ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 หลัง 18,239,800.00 18,239,800.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
แจ้งปรับลด BOQ และรับ BOQ จากผู้รับจ้าง ราคาที่เสนอ 23,360,000 บาท (โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 18,239,800 บาทและเงินบำรุง สคร.11นศ. 5,120,200 บาท)
03 ตุลาคม 2565 (09:04:13)
ดำเนินการ
75%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง 5,528,800.00 5,528,800.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างส่งให้กองกฎหมายตรวจร่างสัญญา
03 ตุลาคม 2565 (11:28:45)
ดำเนินการ
75%