ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
10 เครื่อง 2,500.00 25,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:19:00 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
8 เครื่อง 7,500.00 60,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:19:13 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:19:27 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
5 เครื่อง 8,900.00 44,500.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:19:40 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 350,000.00 700,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:20:00 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 110,000.00 220,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:20:15 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
10 เครื่อง 18,000.00 180,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:20:33 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
23 เครื่อง 22,000.00 506,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:20:52 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
11 เครื่อง 20,000.00 220,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:21:09 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
15 เครื่อง 23,000.00 345,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:21:31 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
28 เครื่อง 22,000.00 616,000.00 วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
นัดหมาย คกก. ตรวจรับพัสดุ วันที่ี 22 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 08:21:51 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
12 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 1,860,000.00 1,860,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ระหว่างดำเนินการดำเนินการร่างสัญญา
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:24:49 น.
ระหว่างดำเนินการ
75%
13 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 5,150,000.00 5,150,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างดำเนินการอออก PO
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:25:04 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
14 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 ตัว 1,200,000.00 1,200,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการทำ PO
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:32:59 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
15 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 ชุด 1,210,000.00 1,210,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ จัดทำ PO แล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:36:08 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
16 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 17,350,000.00 17,350,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ดำเนินการส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 31/8/65 คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ประชุมในวันที่ 1/11/2565 7/11/65 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ส่งไปยังกองบริหารการคลัง วันที่ 7/11/65 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จะดำเนินการพิจารณาผล ในวันที่ 5/1/2566 9/1/66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล สรุปการพิจารณาผลเพื่อส่งไปยังกองบริหารการคลังดำเนินการต่อไป 17/1/66 ดำเนินการส่งเอกสารสรุปการพิจารณาผล ไปยังกองบริหารการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 23/1/66 ขั้นตอนการเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา 6/2/66 นัดทำสัญญาในวันที่ 8/2/66 27/2/66 สัญญา เลขที่ 31/2566 ลงวันที่ 8/2/66 ครบกำหนดวันที่ 8 มิ.ย.2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:34:08 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
17 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง 2,910,400.00 2,910,400.00 e-bidding
จัดทำ PO
ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องเพาะเชื้อ) รอส่งมอบของ 90 วัน
20 มีนาคม 2566 เวลา 11:51:44 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
18 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 10,000.00 20,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
จัดทำ PO และรอบริษัทส่งมอบพัสดุ
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:15:56 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
19 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 6,300.00 6,300.00 e-bidding
จัดทำ PO
จัดทำ PO และรอบริษัทส่งมอบพัสดุ
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:16:05 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
20 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์หรือ LED สี สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
จัดทำ PO และรอบริษัทส่งมอบพัสดุ
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:16:15 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
21 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
จัดทำ PO และรอบริษัทส่งมอบพัสดุ
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:16:25 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
22 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 เครื่อง 30,000.00 450,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
จัดทำ PO และรอบริษัทส่งมอบพัสดุ
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:16:34 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
23 กองระบาดวิทยา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดเฟส 2 (Eventbasesเฟส กองระบาดวิทยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ระบบ 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) -ส่งเบิกงวดที่ 1 เป็นเงิน 600,000 บาท
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:44:34 น.
ระหว่างดำเนินการ
92%
24 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 231,200.00 231,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ดำเนินการ จัดทำ Po รอผู้รับจ้างส่งของ
13 มีนาคม 2566 เวลา 09:17:18 น.
ระหว่างดำเนินการ
83%
25 กองป้องกันการบาดเจ็บ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กองป้องกันการบาดเจ็บ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
20 มีนาคม 2566 เวลา 15:59:46 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
26 กองป้องกันการบาดเจ็บ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองป้องกันการบาดเจ็บ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
20 มีนาคม 2566 เวลา 15:59:56 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
27 กองป้องกันการบาดเจ็บ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองป้องกันการบาดเจ็บ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
8 เครื่อง 22,000.00 176,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
20 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:06 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
28 กองป้องกันการบาดเจ็บ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองป้องกันการบาดเจ็บ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 30,000.00 180,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
20 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:15 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
29 กองป้องกันการบาดเจ็บ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองป้องกันการบาดเจ็บ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 22,000.00 132,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
20 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:24 น.
ระหว่างดำเนินการ
81%
30 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
35 เครื่อง 17,000.00 595,000.00 e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ระหว่างรอบริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบพัสดุ
20 มีนาคม 2566 เวลา 09:35:32 น.
ระหว่างดำเนินการ
94%
31 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2 - 8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3 ตู้ 288,900.00 866,700.00 e-bidding
จัดทำ PO
- ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ มีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว หรือกรณีอื่นๆ และดำเนินการใหม่ - ครั้งที่ 2 ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
20 มีนาคม 2566 เวลา 10:27:34 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
32 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 2,910,400.00 2,910,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ 11 พฤษภาคม 2566 รอส่งมอบ
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:31:50 น.
ระหว่างดำเนินการ
83%
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เก็บสารเคมีทั่วไป (STORAGE SAFETY CABINET) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ตู้ 96,300.00 96,300.00 e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ 9 พฤษภาคม 2566 รอส่งมอบ
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:32:06 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ตู้ 481,500.00 481,500.00 e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ 9 พฤษภาคม 2566 รอส่งมอบ
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:32:17 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ (Tabletop Low Speed Centrifuge) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 91,000.00 91,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ 9 พฤษภาคม 2566 รอส่งมอบ
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:32:35 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นสำหรับเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Combined Refrigerator) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ตู้ 122,000.00 122,000.00 e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ 9 พฤษภาคม 2566 รอส่งมอบ
21 มีนาคม 2566 เวลา 08:33:11 น.
ระหว่างดำเนินการ
88%