 2564 (16:29:09)
100%
18 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:35:53)
100%
19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
26 เมษายน 2564 (13:35:58)
100%
20 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว
26 เมษายน 2564 (08:58:02)
100%
21 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:19:34)
100%
22 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
31 พฤษภาคม 2564 (11:40:44)
100%
23 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน
17 พฤษภาคม 2564 (16:31:01)
100%
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:36:07)
100%
25 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินวันที่ 30 เมษายน 2564 เลขที่เอกสาร 3700002501
05 กรกฎาคม 2564 (12:39:18)
100%
26 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
19 เมษายน 2564 (11:28:52)
100%
27 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว
26 เมษายน 2564 (08:58:16)
100%
28 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
10 สิงหาคม 2564 (11:12:18)
100%
29 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
แจ้งส่งสินค้า 6 พฤษภาคม 64 (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 64)
11 ตุลาคม 2564 (09:52:09)
100%
30 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:19:41)
100%
31 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
31 พฤษภาคม 2564 (11:41:24)
100%
32 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
3 พค.64
03 พฤษภาคม 2564 (17:50:28)
100%
33 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เก็บเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ชนิด 2 ประตู สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 ตู้ 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
กรรมการตรวจรับวันที่ 20 เมษายน 2564
04 ตุลาคม 2564 (14:11:45)
100%
34 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส พร้อมโปรแกรมจัดเก็บตัวอย่าง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
2 ตู้ 1,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับ
04 ตุลาคม 2564 (14:11:52)
100%
35 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แนวนอน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 ตู้ 140,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
กรรมการตรวจรับวันที่ 20 เมษายน 2564
04 ตุลาคม 2564 (14:11:58)
100%
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง -45 องศาเซลเซียส สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 ตู้ 146,000.00 146,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:19:49)
100%
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 3 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 ตู้ 200,000.00 200,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
11 ตุลาคม 2564 (09:52:18)
100%
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 3 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 ตู้ 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:19:57)
100%
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 ตู้ 235,000.00 235,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:36:19)
100%
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินวันที่ 1 เมษายน 2564 เลขที่เอกสาร 3700000012
05 กรกฎาคม 2564 (12:40:58)
100%
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 ตู้ 235,000.00 235,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
03 พฤษภาคม 2564 (11:56:21)
100%
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว
26 เมษายน 2564 (08:58:30)
100%
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังการเงิน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
10 สิงหาคม 2564 (11:12:28)
100%
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 ตู้ 235,000.00 235,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
11 ตุลาคม 2564 (09:52:35)
100%
45 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 ตู้ 235,000.00 235,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:20:04)
100%
46 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
31 พฤษภาคม 2564 (11:43:51)
100%
47 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตู้ 235,000.00 235,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
25 ตุลาคม 2564 (14:07:40)
100%
48 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตาม ขบ. P640000766 ลว. 9 เมษายน 2564
06 กันยายน 2564 (14:13:12)
100%
49 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
12 พค.64
17 พฤษภาคม 2564 (10:17:54)
100%
50 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 5 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตู้ 300,000.00 300,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
25 ตุลาคม 2564 (14:07:49)
100%
51 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 เครื่อง 104,900.00 1,573,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิกจ่ายไปยังกองคลัง (ตรวจรับครุภัณฑ์เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64)
23 สิงหาคม 2564 (16:06:15)
100%
52 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
4 เครื่อง 100,000.00 400,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว และ ส่งเบิกการเงิน ในวันที่ 28 เมษายน 2564
03 พฤษภาคม 2564 (12:23:24)
100%
53 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
24 เครื่อง 27,000.00 648,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 20 เม.ย.64
24 พฤษภาคม 2564 (15:02:54)
100%
54 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนกาบเชิง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
1 เครื่อง 450,000.00 450,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
31 พฤษภาคม 2564 (11:45:17)
100%
55 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1 เครื่อง 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เลขที่เอกสาร 3700001127
05 กรกฎาคม 2564 (12:41:15)
100%
56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3 เครื่อง 450,000.00 1,350,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2564 (10:33:41)
100%
57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 เครื่อง 450,000.00 1,800,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเมื่อวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรียนร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:36:28)
100%
58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์การแพทย์
รถเข็นชนิดนั่ง (พับเก็บได้ รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 กก.) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 คัน 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 26 เมษายน 2564
06 กันยายน 2564 (14:13:17)
100%
59 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์แอลอีดี แบบ SMART TV ขนาด 32 นิ้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
6 เครื่อง 8,600.00 51,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2564 (13:30:30)
100%
60 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบเสียงห้องประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ระบบ 250,500.00 250,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
22มีค.64
05 เมษายน 2564 (14:37:52)
100%
61 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
1 คัน 1,025,000.00 1,025,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:36:40)
100%
62 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถไฟฟ้าชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 คัน 300,000.00 1,200,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับครุภัณฑ์แล้วเมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 อยู่รหว่างกระจายของไปยังหน่วยงานในพื้นที่
29 กันยายน 2564 (09:41:27)
100%
63 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
4 คัน 854,000.00 3,416,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
23 เมษายน 2564 (18:38:28)
100%
64 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโคโรน่าไวรัส(Full set) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ชุด 3,800,000.00 3,800,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังกองคลัง
02 สิงหาคม 2564 (16:53:03)
100%
65 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
17 ตู้ 14,700.00 249,900.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 3 พ.ค. 64
28 มิถุนายน 2564 (15:15:45)
100%
66 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์สำนักงาน
Electronic board สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 439,000.00 439,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
31 พฤษภาคม 2564 (11:46:22)
100%
67 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 2.4 x 1.5 เมตร สำหรับการคัดกรองผู้เดินทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน พรมแดนบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
