ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 20,000.00 120,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 25 ก.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 11:54:54 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
2 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 12,000.00 24,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 66 จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 12:06:23 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
3 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุม (ขนาด 60 x 120 x 75เซนติเมตร) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 ตัว 6,500.00 19,500.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 12:17:43 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
4 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุม (ขนาด 120 x 300 x 75เซนติเมตร) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ตัว 35,000.00 35,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:19:50 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
80 ตัว 3,900.00 312,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:34:13 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
6 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
50 ตัว 5,900.00 295,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:34:29 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
7 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ผู้บริหาร กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 ตัว 8,500.00 127,500.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:34:51 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
8 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะผู้บริหาร กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 ตัว 20,000.00 200,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ และดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (ครั้งที่ 2)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:36:41 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
9 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:37:15 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
10 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 15,000.00 45,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:37:47 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
11 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
30 เครื่อง 2,500.00 75,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:38:09 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
12 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 26,000.00 52,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:38:27 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
13 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11 เครื่อง 22,000.00 242,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:38:38 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
14 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 23,000.00 230,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2566 เวลา 13:39:11 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
15 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
14 เครื่อง 22,000.00 308,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2566 เวลา 14:12:19 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
16 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี ขนาด 3 ฟุต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตู้ 363,800.00 363,800.00 e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 บริษัท ฯ มีหนังสือ ที่ LB66/0192 ลว. 4 ส.ค. 66 แจ้งไม่สามารถส่งมอบได้ภายในกำหนดสัญญา เนื่องจากเป็นสินค้่านำเข้าจากต่างประเทศ และผู้ผลิตแจ้งว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการผลิต
18 กันยายน 2566 เวลา 11:00:40 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
17 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ดูดควันพิษ ขนาด 4 ฟุต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตู้ 695,500.00 695,500.00 e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 บริษัท ฯ มีหนังสือ ที่ LB66/0192 ลว. 4 ส.ค. 66 แจ้งไม่สามารถส่งมอบได้ภายในกำหนดสัญญา เนื่องจากเป็นสินค้่านำเข้าจากต่างประเทศ และผู้ผลิตแจ้งว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการผลิต
18 กันยายน 2566 เวลา 11:22:39 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
18 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 10 สิทธิ์ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (แยกรายการจาก 28,652,000.00 บาท)
1 ชุด 642,000.00 642,000.00 วิธีคัดเลือก
PO
10/7/66 ส่งเรื่องให้กองบริหารการคลังดำเนนิการขออนมุัติหลักการ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 66 17/7/66 คณะกรรมการประชุม TOR และราคากลาง 24/7/66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR และราคากลาง สรุปผลการดำเนินการจัดทำTOR และราคากลาง และส่งเอกสารมายังพัสดุ 3/8/66 อยู่ระหว่างเจ้าหนา้ที่พัสดุดำเนินการขออนมุัติ TOR และราคากลาง 7/8/66 เชิญผู้ประกอบการเข้ามารับเอกสารการเสนอราคา 15/8/66 พิจารณาผลในวันที่ 15/8/66 21/8/2566 อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติสั่งซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กับผู้อำนวยการกองดิจิทัลฯ ลงนาม 28/8/2566 ผู้อำนวยการลงนามในประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ 25/8/2566 4/9/66 รอลงนามในสัญญา วันที่ 8/9/2566 11/9/66 ดำเนินการส่ง po ไปยังกองบริหารการคลัง 18/9/66 บริษัทฯ กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 21 กันยายน 2566
18 กันยายน 2566 เวลา 16:19:45 น.
ระหว่างดำเนินการ
83%