ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 2,514,500.00 2,514,500.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
1.กรมอนุมัตตกลงบอกเลิกสัญญาเลขที่ 23/2565 ลงว้นที่ 13 มกราคม 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และมอบ สลก. จัดซื้อใหม่ 2. สลก. จัดทำหนังสือขอรายชื่อคณะกรรมการจากกองแบบแผนและกองกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 3. สลก. ขออนุมัติแผนและส่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค เสนอกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 4.ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และกำหนดนัดประชุมเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 5.กองบริหารการคลัง เผยแพร่ราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 6.ลงประกาศเชิญชวน ตามเอกสารเลขที่ 41/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 กำหนดยื่นวันที่ 11 สิงหาคม 2565 7.ประกาศผลผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งส้ิน 2,750,000.00 บาท 8.จัดทำหนังสือแจ้งกองบริหารการคลัง ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากวงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 9. มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการฯ นัดประชุมพจิารณาการอุทธรณ์ วันที่ 28 กันยายน 2565 10.ขณะนี้กรมได้ลงนามในหนังสือนำส่งผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลาง วินิจฉัย เรียบร้อยแล้ว
03 ตุลาคม 2565 (13:16:32)
ดำเนินการ
75%