ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ งานโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 59,000.00 59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายวันที่ 28มีค.65
28 มีนาคม 2565 เวลา 09:40:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
5 คัน 44,400.00 222,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64
31 มกราคม 2565 เวลา 15:30:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดไมค์โครโฟน ( 4 ตัว) ระบบUHF สำนักงานโครงการงานปราบรามควบคุมโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 ชุด 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน วันที่ 17 พย.64
24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:41:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เครื่อง 25,100.00 25,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน วันที่ 22 พย.64
24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:42:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นเคมีชนิดอัดลม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
17 เครื่อง 28,500.00 484,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65
25 เมษายน 2565 เวลา 09:57:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตัว 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3 พย.64
15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:22:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สำหรับทีมสอบสวนโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 9,900.00 9,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3 พย.64
15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:22:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 33,600.00 33,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อ 11 พ.ย. 64
24 มีนาคม 2565 เวลา 13:52:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
4 เครื่อง 32,400.00 129,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 64
05 มกราคม 2565 เวลา 08:48:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 64
24 มีนาคม 2565 เวลา 13:58:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.2 สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 27,800.00 27,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 64
05 มกราคม 2565 เวลา 08:50:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 ตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
1 เครื่อง 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 64
24 มีนาคม 2565 เวลา 13:58:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู สำนักงานโครงการงานปราบรามควบคุมโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 เครื่อง 16,500.00 16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินวันที่ 24 พย.64
24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:13:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
14 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานโครงการงานปราบรามควบคุมโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
2 เครื่อง 36,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน วันที่ 24 พย.64
24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:16:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
15 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
4 เครื่อง 55,900.00 223,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 64
05 มกราคม 2565 เวลา 08:50:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
16 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2 เครื่อง 32,400.00 64,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน เมื่อ 24 ธ.ค. 64
24 มีนาคม 2565 เวลา 13:50:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
17 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
5 เครื่อง 2,500.00 12,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:06:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
18 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดเก็บสำรองน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร สำนักงานโครงการงานปราบรามควบคุมโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 ชุด 45,200.00 45,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 24 พย.64
24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:43:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 7,500.00 7,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:09:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
20 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 430,000.00 430,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:50:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
21 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 7,500.00 7,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:50:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
22 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 120,000.00 240,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:50:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
23 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 270,000.00 270,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:51:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:51:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
25 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านประกอบ ตำบลบ้านบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:51:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
26 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:52:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
27 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
7 เครื่อง 22,000.00 154,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:52:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
28 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:52:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
29 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งานโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:52:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
30 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 ตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:53:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
31 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:53:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
32 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กลุ่มนวัตกรรมและวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:53:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานโครงการงานปราบรามควบคุมโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:53:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
23 เครื่อง 22,000.00 506,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65
05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:54:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65
19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:37:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นเก็บวัคซีน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 130,000.00 130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 *เปลี่ยนวิธีจัดซื้อเนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณา e-bidding
07 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:21:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 1,040,000.00 1,040,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย
02 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:22:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 350,000.00 350,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65
19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:38:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 65,000.00 65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารให้งานการเวินเพื่อเบิกจ่ายเงิน
20 ธันวาคม 2564 เวลา 15:40:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็งเก็บวัคซีน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 100,000.00 100,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65
19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:44:00 น.
สำเร็จแล้ว
100%
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,600 ANSI Lumens ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 เครื่อง 25,900.00 25,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 8 พ.ย. 2564
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:18:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 48,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
1 เครื่อง 49,000.00 49,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 177/2565 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:20:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
7 เครื่อง 19,000.00 133,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 177/2565 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:20:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา อำเภอบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
1 เครื่อง 19,900.00 19,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ ศตม.11.1 ที่ 31/2565 ลว. 18 พ.ย. 2564
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:20:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
45 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 20,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน ตามหนังสือ 60/2565 ลว. 22 พ.ย. 64
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:21:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
46 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 เครื่อง 23,000.00 23,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกที่ 321/2565 ลว. 8 มี.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:21:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
47 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 เครื่อง 5,800.00 69,600.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 431/2565 8 เมษายน 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:21:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
48 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
5 เครื่อง 2,500.00 12,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 431/2565 8 เมษายน 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:21:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
49 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 เครื่อง 7,500.00 37,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกที่ 321/2565 ลว. 8 มี.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:22:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
50 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ควบคุมโรติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกที่ 321/2565 ลว. 8 มี.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:22:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
51 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2 เครื่อง 17,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือที่ 320/2565 ลว. 8 มี.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:22:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
52 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2 เครื่อง 23,000.00 46,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกที่ 321/2565 ลว. 8 มี.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:22:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
53 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 เครื่อง 30,000.00 300,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 431/2565 8 เมษายน 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:22:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
54 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 431/2565 8 เมษายน 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:22:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
55 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 500,000.00 500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ ที่ 219/2565 ลว. 31 ม.ค. 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:23:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
4 เครื่อง 17,000.00 68,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 431/2565 8 เมษายน 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:23:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 431/2565 8 เมษายน 2565
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน และโรคอุบัติใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ตู้ 470,000.00 470,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ ที่ 675/2565 ลว. 20 มิ.ย. 65
