ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารโรงจอดรถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 323,600.00 323,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเมื่อ 9 ก.ย. 65
12 กันยายน 2565 (19:34:39)
สำเร็จแล้ว
100%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายเขตระบบไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เปลี่ยนแปลงงบเหลือ จากเดิม 792,000.00 บาทเหลือ 614,000.00 บาท
1 แห่ง 614,000.00 614,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเพื่อเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65
05 กันยายน 2565 (16:01:07)
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน อาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 แห่ง 259,800.00 259,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 23 ธ.ค. 2564 ตามหนังสือเลขที่ 132/2565 ลว. 23 ธ.ค. 2564
01 สิงหาคม 2565 (11:17:55)
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในอาคารกรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 1,354,100.00 1,354,100.00 e-bidding
ส่งเบิก
1.กรมอนุมัติแผน และประกาศเผยแพร่แผน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 2.สลก. ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการ จากกองต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกองกฎหมาย ซึ่งได้รับการแจ้งรายชื่อกลับมาแล้ว 3. เนื่องจากวงเงินการจัดหาเกินอำนาจของ เลขานุการกรม สลก. จึงส่งเรื่องถึงกองบริหารการคลัง เพื่อเสนอกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง 4.กรมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว กำหนดนัดประชุมกรรมการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 5.เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ประชุมเรียบร้อย และกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 6.คณะกรรมการฯ กำหนดนัดประชุมในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และกำหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 7.เสนอกรมขออนุมัติสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว 8.กรมอนุมัติรายงานขอจ้างเรียบร้อยแล้ว 9.ลงประกาศร่างวิจารณ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ครบกำหนดวิจารณ์ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 10.ประกาศเชิญชวนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 กำหนดพิจารณาผลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 11.ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,988.- บาท หมดเขตอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 12.กรมลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 13.อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 14.นัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เพื่อตรวจรับงาน 15.จัดทำหนังสือเสนอ เลขานุการกรม ลงนาม ส่งใบสำคัญเบิกค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565
20 กันยายน 2565 (09:20:14)
สำเร็จแล้ว
100%
5 กองวัณโรค สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างหลังคาครอบระหว่างอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างอาคารเก็บของ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รายงานการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ที่ สธ 0414.1/195 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2565
11 กรกฎาคม 2565 (16:36:03)
สำเร็จแล้ว
100%
6 กองวัณโรค ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง 1,326,000.00 1,326,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
หนังสือเลขที่ สธ 0414.1/204 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
01 สิงหาคม 2565 (17:34:11)
สำเร็จแล้ว
100%
7 กองวัณโรค ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบท่อน้ำปะปา กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง 372,600.00 372,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
08 สิงหาคม 2565 (16:05:53)
สำเร็จแล้ว
100%
8 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 327,800.00 327,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วงเงิน 327,799.85 บาท
15 มิถุนายน 2565 (15:22:08)
สำเร็จแล้ว
100%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 แห่ง 642,600.00 642,600.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งมอบงานปรับปรุงอาคารประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง วันที่ 16 สิงหาคม 2565
22 สิงหาคม 2565 (14:13:20)
สำเร็จแล้ว
100%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงการวางท่อน้ำหลังอาคารสำนักงาน และหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1 แห่ง 115,300.00 115,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่าย 19 พ.ย. 64
01 สิงหาคม 2565 (13:49:30)
สำเร็จแล้ว
100%
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 ตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1 แห่ง 130,300.00 130,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 (13:49:39)
สำเร็จแล้ว
100%
12 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง อาคาร 7 ชั้น 1 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 60,100.00 60,100.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิก 8 กรกฎาคม 2565
21 กันยายน 2565 (15:55:49)
สำเร็จแล้ว
100%
13 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 3 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 579,400.00 579,400.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิก 8 กรกฎาคม 2565
21 กันยายน 2565 (15:58:31)
สำเร็จแล้ว
100%
14 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคาร 5 ชั้น 3 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 442,100.00 442,100.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิก 8 กรกฎาคม 2565
21 กันยายน 2565 (15:56:52)
สำเร็จแล้ว
100%
15 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 499,200.00 499,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง ตรวจรับ 1 ก.พ. 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565 (08:37:52)
สำเร็จแล้ว
100%
16 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1 หลัง 2,620,000.00 2,620,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
25 กรกฎาคม 2565 (09:26:02)
สำเร็จแล้ว
100%
17 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 แห่ง 185,000.00 185,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว
28 กุมภาพันธ์ 2565 (16:16:54)
สำเร็จแล้ว
100%