ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม FETC (Field Epidemiology Training Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 7,871,600.00 7,871,600.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ประมาณการตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 25 ก.ย. 66
18 กันยายน 2566 เวลา 13:24:34 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 หลัง 18,239,800.00 18,239,800.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการนัดตรวจรับงานงวดที่ 7 วันที่ 26 กันยายน 2566
18 กันยายน 2566 เวลา 11:20:37 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง 5,528,800.00 5,528,800.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ
11 กันยายน 2566 เวลา 11:54:30 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 24 ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง 10,238,600.00 10,238,600.00 e-bidding
จัดทำ PO
ตรวจรับงานงวดที่ 5-6 แล้ว วันที่ 1 กย อยู่ระหว่างทำเรื่องแก้ไขสัญญา
11 กันยายน 2566 เวลา 10:29:59 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 หลัง 71,347,400.00 71,347,400.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
-กรมฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ 40/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 -คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุงวดที่ 1-5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 1,592,639.17 บาท ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 90 วัน (ภายในวันที่ 29 ต.ค.65) งวดที่ 2 จำนวนเงิน 2,345,800.-บาท ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน (ภายในวันที่ 28 พ.ย.65) งวดที่ 3 จำนวนเงิน 2,028,800.-บาท ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน (ภายในวันที่ 28 ธ.ค.65) งวดที่ 4 จำนวนเงิน 1,902,000.-บาท ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน (ภายในวันที่ 27 ม.ค.66) งวดที่ 5 จำนวนเงิน 1,902,000.-บาท ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน (ภายในวันที่ 26 ก.พ.66) -คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 และส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 จำนวนเงิน 1,902,000.-บาท ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน ( ภายในวันที่ 28 มี.ค. 66) - คกก.นัดตรวจรับงานงวดที่ 7,8,9 วันที่ 17 ส.ค. 66 ก่อสร้างงานงวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 2,979,800.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน คือ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 2,092,200.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน คือ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,711,800.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงา ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน คือ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 10
11 กันยายน 2566 เวลา 11:34:44 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
6 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 หลัง 35,610,100.00 35,610,100.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ตรวจรับงาน รอบที่ 5 ในวันที่ 18 ก.ย. 2566
18 กันยายน 2566 เวลา 21:36:21 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%