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
59 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิชนิด 2 ช่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ตู้ 103,800.00 103,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือเลขที่ 176/2565 ลว. 7 ม.ค. 65
01 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
60 สำนักงานเลขานุการกรม 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ลิฟท์โดยสาร อาคารกรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 20,786,900.00 20,786,900.00 e-bidding
ส่งเบิก
1.ผู้ขายส่งมอบงานเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบการตรวจรับ 2.งานพัสดุ จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566
26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:37:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
61 สำนักงานเลขานุการกรม 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 17,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำแผนและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2564 2.ประกาศเผยแพร่แผนเรียบร้อยแล้ว 3.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 4.จัดทำสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว 5.จัดทำรายงาน/ขออนุมัติจัดซื้อ/และใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 6.จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งมอบสินค้าแล้ว 8.ตรวจรับส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
20 กันยายน 2565 เวลา 09:25:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
62 สำนักงานเลขานุการกรม 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 8,900.00 26,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำแผนและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2564 2.ประกาศเผยแพร่แผนเรียบร้อยแล้ว 3.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 4.จัดทำสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว 5.จัดทำรายงาน/ขออนุมัติจัดซื้อ/และใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 6.จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งมอบสินค้าแล้ว 8.ตรวจรับส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 18:19:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
63 สำนักงานเลขานุการกรม 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำแผนและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2564 2.ประกาศเผยแพร่แผนเรียบร้อยแล้ว 3.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 4.จัดทำสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว 5.จัดทำรายงาน/ขออนุมัติจัดซื้อ/และใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 6.จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งมอบสินค้าแล้ว 8.ตรวจรับส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 18:18:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
64 สำนักงานเลขานุการกรม 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำแผนและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2564 2.ประกาศเผยแพร่แผนเรียบร้อยแล้ว 3.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 4.จัดทำสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว 5.จัดทำรายงาน/ขออนุมัติจัดซื้อ/และใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 6.จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งมอบสินค้าแล้ว 8.ตรวจรับส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
20 กันยายน 2565 เวลา 09:25:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
65 สำนักงานเลขานุการกรม 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
8 เครื่อง 17,000.00 136,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำแผนและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2564 2.ประกาศเผยแพร่แผนเรียบร้อยแล้ว 3.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 4.จัดทำสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว 5.จัดทำรายงาน/ขออนุมัติจัดซื้อ/และใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 6.จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งมอบสินค้าแล้ว 8.ตรวจรับส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
20 กันยายน 2565 เวลา 09:20:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
66 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:10:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
67 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 กล้อง 50,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
24 มกราคม 2565 เวลา 09:06:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
68 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 ตู้ 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
24 มกราคม 2565 เวลา 09:09:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
69 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องดูดฝุ่นและระบบลำเลียงฝุ่น สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
70 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 ตู้ 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
10 มกราคม 2565 เวลา 08:49:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
71 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติ (Hemoculture) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 398,500.00 398,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
17 มกราคม 2565 เวลา 08:50:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
72 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 6,800,000.00 6,800,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินวันที่ 12 เมษายน 2565
23 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:29:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
73 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
กล้องส่องตรวจชนิดเลนส์แท่งให้รายละเอียดสูง ขนาด 4 มม. สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 กล้อง 380,000.00 380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
04 มกราคม 2565 เวลา 08:56:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
74 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องกำเนิดแสงแบบแอลอีดี สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 370,000.00 370,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
04 มกราคม 2565 เวลา 08:57:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
75 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 ตู้ 179,800.00 179,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
04 มกราคม 2565 เวลา 08:58:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
76 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
รถไฟฟ้านั่งขับพร้อม5สแตนเลส สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 คัน 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06:10:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
77 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 650,000.00 650,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
28 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
78 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและสารทำละลาย ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:04:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
79 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องดูดสูญญากาศสำหรับขึ้นรูปขาเทียม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 360,000.00 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
31 มกราคม 2565 เวลา 09:50:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
80 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0 ระยะที่ 3 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 27,000,000.00 27,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้กองบริหารการคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งให้กองบริหารการคลังเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (คณะกรรมการรับเอกสารกลับมาแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง) คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง ในวันที่ 28 มกราคม 2565 คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางอีกครั้งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการฯ ดำเนินการสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางรายงานส่งไปให้กองบริหารการคลังแล้วแต่ยังมีข้อแก้ไข คณะกรรมการฯ จึงต้องทบทวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางใหม่อีกรอบ ทางคณะกรรมการฯประชุม TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการสรุปประชุมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อส่งเอกสารไปยังกองบริหารการคลังดำเนินขั้นตอนต่อไป 25/4/2565 คณะกรรมการดำเนินการส่งเอกสารสรุปประชุมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ไปยังกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว 3/5/2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังส่งเรื่องให้กรมอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง คณะกรรมการฯ นัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปประชุม อยู่ระหว่างทำสัญญา 28/6/2565 11/7/65 นัดลงนามในสัญญา วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 15/8/65 บริษัทนัดประชุม Kickoff ในวันที่ 24/8/65 บริษัทส่งมอบงาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ คณะกรรมการนัดตรวจรับ วันที่ 12 กันยายน 2565 (นัดตรวจรับล่าช้าเนื่องจากกรรมการ 3 คน ติดโควิด) และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการส่งเบิก 22 กันยายน 2565 ส่งเอกสารเบิกจ่าย งวดที่ 1 ให้กองคลัง 3/10/65 ครบกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 ภายใน 16 ธันวาคม 2565 28/11/65 คณะกรรมการนัดประชุมเพื่อตรวจรับของตามแผน ในวันที่ 30/11/65 อยู่ในระหว่างกระบวนการการตรวจรับพัสดุ 13/12/65 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เดินทางไปตรวจรับหน้างาน 26/12/65 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 4/1/66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 9/1/66 อยู่ระหว่างการส่งเบิกเอกสารงานงวดที่ 2 ไปยังกองบริหารการคลัง 13/2/66 อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารการส่งเบิกงานงวดที่ 2 ไปยังกองบริหารการคลัง 7/3/66 กำหนดส่งมอบงานงวด 3 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และบริษัทขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 13/3/2566 ประชุมขอขยายเวลาในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการมีมติฯ เห็นชอบ เตรียมทำเรื่องส่งให้กองคลัง 20/3/2566 พิจารณาการขยายเวลาในสัญญาใหม่ โดยจะต้องเปลี่ยนเป็น งดหรือลดค่าปรับ เพื่อเตรียมส่งเรื่องให้กองคลัง 8/5/2566 คณะกรรมการดำเนินการส่งเอกสารของด/ลดค่าปรับ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการส่งเรื่องให้ทางกองบริหารการคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 15/5/2566 คณะกรรมการนัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 3 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 18/5/2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย เตรียมส่งเรื่องไปกองคลัง 29/5/2566 อยุ่ระหว่างอนุมัติงดค่าปรับ ผู้รับจ้างส่งงานมาแล้ววันที่ 3 พค 66 12/6/2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมพิจารณาทบทวนการของดค่าปรับ 21/6/66 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยังดำเนินการทบทวนการของดค่าปรับ 3/7/66 อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารของดค่าปรับไปยังกองบริหารการคลัง 10/7/66 อยู่ระหว่างรอการพิจารณางดค่าปรับจากกรมฯ 17/7/66 ได้รับอนุมัติการงดค่าปรับจากกรมฯ แล้วคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดตรวจรับงวดที่ 3 ในวันที่ 27/7/66 3/8/66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับทำเอกสารเพื่อดส่งให้การเงินส่งเบิก 7/8/66 กำลังทำเรื่องส่งเบิกเงินงวดที่ 3 ให้กองคลัง 15/8/66 รอแก้ไขเอกสารตรวจรับ 21/8/2566 ส่งเบิกงานงวดที่ 3 ไปยังกองคลัง เมื่อวันที่ 18/8/2566
21 สิงหาคม 2566 เวลา 08:56:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
81 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี ควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 6 - 5 องศาเซลเซียส ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 ตู้ 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:05:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
82 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 37,000.00 37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:06:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
83 สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4 เครื่อง 107,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ
28 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
84 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 190,900.00 190,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
