ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 หลัง 1,157,000.00 1,157,000.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
บริษัทส่งเอกสารบัญชีการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา(BOQ) เรียบร้อยแล้ว นัดลงนามในสัญญา วันที่ 23 มี.ค 66
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:01:08 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
2 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างระบบท่อน้ำประปา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 งาน 3,048,300.00 3,048,300.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมพิจารณาผล
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:20:58 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 หลัง 14,937,500.00 14,937,500.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างดำเนินการส่ง BOQ
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:57:42 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารคลังยาเวชภัณฑ์ และพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 หลัง 8,747,600.00 8,747,600.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างดำเนินการส่ง BOQ
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:57:52 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 แห่ง 630,000.00 630,000.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน ประกาศผลผู้ขนะครั้งที่ 2 วันที่ 17 กพ 66 ส่งหนังสือแจ้งผู้ชนะ ปรับลด BOQ รอหนังสือจากผู้ชนะ
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:29:27 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.2 สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 14,937,500.00 14,937,500.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณา
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:22:04 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 ตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
1 แห่ง 704,700.00 704,700.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:15:31 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%