ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม FETC (Field Epidemiology Training Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 7,871,600.00 7,871,600.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างเสนอรายงานพิจารณาผล
23 พฤษภาคม 2565 (14:26:00)
ดำเนินการ
69%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 หลัง 7,976,500.00 7,976,500.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะและอยู่ระหว่างอุทธรณ์ วันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (08:51:07)
ดำเนินการ
75%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 24 ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง 10,238,600.00 10,238,600.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 20-27 พ.ค. ยื่นเสนอราคา 30 พ.ค. ประชุมพิจารณาผล 31 พ.ค.
24 พฤษภาคม 2565 (09:05:43)
ดำเนินการ
63%