17 มกราคม 2565 เวลา 15:17:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
85 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
3 เครื่อง 28,000.00 84,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รายงานตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่าย สธ 0414.1/597 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
13 ธันวาคม 2564 เวลา 16:38:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
86 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
15 เครื่อง 46,100.00 691,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
วันที่ 21 มกราคม 2565
31 มกราคม 2565 เวลา 11:12:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
87 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
หนังสือ สธ 0414.1/256 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
88 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 20,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:21:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
89 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 30,000.00 60,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สธ 0414.1/256 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
11 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:38:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
90 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
02 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
91 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
20 เครื่อง 15,000.00 300,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
22 สิงหาคม 2565 เวลา 10:02:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
92 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
20 เครื่อง 23,000.00 460,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
22 สิงหาคม 2565 เวลา 10:02:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
93 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Benchtop Centrifuge) กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
04 มกราคม 2565 เวลา 11:25:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
94 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
7 เครื่อง 42,000.00 294,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:32:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
95 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้าพร้อมที่นอนลม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 เตียง 33,500.00 33,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:31:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
96 กองวัณโรค 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:32:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
97 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 21,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 3 ธันวาคม 2564
07 ธันวาคม 2564 เวลา 09:10:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
98 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 39,700.00 119,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 3 ธันวาคม 2564
07 ธันวาคม 2564 เวลา 09:11:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
99 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบ 8 ช่องทาง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 23 ธ.ค.64
11 มกราคม 2565 เวลา 11:09:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
100 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 กล้อง 275,000.00 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 1 ก.พ.65
03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:29:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
101 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 อัน 31,600.00 63,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 14 ธ.ค.2564
20 ธันวาคม 2564 เวลา 14:56:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
102 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 29,500.00 59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 23 ธ.ค.64
11 มกราคม 2565 เวลา 13:30:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
103 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 22,000.00 132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
07 สิงหาคม 2565 เวลา 14:06:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
104 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 2,600.00 26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:42:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
105 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:18:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
106 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช สารพิษ และสารพิษตกค้าง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 25,000,000.00 25,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ที่ สธ0409.1/954 ลว. 2 มิถุนายน 2565
06 มิถุนายน 2565 เวลา 10:25:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
107 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 ตู้ 169,000.00 1,014,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 21 ม.ค. 2565
31 มกราคม 2565 เวลา 10:28:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
108 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เพาะเชื้อ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ตู้ 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:51:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
109 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1/13 ลว. 6 มกราคม 2565
05 สิงหาคม 2565 เวลา 22:42:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
110 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 ระบบ 288,900.00 288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/2107 ลว. 8 ธ.ค. 64
20 ธันวาคม 2564 เวลา 14:52:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
111 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 เครื่อง 900,000.00 900,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิก วันที่ 21 ม.ค. 2565
18 กันยายน 2565 เวลา 15:55:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
112 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเก็บเชื้อจุลชีพในอากาศแบบ 1 ระบบต่อ 2 หัวตรวจวัด กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 เครื่อง 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/2118 ลว. 8 ธ.ค. 64
13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:58:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
113 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
8 เครื่อง 107,000.00 856,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 21 ม.ค. 2565
31 มกราคม 2565 เวลา 10:30:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
114 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
8 เครื่อง 107,000.00 856,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 21 ม.ค. 2565
31 มกราคม 2565 เวลา 10:30:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
115 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 1,400,000.00 1,400,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 21 ม.ค. 2565
31 มกราคม 2565 เวลา 10:31:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
116 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 510,000.00 510,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 21 ม.ค. 2565
31 มกราคม 2565 เวลา 10:31:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
117 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปรับเช็คความถูกต้องของปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 15 ธ.ค. 2564
31 มกราคม 2565 เวลา 10:33:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
118 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 5,800.00 34,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกับกองบริหารการคลังแล้ว
24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:59:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
119 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 เครื่อง 36,000.00 144,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วงเงิน 141,240.- บาท
01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:37:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
120 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 คัน 1,358,000.00 1,358,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
รับมอบสินค้า 10 ก.พ. 65 ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:49:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
121 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2 สระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2 คัน 854,000.00 1,708,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:49:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
122 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องอบผ้า หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 4 พฤศจิกายน 2564
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
123 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 คัน 854,000.00 854,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
124 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 ตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2 คัน 854,000.00 1,708,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
125 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3 เครื่อง 46,100.00 138,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:51:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
126 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
กระดานไวท์บอร์ดที่ผลิตจากกระจกแบบแม่เหล็ก ชนิดกระจกนิรภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 ชุด 17,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 2 พฤศจิกายน 2564
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:51:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
127 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 8,000 บีทียู พร้อมติดตั้งท่อหุ้มฉนวน หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2 เครื่อง 26,000.00 52,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:51:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
128 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องชั่งสารแบบดิจิติล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:51:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
129 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:51:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
130 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยสำรองไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 150 นาที หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4 เครื่อง 103,800.00 415,200.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:51:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
131 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ทางหน้าผากแบบอินฟาเรด (ติดผนัง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 เครื่อง 13,700.00 27,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินวันที่ 27 ต.ค. 2564
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:52:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
132 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ทางหน้าผากแบบอินฟาเรด (ติดผนัง) หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง 13,700.00 13,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินวันที่ 27 ต.ค.2564
01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:52:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
133 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
1 คัน 575,000.00 575,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 282 วันที่ 15 ก.พ.65
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:51:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
134 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3 เครื่อง 8,900.00 26,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 302 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:52:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
135 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1 เครื่อง 10,900.00 10,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 3166 ลว. 28 ต.ค.64
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:52:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
136 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5 เครื่อง 15,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 302 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2565
