ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 23,500.00 47,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 13 มี.ค. 66
13 มีนาคม 2566 เวลา 10:03:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 300,000.00 300,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:43:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้บ่มเพาะเชื้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 120,000.00 120,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:42:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) type A2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู้ 235,000.00 235,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 27 ก.พ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:47:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 96,300.00 96,300.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:43:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 คัน 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:04:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
หนังสือเบิกเลขที่ 29/2566 ลว. 21 พ.ย. 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 10:45:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพชนิดแบบแข็ง (Flat Remarkable Screen) 100 นิ้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 จอ 30,000.00 30,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:55:00 น.
สำเร็จแล้ว
100%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
อุปกรณ์รับส่งภาพและเสียง แบบไร้สาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 26,800.00 26,800.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:56:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง Rack 19 นิ้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ตู้ 6,400.00 6,400.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:55:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องสำหรับห้องประชุมออนไลน์ 4K สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 กล้อง 16,000.00 16,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:57:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ลำโพงติดเพดาน ขนาด 6 นิ้ว 6 วัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 อัน 1,000.00 4,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:57:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง ลำโพง 30 วัตต์ พร้อมขา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ตู้ 2,300.00 4,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:57:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
14 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องขยายเสียง กำลังขยาย 120 วัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 7,200.00 7,200.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:58:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
15 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องขยายเสียง กำลังขยาย 60 วัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 5,500.00 5,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:58:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
16 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดไมค์ลอย ดิจิตอล หนีบปกเสื้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ชุด 17,200.00 17,200.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:58:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
17 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดไมค์ลอย ดิจิตอล มือถือคู่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ชุด 14,000.00 14,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ผู้ขายแจ้งส่งมอบสินค้าในวันที่ 27 ธ.ค. 65
04 มกราคม 2566 เวลา 14:59:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
18 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องจ่ายไฟ แบบเรียงลำดับ 8 ชาแนล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 5,100.00 5,100.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 14:59:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 29,500.00 29,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:00:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
20 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (12 อินพุต อนาล็อค) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 7,400.00 7,400.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:00:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
21 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดไมค์ประชุมใช้สายแบบดิจิตอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ชุด 236,800.00 236,800.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:01:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
22 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ Interactive Projector Laser Display พร้อมตัวยึด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 114,800.00 114,800.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:01:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
23 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 12 นิ้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ชุด 22,900.00 22,900.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:02:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องขยายเสียง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 เครื่อง 35,500.00 35,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 77/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:02:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
25 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสาร (ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 x 45 x 180เซนติเมตร) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
5 ตู้ 4,200.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือส่งเบิกเลขที่ 22/2566 ลว. 15 พ.ย. 2565
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:53:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
26 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง และที่วางแขน หุ้มด้วยหนัง PVC (ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 55 x 80เซนติเมตร) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
7 ตัว 2,100.00 14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือส่งเบิกเลขที่ 22/2566 ลว. 15 พ.ย. 2565
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:54:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
27 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน (ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 70เซนติเมตร) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
7 ตัว 3,700.00 25,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือส่งเบิกเลขที่ 22/2566 ลว. 15 พ.ย. 2565
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:53:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
28 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2 เครื่อง 23,500.00 47,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
หนังสือเบิกเลขที่ 27/2566 ลว. 21 พ.ย. 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 10:46:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
29 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 เครื่อง 27,200.00 27,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
หนังสือเบิกเลขที่ 27/2566 ลว. 21 พ.ย. 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 10:47:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
30 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (ระบบ Inverter) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 33,500.00 33,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2565 ตามหนังสือ 13/2566 ลว. 3 พ.ย. 65
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:29:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
31 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:09:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
32 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 30,900.00 30,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2565 ตามหนังสือ 13/2566 ลว. 3 พ.ย. 65
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:34:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:10:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:10:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:10:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2 เครื่อง 2,500.00 5,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:10:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1 เครื่อง 3,000.00 3,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:10:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:11:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:11:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:12:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:15:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:15:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
1 เครื่อง 4,000.00 4,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:16:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:16:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
45 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:17:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
46 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:17:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
47 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:17:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
48 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1 เครื่อง 23,000.00 23,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:17:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
49 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:18:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
50 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:18:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
51 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:19:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
52 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 เครื่อง 2,500.00 35,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:19:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
53 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:19:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
