ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (วงเงินทั้งหมด 28,652,000.00 บาท โอนเแลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น 21,720,000.00 บาท)
1 ชุด 6,290,000.00 6,290,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ดำเนินการส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 31/8/2565 13/2/66 จัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว รอทาง สป. ลงนาม 27/2/66 อยู่ระหว่างการลงนามการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 5 ล้าน 7/3/66 รายงาน 5 ล้านกลับมาแล้ว อย่ระหว่างทำร่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/66 อย่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3/4/66 อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการในการขออนุมัติจัดซื้อให้มีความสอดคล้องกับแผนงบประมาณโครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - มีการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้าน Travel vaccination certificates 1 ระบบ ในวงเงินงบประมาณ 6,290,000 บาท 8/5/66 ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการประชุม เรื่อง tor ในวันที่ 1 พ.ค. 66 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลาง 29/5/2566 อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการฯ ดำนเนิการแก้ไข tor 6/6/2566 อยู่ระหว่าง กองบริหารการคลัง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำ TOR 19/6/2566 คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้วนำส่งกองคลังเรียบร้อยแล้วหนังสือลงวันที่ 16/6/2566 22/6/2566 อยู่ในขั้นตอนกองบริหารการคลัง เสนอกรมลงนาม รายงานขอความเห็นชอบและร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ 3/7/66 ประกาศร่าง TOR ไปแล้วเมื่อวันที่ 28/6/66 สิ้นสุดประกาศร่าง TOR ในวันที่ 3/7/66 10/7/66 - ยื่นเอกสารเสนอราคา วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 - พิจารณาผล วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 24/7/66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3/8/66 คณะกรรมการพิจารณาผล มีมติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เนื่องจากไม่มีผุู้ผ่านการคัดเลือก และจะจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ต่อไป 7/8/66 อยู่ระหว่างการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เนื่องจากไม่มีผุู้ผ่านการคัดเลือก และจะจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ต่อไป 15/8/66 เสนอกรมฯ อนุมัติ TOR ที่ทบทวนใหม่ 21/8/66 อยู่ระหว่างการเสนอกรมฯ เพื่อประกาศร่างฯ 28/8/2566 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และกำหนดพิจารณาผลวันที่ 20 กันยายน 2566
18 กันยายน 2566 เวลา 15:24:03 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%
2 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0 ระยะที่ 4 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 21,690,100.00 21,690,100.00 e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ดำเนินการส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 31/8/2565 13/2/66 จัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว รอทาง สป. ลงนาม และอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 27/2/66 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 7/3/66 อยู่ระหว่างเสนอเอกสารให้ ผู้อำนวยการเซ็นขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 13/3/66 ทำเรื่องขออนุมัติแผนการจัดจ้างไปกองคลัง 27/3/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการฯนัดประชุมร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 10/4/66 คณะกรรมการฯ ประชุมร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง 24/4/66 แจ้งยกเลิกการจ้างเนื่องจากพบว่า เป็นงานซื้อมากกว่างานจ้าง จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดหา 8/5/2566 กองบริหารการคลังดำเนินการส่งเอกสารขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างและคืนเรื่องเดิม ในวันที่ 8/5/2566 และผู้จัดทำโครงการทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง 6/6/2566 ทำเรื่องขออนุมัติแผนการจัดจ้างไปกองคลัง 19/6/2566 นัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR วันที่ 30/6/2566 3/7/66 คณะกรรมการฯ ประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารมายังพัสดุ เพื่อส่งให้กับกองบริหารการคลังต่อไป 10/7/66 อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR 24/7/66 เสนอกรมฯ อนุมัติ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 20/7/66 7/8/2566 ขึ้นร่างประกาศ e-biding (3-8/8/66) 15/8/66 กำหนดพิจารณาผลวันที่ 1 กันยายน 2566 4/9/299 คณะกรรมการพิจารณาผล กำลังดำเนินการส่งเรื่องไปกองคลัง เพื่อประกาศผู้ชนะ
18 กันยายน 2566 เวลา 16:13:16 น.
ระหว่างดำเนินการ
63%
3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบจอแสดงผลภาพแบบวิดีโอวอล (VIDEO WALL) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 1,600,000.00 1,600,000.00 e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
สรุปประชุมคณะกรรมการส่งกองคลังวันที่ 15 กันยายน 2566
18 กันยายน 2566 เวลา 11:05:14 น.
ระหว่างดำเนินการ
69%