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:52:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
137 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
49 เครื่อง 30,000.00 1,470,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:52:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
138 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5 เครื่อง 10,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิก-จ่ายแล้วตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ302 ลงวันที่ 17 ก.พ..2565
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:53:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
139 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ระบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ศูนย์แมลงนำโรคสาธิตด้านกีฏวิทยา โรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 กล้อง 78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว ตามหนังสือเลขที่ สธ 0422.13/พ 3778 ลงวันที่ 29 พ.ย.64
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:53:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
140 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องติดตามสัญญาณชีพจร (Vital Signs Monitor) กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 35,400.00 35,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้วตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 4281 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:54:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
141 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1 เครื่อง 33,600.00 33,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2565 เวลา 09:49:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
142 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
3 เครื่อง 36,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2565 เวลา 09:49:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
143 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1 เครื่อง 46,100.00 46,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2565 เวลา 09:49:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
144 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2 เครื่อง 4,800.00 9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:02:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
145 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
3 เครื่อง 27,800.00 83,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2565 เวลา 09:49:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
146 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6 เครื่อง 21,000.00 126,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2565 เวลา 09:48:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
147 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1 เครื่อง 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2565 เวลา 09:49:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
148 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1 เครื่อง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2565 เวลา 09:48:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
149 สถาบันบำราศนราดูร 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 เครื่อง 250,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบ 17 ธันวาคม 2564 เบิกจ่าย 24 ธันวาคม 2564
04 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:50:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
150 สถาบันบำราศนราดูร 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องอัตโนมัติอ่านผลทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมโปรแกรมแปลผล (Automatic antimicrobial susceptibility) สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 2,514,500.00 2,514,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
นัดส่งมอบและตรวจรับ 16 มีนาคม 2565 เบิกจ่ายแล้ว 18 มีนาคม 2564
04 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:50:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
151 สถาบันบำราศนราดูร 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 5,150,000.00 5,150,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ตรวจรับ 28 มีนาคม 2565 เบิกจ่าย 30 มีนาคม 2565
04 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:51:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
152 กองโรคติดต่อทั่วไป 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 สายพาน 91,900.00 91,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง วันที่ 8 มีนาคม 2565
28 มีนาคม 2565 เวลา 12:09:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
153 กองระบาดวิทยา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กองระบาดวิทยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
- ส่งเบิกไปคลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
07 ธันวาคม 2564 เวลา 12:49:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
154 กองโรคติดต่อทั่วไป 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 เครื่อง 32,400.00 486,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มีนาคม 2565 เวลา 12:09:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
155 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
13 มกราคม 2565 เวลา 13:27:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
156 กองระบาดวิทยา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองระบาดวิทยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
- ส่งเบิกไปกองคลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
07 ธันวาคม 2564 เวลา 12:50:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
157 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 54,200.00 162,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตามบันทึก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ที่ สธ 0403.1/2706 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่องขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 ต.ค.64 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อฯ วันที่ 28 ธ.ค. 64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซ์้อฯ วันที่ 6 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ วันที่ 11 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 ม.ค. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ วันที่ 3 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ก.พ. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 ก.พ. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 เม.ย. 65 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 11 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 ส.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ส.ค. 65 จัดทำสัญญาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง เลขที่ 1/2565 วันที่ 7 กันยายน 65 ตรวจรับพัสดุ
19 กันยายน 2565 เวลา 09:21:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
158 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 42,500.00 127,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตามบันทึก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ที่ สธ 0403.1/2706 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่องขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 ต.ค.64 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อฯ วันที่ 28 ธ.ค. 64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซ์้อฯ วันที่ 6 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ วันที่ 11 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 ม.ค. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ วันที่ 3 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ก.พ. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 เม.ย. 65 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 11 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 ส.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 กันยายน 65 ตรวจรับพัสดุ
19 กันยายน 2565 เวลา 09:24:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
159 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 เครื่อง 47,200.00 188,800.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตามบันทึก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ที่ สธ 0403.1/2706 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่องขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 ต.ค.64 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อฯ วันที่ 28 ธ.ค. 64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซ์้อฯ วันที่ 6 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ วันที่ 11 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 ม.ค. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ วันที่ 3 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ก.พ. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 ก.พ. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 เม.ย. 65 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 11 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 ส.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ส.ค. 65 จัดทำสัญญาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง เลขที่ 1/2565 วันที่ 7 กันยายน 65 ตรวจรับพัสดุ
19 กันยายน 2565 เวลา 09:24:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
160 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 41,200.00 41,200.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตามบันทึก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ที่ สธ 0403.1/2706 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่องขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 ต.ค.64 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อฯ วันที่ 28 ธ.ค. 64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซ์้อฯ วันที่ 6 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ วันที่ 11 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 ม.ค. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ วันที่ 3 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ก.พ. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 ก.พ. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 เม.ย. 65 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 11 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 ส.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ส.ค. 65 จัดทำสัญญาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง เลขที่ 1/2565 วันที่ 7 กันยายน 65 ตรวจรับพัสดุ
10 ตุลาคม 2565 เวลา 09:35:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
161 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 30,100.00 90,300.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตามบันทึก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ที่ สธ 0403.1/2706 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่องขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 ต.ค.64 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อฯ วันที่ 28 ธ.ค. 64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซ์้อฯ วันที่ 6 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ วันที่ 11 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 ม.ค. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ วันที่ 3 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ก.พ. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 ก.พ. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65 ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 เม.ย. 65 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มิ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 65 ลงนามในประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 11 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 ส.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ส.ค. 65 จัดทำสัญญาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง เลขที่ 1/2565 วันที่ 7 กันยายน 65 ตรวจรับพัสดุ
19 กันยายน 2565 เวลา 09:26:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
162 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 คัน 854,000.00 854,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 14 มีนาคม 2565
14 มีนาคม 2565 เวลา 16:03:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
163 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2 เครื่อง 26,900.00 53,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:35:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
164 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
5 เครื่อง 15,000.00 75,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:28:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
