ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารโรงจอดรถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 323,600.00 323,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ดำเนินการอนุมัติ spec และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
23 พฤษภาคม 2565 (14:25:08)
ดำเนินการ
42%
2 กองวัณโรค ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบท่อน้ำปะปา กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง 372,600.00 372,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
สธ 0414.1/546 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (16:34:46)
ดำเนินการ
25%
3 กองวัณโรค ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง 660,000.00 660,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
วันที่ 29 เมษายน 2565
23 พฤษภาคม 2565 (16:35:29)
ดำเนินการ
25%
4 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 งาน 5,500,000.00 5,500,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการวันที่ 12 พค 65 ที่กรมควบคุมโรค
23 พฤษภาคม 2565 (16:25:42)
ดำเนินการ
25%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง 5,528,800.00 5,528,800.00 e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
แก้ไขราคากลางและแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำของกรมฯ และนายช่าง จัดส่งให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค
24 พฤษภาคม 2565 (08:26:12)
ดำเนินการ
31%
6 กองกฎหมาย ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องสำนักงานของกองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 1,610,000.00 1,610,000.00 e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างส่งให้แก้ไขแบบ
24 พฤษภาคม 2565 (09:00:08)
ดำเนินการ
19%
7 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 หลัง 35,610,100.00 35,610,100.00 e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการขออนุมัติราคากลาง
23 พฤษภาคม 2565 (11:57:45)
ดำเนินการ
31%