ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
6 หลัง 1,072,200.00 6,433,200.00 e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ มีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว หรือกรณีอื่นๆ และดำเนินการใหม่
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:02:26 น.
ยังไม่ดำเนินการ
0%