ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ Smart TV แบบสัมผัส พร้อมติดตั้ง กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 200,000.00 200,000.00 e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ในวันที่ 20 มี.ค.66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:49:33 น.
ระหว่างดำเนินการ
44%
2 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 25,000.00 25,000.00 e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ในวันที่ 20 มี.ค.66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:49:54 น.
ระหว่างดำเนินการ
44%
3 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมรีโมท ขนาด 150 นิ้ว กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 จอ 15,000.00 15,000.00 e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ในวันที่ 20 มี.ค.66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:50:16 น.
ระหว่างดำเนินการ
44%
4 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ไมโครโฟนประชุมพร้อมก้านยาว (ประธาน) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ตัว 16,000.00 16,000.00 e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ในวันที่ 20 มี.ค.66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:50:38 น.
ระหว่างดำเนินการ
44%
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ไมโครโฟนประชุมพร้อมก้านยาว (ผู้ร่วมประชุม) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 ตัว 15,500.00 232,500.00 e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ในวันที่ 20 มี.ค.66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:51:04 น.
ระหว่างดำเนินการ
44%
6 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุม กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ชุด 60,000.00 60,000.00 e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ในวันที่ 20 มี.ค.66
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:51:23 น.
ระหว่างดำเนินการ
44%