165 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:29:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
166 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
9 เครื่อง 8,900.00 80,100.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:30:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
167 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
30 เครื่อง 22,000.00 660,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:30:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
168 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง (Dry bath) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 37,500.00 37,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:18:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
169 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 27,900.00 27,900.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:17:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
170 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคระห์ทางพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (GTQ Cycler 24) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 171,200.00 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
04 เมษายน 2565 เวลา 13:14:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
171 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องบ่มอุณหภูมิสำหรับงาน Hybridization (Twincubator) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 171,200.00 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
04 เมษายน 2565 เวลา 13:14:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
172 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความขุ่นของเชื้อแบคทีเรีย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2 เครื่อง 100,000.00 200,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:16:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
173 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถปฏิบัติการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 คัน 3,959,000.00 3,959,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14 มีนาคม 2565 เวลา 08:10:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
174 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
4 คัน 1,057,400.00 4,229,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24 มกราคม 2565 เวลา 13:51:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
175 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 คัน 44,400.00 44,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:10:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
176 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2 คัน 1,358,000.00 2,716,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายวันที่ 27 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:35:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
177 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1 คัน 44,400.00 44,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:57:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
178 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็นสามประตู (3 door refrigerator size 50 queue or more) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 ตู้ 42,900.00 42,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:59:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
179 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 60,100.00 60,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
01 ธันวาคม 2564 เวลา 14:37:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
180 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 54,200.00 54,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
01 ธันวาคม 2564 เวลา 14:37:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
181 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 41,500.00 41,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
01 ธันวาคม 2564 เวลา 14:38:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
182 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2 เครื่อง 43,400.00 86,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
01 ธันวาคม 2564 เวลา 14:38:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
183 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 30,100.00 30,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
01 ธันวาคม 2564 เวลา 14:39:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
184 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิดแบบอ่านค่าทันทีด้วยแสงอินฟาเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 2,600,000.00 2,600,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24 มกราคม 2565 เวลา 13:51:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
185 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบใช้พัดลมส่งอากาศช่วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 ชุด 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:07:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
186 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ป้องกันเสียงรบกวน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 ตู้ 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:09:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
187 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องดัชนีความร้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 220,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:11:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
188 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวัดก๊าซพร้อมกัน 5 ชนิด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 298,000.00 298,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20 ธันวาคม 2564 เวลา 07:52:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking water bath) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อย
27 ธันวาคม 2564 เวลา 11:28:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
190 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10 คัน 44,400.00 444,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:18:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
191 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1 เครื่อง 850,000.00 850,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:19:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
192 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1 เครื่อง 25,300.00 25,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:19:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
193 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 เครื่อง 25,300.00 126,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:20:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
194 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:20:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
195 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 เครื่อง 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:21:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
196 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิดแบบอ่านค่าทันทีด้วยแสงอินฟาเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 2,600,000.00 2,600,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:21:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
197 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดแสงยูวีซี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:21:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
198 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวัดก๊าซพร้อมกัน 5 ชนิด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 298,000.00 298,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:22:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
199 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดปริมาณฝุ่นฝ้าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 580,000.00 580,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:05:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
200 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปรับเช็คความถูกต้องของปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:05:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
201 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ระบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 กล้อง 78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:06:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
202 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 กล้อง 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:07:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
203 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 กล้อง 32,500.00 97,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:07:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
204 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เขียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:07:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
205 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เขียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 กล้อง 50,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:07:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
206 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ระบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เขียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 กล้อง 78,000.00 156,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิการเงินเรียบร้อยแล้ว
01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:07:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
207 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เขียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 137,500.00 137,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 12:22:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
208 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 2,500.00 12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง) ตามหนังสือที่ สธ 0446.1/123 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 10:12:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
209 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 17,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ดำเนินการซื้อเพียง 1 เครื่อง ที่เหลือ 4 เครื่อง จะคืนเงินกรม เนื่องจากจัดซื้อโดยใช้งบลงทุนเหลือจ่าย ปี งบม. พ.ศ.2564 ซื้อไปแล้ว 9 เครื่อง เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรแล้ว) ที่ สธ 0446.1/123 ลงวันทมี่ 24 มีนมาคม 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 10:13:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
210 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 33,600.00 67,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ มีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว
20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:08:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
211 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
22 เครื่อง 5,800.00 127,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่งานการเงินเรียบร้อยแล้ว รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขาย
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:49:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
212 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
2 เครื่อง 29,000.00 58,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่งานการเงินเรียบร้อยแล้ว รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขาย
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:49:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
213 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
7 เครื่อง 22,000.00 154,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่งานการเงินเรียบร้อยแล้ว รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขาย
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:49:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
214 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
15 เครื่อง 17,000.00 255,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเรียบร้อย รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขายและรอเบิก
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:49:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
