ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
อาคารที่จอดรถศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 จังหวัดพังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
1 หลัง 510,000.00 510,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเลขที่ 251/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566 เวลา 13:40:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 งาน 236,400.00 236,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 3349 ลง วันที่ 28 ธันวาคม 2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:41:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1.1 อำเภอนครไทย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1 แห่ง 155,000.00 155,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 19 มกราคม 2566
19 มกราคม 2566 เวลา 20:10:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 แห่ง 1,031,400.00 1,031,400.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 มีนาคม 2566 เวลา 09:45:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
โรงจอดรถพระราชทาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 หลัง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 มีนาคม 2566 เวลา 09:45:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%