ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม FETC (Field Epidemiology Training Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 7,871,600.00 7,871,600.00 e-bidding
จัดทำ PO
ส่งมอบพื้นที่ 14 กันยายน 2565 กำหนดประชุมคณะกรรมการตรวจรับครั้งที่ 1 วันที่ 5 ต.ค. 2565 (ตรวจผังการก่อสร้าง)
03 ตุลาคม 2565 (08:14:57)
ดำเนินการ
88%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 หลัง 3,798,900.00 3,798,900.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
ส่งเบิกงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565
03 ตุลาคม 2565 (08:13:34)
ดำเนินการ
92%
3 กองวัณโรค ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง 660,000.00 660,000.00 วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 (15:09:29)
ดำเนินการ
83%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 หลัง 39,138,100.00 39,138,100.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565 (12:41:25)
ดำเนินการ
92%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1 หลัง 35,610,100.00 35,610,100.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
04 ตุลาคม 2565 (08:21:44)
ดำเนินการ
94%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 หลัง 7,976,500.00 7,976,500.00 e-bidding
จัดทำ PO
สัญญาเลขที่ 60/2565 ลว.6 กรกฎาคม 2565 เริ่มก่อสร้างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 กำหนดแล้วเสร็จ 300 วัน จำนวน 6 งวด
03 ตุลาคม 2565 (13:21:33)
ดำเนินการ
88%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 หลัง 14,560,400.00 14,560,400.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
สัญญาก่อสร้างเริ่มดำเนินงานในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 5
03 ตุลาคม 2565 (15:46:35)
ดำเนินการ
92%
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 24 ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง 10,238,600.00 10,238,600.00 e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 24 ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
03 ตุลาคม 2565 (11:29:06)
ดำเนินการ
88%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 หลัง 3,350,000.00 3,350,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
จำนวน 5 งวด (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 65) ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเรียบร้อย งวดที่ 1 - 4 และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงาน งวดที่ 5 จำนวนเงิน 564,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 8 ส.ค. 65 (แก้ไขสัญญาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คิดค่าปรับร้อยละ 0) ความก้าวหน้า 95%
03 ตุลาคม 2565 (10:32:02)
ดำเนินการ
92%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 หลัง 71,347,400.00 71,347,400.00 e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาวันที่ 27 ก.ค. 65 กรมฯ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างวันที่ 1 ส.ค. 65 คณะกรรมการประชุมตรวจสอบผังการก่อสร้างวันที่ 5 ส.ค. 65 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 1 จำนวนเงิน 2,599,400บาท (90วัน ครบกำหนด 29 ต.ค. 65)
03 ตุลาคม 2565 (10:32:18)
ดำเนินการ
88%
11 กองกฎหมาย ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องสำนักงานของกองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 1,610,000.00 1,610,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่งส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน
04 ตุลาคม 2565 (10:17:26)
ดำเนินการ
88%
12 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 หลัง 35,610,100.00 35,610,100.00 วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
สัญญาเลขที่ 94/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 (13:27:20)
ดำเนินการ
75%