215 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
4 เครื่อง 22,000.00 88,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเรียบร้อย รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขายและรอเบิก
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:50:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
216 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 คัน 1,358,000.00 2,716,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิก 19 มกราคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:00:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
217 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 เครื่อง 47,200.00 188,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 23 พ.ย.2564
21 กันยายน 2565 เวลา 16:02:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
218 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 350,000.00 350,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้วค่ะ
24 เมษายน 2566 เวลา 14:05:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
219 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 1,400,000.00 1,400,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:06:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
220 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โปรแกรมแม่ข่ายเสมือน (VMware) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
4 โปรแกรม 80,000.00 320,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 24 มีนาคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:03:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
221 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 570,000.00 570,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:06:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
222 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 40 KVA กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 500,000.00 500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:07:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
223 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Access Point Controller) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 700,000.00 1,400,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:07:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
224 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์วิเคราะห์การจราจรบนเครือข่าย (Log Analyzer) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 200,000.00 200,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:08:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
225 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 850,000.00 850,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:08:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
226 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 120,000.00 240,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:08:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
227 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 210,000.00 210,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:09:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
228 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:09:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
229 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
7 เครื่อง 21,000.00 147,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:09:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
230 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
40 เครื่อง 23,000.00 920,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
24 เมษายน 2566 เวลา 14:11:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
231 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 15 มิถุนายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:04:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
232 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 15 มิถุนายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:05:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
233 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 กล้อง 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 10 มกราคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:07:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
234 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 กล้อง 275,000.00 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:08:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
235 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องจ่ายสารละลายอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มกราคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:09:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
236 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ DEIONIZATION (DI) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 ชุด 190,000.00 190,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 13 ธันวาคม 2564
21 กันยายน 2565 เวลา 16:10:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
237 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
รถเข็นผ้าเปื้อน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
4 คัน 9,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างรอส่งเบิกจ่ายเงิน
21 กันยายน 2565 เวลา 16:12:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
238 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล แบบสอดแขน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 80,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 20 มิถุนายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:13:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
239 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
รถเข็นขยะโครงรถเข็นถังพลาสติก แบบสเตนเลส 4 ล้อ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2 คัน 6,500.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างรอส่งเบิกจ่ายเงิน
21 กันยายน 2565 เวลา 16:14:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
240 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
รถเข็นของอเนกประสงค์แบบพับได้ 4 ล้อ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคารบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
3 คัน 4,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกพัสดุไปการเงินแล้ว
21 กันยายน 2565 เวลา 16:14:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
241 กองโรคไม่ติดต่อ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:32:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
242 กองป้องกันการบาดเจ็บ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 กองป้องกันการบาดเจ็บ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 20,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
กำลังดำเนินงานส่งเบิกจ่ายการเงินกองป้องกันการบาดเจ็บ
08 ธันวาคม 2564 เวลา 08:51:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
243 กองโรคไม่ติดต่อ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 เครื่อง 17,000.00 68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
19 กันยายน 2565 เวลา 10:46:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
244 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 8,900.00 17,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย
15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:39:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
245 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
12 เครื่อง 2,500.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564 ส่ง P/O กองคลังรอเลข ตรวจรับ 29 ตุลาคม 2564
08 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:31:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
246 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน 1,358,000.00 1,358,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:15:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
247 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 1,693,000.00 1,693,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:08:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
248 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน 886,400.00 886,400.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:55:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
249 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องกรองกลิ่นสารเคมี สารคัดหลั่ง และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
6 เครื่อง 53,500.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:55:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
250 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เตรียมสารสำหรับงาน PCR สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตู้ 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:55:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
251 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2-8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 ตู้ 288,900.00 577,800.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 10:49:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
252 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค real time PCR ชนิด point of care testing สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 เครื่อง 588,500.00 1,177,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:56:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
253 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 200 ลิตร แบบตู้นอน (ฝาบน) สำหรับเก็บตัวอย่างทางชีวภาพและน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 ตู้ 214,000.00 428,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
22 ตุลาคม 2565 เวลา 12:18:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
254 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:56:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
255 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 124,000.00 124,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:56:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
256 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเข้มของแสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 เครื่อง 26,800.00 53,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:57:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
257 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องบ่มเพาะเชื้อหนองใน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:57:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
258 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 3 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 ตู้ 200,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:57:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
259 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติชนิด 4 โมดูล (GeneXpert GXIV-4 modules) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 เครื่อง 1,460,000.00 2,920,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:57:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
260 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นแยกพลาสมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 470,800.00 470,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:57:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
261 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล (Real time PCR machine) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:58:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
262 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3 เครื่อง 14,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:58:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
263 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องชั่งติจิตอล 200 กรัม พร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 13,100.00 13,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:58:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
264 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 กล้อง 50,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:58:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
265 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี พร้อมโปรแกรมประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:58:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
