ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นเก็บวัคซีน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 130,000.00 130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (กำหนดส่งตามสัญญา วันที่ 9 มิ.ย. 65) *เปลี่ยนวิธีจัดซื้อเนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณา e-bidding
23 พฤษภาคม 2565 (14:27:20)
ดำเนินการ
83%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน และโรคอุบัติใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ตู้ 470,000.00 470,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 20 มิ.ย. 2565
23 พฤษภาคม 2565 (09:33:59)
ดำเนินการ
88%
3 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา
23 พฤษภาคม 2565 (12:30:29)
ดำเนินการ
81%
4 กองวัณโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ส่งกองคลัง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (16:39:28)
ดำเนินการ
88%
5 กองวัณโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 30,000.00 60,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ส่งกองคลัง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (16:40:57)
ดำเนินการ
88%
6 กองวัณโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
20 เครื่อง 15,000.00 300,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ส่งกองคลัง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (16:42:55)
ดำเนินการ
88%
7 กองวัณโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
20 เครื่อง 23,000.00 460,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ส่งกองคลัง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (16:43:56)
ดำเนินการ
88%
8 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช สารพิษ และสารพิษตกค้าง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 25,000,000.00 25,000,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างการรอส่งมอบ
23 พฤษภาคม 2565 (09:32:24)
ดำเนินการ
88%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2 คัน 1,358,000.00 2,716,000.00 วิธีคัดเลือก
PO
วาง PO เรียบร้อยแล้ว รอส่งสินค้า 45 วัน สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (08:51:27)
ดำเนินการ
83%
10 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบไม่เกิน วันที่ 7 กรฎาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565 (10:53:41)
ดำเนินการ
88%
11 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบไม่เกินวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565 (10:54:30)
ดำเนินการ
88%
12 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล แบบสอดแขน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 80,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ ครบกำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 30 เมษายน 2565 (ทำหนังแจ้งค่าปรับวันที่ 6 พ.ค.2565)
24 พฤษภาคม 2565 (10:54:58)
ดำเนินการ
92%
13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโต๊ะทำงานและเก้าอี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
91 ชุด 8,000.00 728,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้า
24 พฤษภาคม 2565 (08:29:32)
ดำเนินการ
75%
14 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 2,889,000.00 2,889,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (09:09:23)
ดำเนินการ
94%