ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน อาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 แห่ง 259,800.00 259,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 23 ธ.ค. 2564 ตามหนังสือเลขที่ 132/2565 ลว. 23 ธ.ค. 2564
23 พฤษภาคม 2565 (09:29:00)
สำเร็จแล้ว
100%
2 กองวัณโรค สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างหลังคาครอบระหว่างอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างอาคารเก็บของ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รายงานการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ที่ สธ 0414.1/195 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2565
23 พฤษภาคม 2565 (16:29:41)
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงการวางท่อน้ำหลังอาคารสำนักงาน และหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1 แห่ง 115,300.00 115,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่าย 19 พ.ย. 64
23 พฤษภาคม 2565 (10:33:01)
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 ตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1 แห่ง 130,300.00 130,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่ายแล้ว
23 พฤษภาคม 2565 (10:33:17)
สำเร็จแล้ว
100%
5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 499,200.00 499,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง ตรวจรับ 1 ก.พ. 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565 (08:37:52)
สำเร็จแล้ว
100%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 แห่ง 185,000.00 185,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว
28 กุมภาพันธ์ 2565 (16:16:54)
สำเร็จแล้ว
100%