ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 งาน 5,500,000.00 5,500,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
หน่วยงานกำลังดำเนินการทำเรื่องคืนเงินงบประมาณ
12 กันยายน 2565 (16:03:00)
ดำเนินการ
25%