ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้าน Travel vaccination certificates กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 28,652,000.00 28,652,000.00 e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 31/8/2565 13/2/66 จัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว รอทาง สป. ลงนาม 27/2/66 อยู่ระหว่างการลงนามการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 5 ล้าน 7/3/66 รายงาน 5 ล้านกลับมาแล้ว อย่ระหว่างทำร่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/66 อย่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:38:46 น.
ระหว่างดำเนินการ
13%
2 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0 ระยะที่ 4 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 21,690,100.00 21,690,100.00 e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 31/8/2565 13/2/66 จัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว รอทาง สป. ลงนาม และอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 27/2/66 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 7/3/66 อยู่ระหว่างเสนอเอกสารให้ ผู้อำนวยการเซ็นขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 13/3/66 ทำเรื่องขออนุมัติแผนการจัดจ้างไปกองคลัง
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:36:24 น.
ระหว่างดำเนินการ
13%
3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบจอแสดงผลภาพแบบวิดีโอวอล (VIDEO WALL) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 1,600,000.00 1,600,000.00 e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และรอรายงานห้าล้าน
20 มีนาคม 2566 เวลา 16:05:31 น.
ระหว่างดำเนินการ
13%