266 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถปฏิบัติการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน 3,959,000.00 3,959,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 15:47:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
267 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน 1,358,000.00 1,358,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิก
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:40:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
268 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2 คัน 854,000.00 1,708,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิก
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:41:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
269 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน 854,000.00 854,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิก
06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:41:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
270 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1 ตู้ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:06:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
271 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 ถัง 15,900.00 31,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 15:55:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
272 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตาอบไมโครเวฟ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
8 เครื่อง 9,500.00 76,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 15:55:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
273 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
12 ตู้ 14,500.00 174,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 15:57:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
274 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ตู้ 24,500.00 24,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:28:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
275 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
12 เครื่อง 25,100.00 301,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 15:58:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
276 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSi Lumens สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6 เครื่อง 28,000.00 168,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับและส่งเบิกเงินแล้ว
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:10:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
277 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
13 เครื่อง 27,700.00 360,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รายงานผลการตรวจรับและส่งเบิกแล้ว
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:10:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
278 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพ (Video Wall) ขนาด 55 นิ้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 จอ 1,107,000.00 1,107,000.00 e-bidding
ส่งเบิก

05 กันยายน 2565 เวลา 13:50:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
279 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 30,100.00 60,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
280 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 3,000 ลิตร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ถัง 11,200.00 11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:26:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
281 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 42,500.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
282 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ฉากกั้นผนังสำเร็จรูป (พาร์ติชั่น) สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ชุด 48,200.00 48,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว วงเงินไม่ถึง 5000 บาท จึงได้รับยกเว้นไม่ได้เข้าระบบ e GP
03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:27:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
283 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4 เครื่อง 47,200.00 188,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 16:01:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
284 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3 เครื่อง 42,500.00 127,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
28 มีนาคม 2565 เวลา 16:02:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
285 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4 เครื่อง 439,000.00 1,756,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบ ตรวจรับแล้ว 9 สค 65 อยู่ระหว่างส่งเบิก
15 สิงหาคม 2565 เวลา 13:36:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
286 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโต๊ะทำงานและเก้าอี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
91 ชุด 8,000.00 728,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 10 มิ.ย. 2565
13 มิถุนายน 2565 เวลา 08:33:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
287 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
แท่นยืนบรรยาย (โพเดี้ยม) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3 ตัว 7,000.00 21,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยตามสัญญาซ์้อ เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
07 มีนาคม 2565 เวลา 14:32:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
288 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
91 ตู้ 3,500.00 318,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาซื้อเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 14:33:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
289 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
7 ตู้ 5,500.00 38,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
290 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดรับแขก (ไม้) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
5 ชุด 18,500.00 92,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:01:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
291 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดรับแขก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
8 ชุด 12,900.00 103,200.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:28:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
292 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาด 24 ที่นั่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 ชุด 129,000.00 258,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:03:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
293 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชั้นวางเอกสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
35 ชั้น 5,900.00 206,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:05:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
294 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาด 12 ที่นั่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
7 ชุด 60,000.00 420,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:06:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
295 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ฉากกั้นผนังสำเร็จรูป (พาร์ติชั่น) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
120 ชุด 5,000.00 600,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:09:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
296 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
210 ตัว 700.00 147,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:13:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
297 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
18 ชุด 7,000.00 126,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
21 มีนาคม 2565 เวลา 16:43:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
298 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะพับอเนกประสงค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
70 ตัว 1,800.00 126,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:16:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
299 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 25,500.00 25,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว
09 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:12:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
300 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบ VDO Conference สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ระบบ 350,000.00 350,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก

24 มีนาคม 2565 เวลา 16:01:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
301 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กล้อง Web Camera แบบ ซูม 1X สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 กล้อง 7,900.00 15,800.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก

24 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
302 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กล้อง Web Camera แบบ ซูม 12X สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3 กล้อง 58,900.00 176,700.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก

24 มีนาคม 2565 เวลา 15:57:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
303 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตู้แร็คสำหรับยึดติดผนัง 6U สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
11 เครื่อง 7,000.00 77,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิก
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:22:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
304 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
5 เครื่อง 21,000.00 105,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิกเงินแล้ว
07 มีนาคม 2565 เวลา 16:22:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
305 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
5 เครื่อง 39,000.00 195,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก

24 มีนาคม 2565 เวลา 15:58:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
306 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6 เครื่อง 21,000.00 126,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิก
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:18:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
307 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
15 เครื่อง 23,000.00 345,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิกเงินแล้ว
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:19:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
308 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
75 เครื่อง 2,500.00 187,500.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:20:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
309 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบใช้พัดลมส่งอากาศช่วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 ชุด 60,000.00 120,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว
21 มีนาคม 2565 เวลา 16:41:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
310 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6 เครื่อง 15,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อย
24 มีนาคม 2565 เวลา 15:56:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
311 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจสอบระบบระบายอากาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 350,000.00 350,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:21:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
312 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดแสงยูวีซี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 128,400.00 128,400.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิก
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:47:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
313 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 107,000.00 214,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิก
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:47:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
314 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 200,000.00 200,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิก
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:47:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
315 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็กความเร็วรอบสูง (High Speed Micro-Centrifuge) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับและส่งเบิกเงินแล้ว
