ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
20 กล้อง 30,900.00 618,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมกรรมการพิจารณาผลกำหนดราคากลาง
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:22:04 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
2 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 800,000.00 800,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ระหว่างอนุมัติประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:22:48 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
3 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็น 4 ล้อฐานเหล็ก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 คัน 4,500.00 9,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:52:24 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
4 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 20,000.00 120,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:52:46 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 12,000.00 24,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:53:01 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
6 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุม (ขนาด 60 x 120 x 75เซนติเมตร) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 ตัว 6,500.00 19,500.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:54:00 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
7 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุม (ขนาด 120 x 300 x 75เซนติเมตร) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ตัว 35,000.00 35,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:55:53 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
8 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
80 ตัว 3,900.00 312,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:56:16 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
9 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
50 ตัว 5,900.00 295,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:56:41 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
10 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ผู้บริหาร กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 ตัว 8,500.00 127,500.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:57:09 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%
11 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะผู้บริหาร กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 ตัว 20,000.00 200,000.00 e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:57:44 น.
ระหว่างดำเนินการ
25%