ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 462,000.00 462,000.00 e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:55:34 น.
ระหว่างดำเนินการ
38%
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องฝ่ายอำนวยการและแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 525,500.00 525,500.00 e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:55:46 น.
ระหว่างดำเนินการ
38%
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องกลุ่มงานพัฒนาราชการ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 690,800.00 690,800.00 e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:55:58 น.
ระหว่างดำเนินการ
38%
4 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงรื้อและติดตั้งหลังคาอาคาร 1 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 811,000.00 811,000.00 e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:42:39 น.
ระหว่างดำเนินการ
56%