ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1 คัน 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:18:45 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1 คัน 1,035,900.00 1,035,900.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มี.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:20:56 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1 คัน 879,000.00 879,000.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มี.ค.2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:25:41 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1 คัน 914,900.00 914,900.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มี.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:27:03 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา สำหรับขนส่งวัคซีน พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ และประกันภัยรถยนต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 คัน 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
จัดประชุมคณะกรรมการพิจาณาผลฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มี.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:28:13 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 คัน 1,035,900.00 1,035,900.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มี.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:29:18 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรมความไวสูงพร้อมเครื่องมือประกอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 20,000,000.00 20,000,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
รออนุมัติจากกรมควบคุมโรค
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:41:09 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
8 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:58:22 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
9 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 15,000.00 45,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:58:40 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
10 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
30 เครื่อง 2,500.00 75,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:58:52 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
11 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 18,000.00 36,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:59:21 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
12 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 26,000.00 52,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:59:34 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
13 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11 เครื่อง 22,000.00 242,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:09 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
14 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 23,000.00 230,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:56 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
15 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
14 เครื่อง 22,000.00 308,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง และจะดำเนินการใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:01:11 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
16 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี ขนาด 3 ฟุต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตู้ 363,800.00 363,800.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ฯ ระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:27:01 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
17 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ดูดควันพิษ ขนาด 4 ฟุต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตู้ 695,500.00 695,500.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ฯ ระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:27:15 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
18 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (ด้วยเทคนิค Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer)(ICP-MS) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง 7,500,000.00 7,500,000.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะวันที่ 9 มีนาคม 2566 จัดทำร่างสัญญา
20 มีนาคม 2566 เวลา 15:59:56 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
19 กองนวัตกรรมและวิจัย 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
หลังจากประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนออีกรายคือ บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด ได้ยื่นแบบอุทธรณ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของบริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด จึงจัดทำแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1) หนังสือถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เสนอกรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะนี้รอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลางพิจารณา
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:24:47 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
20 กองนวัตกรรมและวิจัย 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
24 เครื่อง 30,000.00 720,000.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
หลังจากประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนออีกรายคือ บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด ได้ยื่นแบบอุทธรณ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของบริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด จึงจัดทำแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1) หนังสือถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เสนอกรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะนี้รอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลางพิจารณา
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:24:54 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
21 กองนวัตกรรมและวิจัย 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
9 เครื่อง 5,700.00 51,300.00 e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
หลังจากประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนออีกรายคือ บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด ได้ยื่นแบบอุทธรณ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของบริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด จึงจัดทำแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1) หนังสือถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เสนอกรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะนี้รอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลางพิจารณา
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:25:01 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%