1 ตู้ 69,100.00 69,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว และ ส่งเบิกการเงิน ในวันที่ 28 เมษายน 2564
03 พฤษภาคม 2564 (12:24:49)
100%
68 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 3 x 6 x 2.50 เมตร สำหรับการคัดกรองผู้เดินทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
1 ตู้ 106,000.00 106,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และ ส่งเบิกการเงิน ในวันที่ 28 เมษายน 2564
03 พฤษภาคม 2564 (12:25:28)
100%
69 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 7.2 x 3 เมตร สำหรับการแยกกักผู้เดินทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน พรมแดนบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
1 ตู้ 297,000.00 297,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว ในวันที่ 22 เมษายน 2564 และ ส่งเบิกการเงิน ในวันที่ 28 เมษายน 2564
03 พฤษภาคม 2564 (12:26:04)
100%
70 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) รายการ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
43 เครื่อง 22,000.00 946,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
นัดทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการทำ PO ไปให้กองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว ได้รับพัสดุจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งเบิกแล้วเรียบร้อย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (09:00:23)
100%
71 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) รายการ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
20 เครื่อง 22,000.00 440,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
นัดทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการทำ PO ไปให้กองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว และบริษัทส่งมอบของและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ส่งเบิกแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:58:42)
100%
72 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 1 พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยระบบเครือข่ายกรมควบคุมโรค (Security Information and Event Management : SIEM)
1 ระบบ 17,000,000.00 17,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 79/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน (20 พฤศจิกายน 2564) บริษัทกำหนดส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และคณะกรรมการทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:58:08)
100%
73 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 2 ระบบบริหารจัดการเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Network Management System)
1 ระบบ 4,500,000.00 4,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 72/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน (23 ตุลาคม 2564) ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:57:39)
100%
74 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 3 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้ง
2 เครื่อง 2,900,000.00 5,800,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 61/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน (29 สิงหาคม 2564) บริษัทได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:57:19)
100%
75 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 4 ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล
1 ระบบ 5,500,000.00 5,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 70/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กำหนดส่งมอบ 120 วัน (16 ตุลาคม 2564) บริษัทกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 22 กันยายน 2564 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:57:09)
100%
76 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน กรมควบคุมโรค
1 ระบบ 4,560,000.00 4,560,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 69/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน (16 ตุลาคม 2564) บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:56:34)
100%
77 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 6 ระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)
1 ระบบ 3,810,000.00 3,810,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 78/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กำหนดส่งมอบ 90 วัน (21 ตุลาคม 2564) บริษัทกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 21 กันยายน 2564 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:56:19)
100%
78 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 7 ดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับห้อง Data Center
1 ชุด 660,000.00 660,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:55:46)
100%
79 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 8 กล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Data Center
1 ชุด 220,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
บริษัทมาทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ทำ PO ส่งไปกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายใน 31 ตุลาคม 2564 ดำเนินการส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:55:29)
100%
80 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 9 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U)
4 เครื่อง 130,000.00 520,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดส่งมอบ 90 วัน (30 กันยายน 2564) บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:55:10)
100%
81 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 12 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (NOC & SOC)
1 ห้อง 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดส่งมอบ 90 วัน (30 กันยายน 2564) บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:54:48)
100%
82 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 14 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน Data Center 14.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
60 เครื่อง 2,500.00 150,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดส่งมอบ 90 วัน (30 กันยายน 2564) บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:54:16)
100%
83 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) รายการ 14 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน Data Center 14.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3,000 VA สำหรับตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน Data Center
8 เครื่อง 38,000.00 304,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดส่งมอบ 90 วัน (30 กันยายน 2564) บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 (08:53:36)
100%
84 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 คัน 1,364,000.00 1,364,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564 (13:18:23)
100%
85 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน 25 สิงหาคม 2564
04 ตุลาคม 2564 (14:12:07)
100%
86 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:36:55)
100%
87 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
25 ตุลาคม 2564 (14:07:58)
100%
88 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินวันที่ 8 เมษายน 2564 เลขที่เอกสาร 3700001115
05 กรกฎาคม 2564 (12:41:24)
100%
89 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564 (10:44:40)
100%
90 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว
26 เมษายน 2564 (08:58:51)
100%
91 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว 2 เมษายน 2564
10 สิงหาคม 2564 (11:12:38)
100%
92 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11 ตุลาคม 2564 (09:53:10)
100%
93 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
-
19 กรกฎาคม 2564 (16:20:11)
100%
94 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
19 เมษายน 2564 (15:53:06)
100%
95 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน 1,570,000.00 1,570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
31 พฤษภาคม 2564 (11:47:00)
100%
96 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์การแพทย์
รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 คัน 11,000,000.00 11,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งการเงินดำเนินการต่อไป
06 ตุลาคม 2564 (08:55:19)
100%
97 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์การแพทย์
รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 คัน 11,000,000.00 11,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
รอส่งของ กำหนดส่งของ 18 ก.ย.. 64 ผู้ขาย ทำหนังสือส่งมอบรถ
18 ตุลาคม 2564 (08:59:58)
100%
98 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน รายการ 2 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.8 ระบบสื่อสารทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และสื่อมัลติมีเดีย (77.7)
1 ระบบ 337,600.00 337,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปยังกองบริหารการคลัง
23 สิงหาคม 2564 (16:30:05)
100%