ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 แห่ง 739,400.00 739,400.00 e-bidding
จัดทำ PO
สัญญาจ้างเลขที่ 13/2566 ลว. 1 ก.พ. 2566 ผู้รับจ้างเข้าทำงานเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:00:52 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 หลัง 2,926,800.00 2,926,800.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 2566 จำนวน 210 วัน เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 22 ก.พ.2566 -19 ก.ย.2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:03:59 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.1 แม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1 แห่ง 1,170,000.00 1,170,000.00 วิธีคัดเลือก
PO
1.อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา + อุทธรณ์ เป็นเวลา 7 วันทำการ - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 2 มีนาคม 2566 - รออุทธรณ์ 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2566 2.เรียกทำสัญญาภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีค.66(กรณีไม่มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา) 3.ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 21 มีนาคม 2566 4.ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการปรับปรุง ภายในกำหนด 60 วัน
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:08:08 น.
ระหว่างดำเนินการ
83%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการ และห้องมาลาเรียคลินิก 1 ห้อง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 แห่ง 720,700.00 720,700.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 1
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:35:41 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อคบ้านพักศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1 งาน 448,400.00 448,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 (สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงิน
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:36:50 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 หลัง 2,926,800.00 2,926,800.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2566 ถึง 6 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 1
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:39:03 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1 แห่ง 624,000.00 624,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามแล้ว 1 กพ 66 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผรจ จะเสนองานเพิ่มวางระบบสุขาภิบาล ลดงานเทคอนกรีต อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และผู้รับจ้างเสนอ shop งานระบบสุขาภิบาล เสนอคณะกรรมการ
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:29:45 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 แห่ง 410,800.00 410,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาแล้ว 19 ม.ค. 66 ผู้รับจ้างเริ่มเข้างาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:17 น.
ระหว่างดำเนินการ
83%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 หลัง 1,453,700.00 1,453,700.00 e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามแล้ว สัญญาเลขที่ 6/2566 ลว 13 กพ. 66 อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ เริ่มก่อสร้างและเจาะสำรวจดิน
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:31:26 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
10 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 1 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 แห่ง 1,308,900.00 1,308,900.00 e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอขออนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่าง คกก.เห็นชอบ TOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างพิจารณาผลเสนอราคาผู้ชนะ/อยู่ระหว่างการอนุมัติจัดจ้าง/ดำเนินการ ทำ PO เรียบร้อยแล้ว/อยู่ระหว่างช่างดำเนินการเข้าปรับปรุงห้อง
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:41:56 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารโรงจอดรถ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 หลัง 348,400.00 348,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำ PO แล้ว แจ้งเข้าพื้นที่ วันที่ 22 ก.พ. 2566 นัดหมาย คกก.ตรวจรับพัสดุ ประชุมตรวจผังการก่อสร้างวันที่ 8 มี.ค. 66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:22:14 น.
ระหว่างดำเนินการ
83%
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารโรงจอดรถ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.2 สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 348,400.00 348,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งมอบพื้นที่วันที่ 16 ก.พ. 2566 คกก. ประชุมตรวจผังเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:22:31 น.
ระหว่างดำเนินการ
83%
13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 หลัง 2,762,900.00 2,762,900.00 e-bidding
จัดทำ PO
ส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจผังก่อสร้าง วันที่ 16 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:23:13 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%