ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 499,200.00 499,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
25 ตุลาคม 2564 (08:06:04)
58%