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:48:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
316 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 70,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกเงินแล้ว
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:48:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
317 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 คัน 715,000.00 715,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:33:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
318 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ตู้ 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:04:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
319 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1 คัน 715,000.00 715,000.00 วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:34:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
320 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 ตู้ 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:07:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
321 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1 ตู้ 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:27:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
322 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:28:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
323 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 ชุด 20,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:37:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
324 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ระบบไมค์ห้องประชุมแบบสาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ระบบ 155,000.00 155,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้วคะ
13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:37:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
325 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3 เครื่อง 46,100.00 138,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:34:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
326 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1 เครื่อง 27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:38:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
327 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:38:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
328 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 เครื่อง 32,400.00 32,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:35:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
329 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 เครื่อง 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:36:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
330 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
2 เครื่อง 47,200.00 94,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:37:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
331 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 เครื่อง 500,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ 4 มีนาคม 2565
14 มีนาคม 2565 เวลา 11:06:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
332 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
04 เมษายน 2565 เวลา 11:46:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
333 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวัดก๊าซพร้อมกัน 5 ชนิด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 298,000.00 298,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่งเบิกจ่าย ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
11 เมษายน 2565 เวลา 14:19:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
334 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หัวตรวจวัดก๊าซออกซิเจน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ชิ้น 20,000.00 20,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่งเบิกจ่าย ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
11 เมษายน 2565 เวลา 14:19:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
335 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 987,100.00 987,100.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่งเบิกจ่าย ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
11 เมษายน 2565 เวลา 14:20:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
336 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 กล้อง 50,000.00 50,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ 4 มีนาคม 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:30:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
337 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวัดไอระเหยของอสารอินทรีย์และอนินทรีย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 1,575,000.00 1,575,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:17:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
338 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ (Cenrifuge) แบบควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 267,500.00 267,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18 เมษายน 2565 เวลา 10:57:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
339 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 เครื่อง 7,000.00 14,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ 4 มีนาคม 2565
14 มีนาคม 2565 เวลา 11:09:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
340 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง (Dry bath) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 30,500.00 30,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ 4 มีนาคม 2565
14 มีนาคม 2565 เวลา 11:09:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
341 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้กรองอากาศสำหรับการปฏิบัติงานทาง PCR สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 เครื่อง 35,500.00 71,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
04 เมษายน 2565 เวลา 11:47:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
342 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 70 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ตู้ 10,500.00 10,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับ และส่งเบิก วันที่ 1 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:04:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
343 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นเก็บน้ำยา 2 - 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร (Medical grade) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ตู้ 106,500.00 106,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับและส่งเบิก วันที่ 15 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:05:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
344 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
6 เครื่อง 4,000.00 24,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ 4 มีนาคม 2565
14 มีนาคม 2565 เวลา 11:07:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
345 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 200 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ตู้ 16,000.00 16,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ 4 มีนาคม 2565
14 มีนาคม 2565 เวลา 11:10:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
346 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาด 200 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ตู้ 825,000.00 825,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วส่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ 4 มีนาคม 2565
14 มีนาคม 2565 เวลา 11:10:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
347 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ตู้ 380,000.00 380,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับและส่งเบิก วันที่ 11 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:07:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
348 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:07:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
349 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเข้มของแสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2 เครื่อง 35,000.00 70,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการจัดส่งพัสดุ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
03 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:08:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
350 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 2,889,000.00 2,889,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:53:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
351 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3 เครื่อง 107,000.00 321,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการจัดส่งพัสดุ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
03 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:11:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
352 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 200,000.00 200,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการจัดส่งพัสดุ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
03 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
353 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมวิเคราะห์ความถี่ของเสียง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 220,000.00 220,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการจัดส่งพัสดุ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
03 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
354 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 374,500.00 374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการจัดส่งพัสดุ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
03 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:13:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
355 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 36,000.00 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกเงินแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 10:47:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
356 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 2,500.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่กองบริการคลังแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 10:59:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
357 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่กองบริการคลังแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 11:01:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
358 กองนวัตกรรมและวิจัย 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 20,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
13 ธันวาคม 2564 เวลา 09:28:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
359 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 17,000.00 102,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่กองบริการคลังแล้ว
19 กันยายน 2565 เวลา 11:03:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
360 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2565 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:37:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
361 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:37:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
362 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:38:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
363 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 22,000.00 132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างนำส่งเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:38:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
364 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:38:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
365 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
28 เครื่อง 2,500.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:37:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
366 กองกฎหมาย 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู กองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
7 เครื่อง 39,700.00 277,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
31 มกราคม 2565 เวลา 10:09:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%