ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 งาน 2,298,100.00 2,298,100.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผล ยกเลิก (ครั้งที่ 2) (พิจารณาทบทวนราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างใหม่)
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:18:51 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
2 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 4,231,600.00 4,231,600.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
เตรียมประชุม คกก.ฯ ครั้งที่ 2 (เนื่องจากมีการยกเลิก พบข้อผิดพลาดของเอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายการประกอบแบบและแบบรูปรายละเอียดผิดพลาดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และดำเนินการใหม่ )
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:44:03 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
3 สถาบันบำราศนราดูร 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงอาคาร 7 (Cohort ward) สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 43,201,600.00 43,201,600.00 วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอกรม ฯ วันที่ 17 มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังตรวจสอบเอกสาร
20 มีนาคม 2566 เวลา 16:12:10 น.
ระหว่างดำเนินการ
42%
4 สถาบันบำราศนราดูร 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงอาคาร 7 สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 37,427,800.00 37,427,800.00 วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอกรมวันที่ 17 มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังตรวจสอบเอกสาร
20 มีนาคม 2566 เวลา 16:14:01 น.
ระหว่างดำเนินการ
42%
5 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง 6,301,700.00 6,301,700.00 e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ส่งอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 13/03/66
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:31:25 น.
ระหว่างดำเนินการ
31%
6 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง 503,800.00 503,800.00 e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ส่งอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 13/03/66
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:31:41 น.
ระหว่างดำเนินการ
31%