54 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
4 เครื่อง 7,500.00 30,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:19:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
55 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 26,000.00 26,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:19:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 เครื่อง 8,900.00 17,800.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:20:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
57 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:20:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:20:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
59 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:21:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
60 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 เครื่อง 22,000.00 264,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:21:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
61 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 เครื่อง 23,000.00 69,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:23:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
62 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 เครื่อง 23,000.00 161,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:23:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
63 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 เครื่อง 30,000.00 120,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:23:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
64 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 ก.พ. 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:25:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
65 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 69,000.00 69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ เลขที่ 75/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:03:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
66 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเร็วลมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว ตามหนังสือ 75/2566 ลว.3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:08:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
67 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โมเดลยุงก้นปล่อง (ขนาด 12 นิ้ว) พร้อมตู้อะคริลิกใส่โมเดล (ขนาด 52*53.5*55เซนติเมตร) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 โมเดล 7,100.00 35,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามเอกสารเลขที่ 88/2566 ลว. 5 ม.ค. 2566
09 มกราคม 2566 เวลา 15:25:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
68 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โมเดลยุงลายสวน (ขนาด 12 นิ้ว) พร้อมตู้อะคริลิกใส่โมเดล (ขนาด 46*41.5*47เซนติเมตร) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 โมเดล 6,900.00 34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามเอกสารเลขที่ 88/2566 ลว. 5 ม.ค. 2566
09 มกราคม 2566 เวลา 15:26:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
69 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โมเดลยุงลายบ้าน (ขนาด 12 นิ้ว) พร้อมตู้อะคริลิกใส่โมเดล (ขนาด 43*61*53เซนติเมตร) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 โมเดล 6,900.00 34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามเอกสารเลขที่ 88/2566 ลว. 5 ม.ค. 2566
09 มกราคม 2566 เวลา 15:26:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
70 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องกับดักแสงไฟดักจับแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 เครื่อง 3,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามหนังสือ 118/2566 ลว. 20 ม.ค. 2566
23 มกราคม 2566 เวลา 13:13:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
71 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา (Compound microscope) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 กล้อง 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ตามหนังสือเลขที่ 80/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:10:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
72 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 ตา (Stereo microscope) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 กล้อง 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ตามหนังสือเลขที่ 80/2566 ลว. 3 ม.ค. 2566
04 มกราคม 2566 เวลา 15:10:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
73 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี พร้อมโปรแกรมประมวลผลระดับสูง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เครื่อง 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกตามเอกสารเลขที่ 94/2566 ลว. 6 ม.ค. 2566
09 มกราคม 2566 เวลา 15:27:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
74 สำนักงานเลขานุการกรม 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 8,900.00 17,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ส่งมอบเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการติดตั้งและตรวจรับพัสดุ 9.เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
04 มกราคม 2566 เวลา 16:01:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
75 สำนักงานเลขานุการกรม 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
36 เครื่อง 2,500.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ส่งมอบเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการติดตั้งและตรวจรับพัสดุ 1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ตรวจรับเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 9.เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
04 มกราคม 2566 เวลา 16:02:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
76 สำนักงานเลขานุการกรม 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 16,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ส่งมอบเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการติดตั้งและตรวจรับพัสดุ 1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ตรวจรับเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 9.เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
04 มกราคม 2566 เวลา 16:07:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
77 สำนักงานเลขานุการกรม 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
13 เครื่อง 17,000.00 221,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ส่งมอบเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการติดตั้งและตรวจรับพัสดุ 1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ตรวจรับเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 9.เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
04 มกราคม 2566 เวลา 16:18:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
78 สำนักงานเลขานุการกรม 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ส่งมอบเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการติดตั้งและตรวจรับพัสดุ 1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ตรวจรับเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 9.เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
04 มกราคม 2566 เวลา 16:08:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
79 สำนักงานเลขานุการกรม 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ส่งมอบเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการติดตั้งและตรวจรับพัสดุ 1.จัดทำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 3.อนุมัติสเปคและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำรายงานขอซื้อ และขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 5. ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 6.ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในใบสั่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ครบกำหนดส่งมอบ 13 มกราคม 2566 7.อยู่ระหว่างการจัดทำ PO 8. ตรวจรับเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 9.เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
04 มกราคม 2566 เวลา 16:19:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
80 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 เครื่อง 30,200.00 60,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ระหว่างดำเนินการจัดชุดเอกสารเพื่อส่งเบิกการเงิน
13 มีนาคม 2566 เวลา 08:27:00 น.
สำเร็จแล้ว
100%
81 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 1,700,000.00 1,700,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกการเงิน
07 มีนาคม 2566 เวลา 15:26:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
82 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องนึ่งพร้อมเครื่องทำน้ำกลั่น สำหรับนึ่งด้ามกรอ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 170,000.00 170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเอกสารเพื่อส่งเบิกการเงิน
28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:35:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
83 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 เตียง 90,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกการเงิน
26 ธันวาคม 2565 เวลา 08:10:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
84 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุ
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:08:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
85 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
ระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 ระบบ 124,000.00 248,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดชุดส่งเบิกการเงิน
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:11:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
86 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องทำสปริ้นมือเท้าและทำเบ้าขาเทียม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 747,900.00 747,900.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งงานบัญชีเพื่อเบิกจ่าย
20 มีนาคม 2566 เวลา 14:34:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
87 สถาบันราชประชาสมาสัย 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 74,000.00 74,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกการเงิน
30 มกราคม 2566 เวลา 08:53:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
88 กองวัณโรค 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กองวัณโรค แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
6 เครื่อง 12,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 10 มกราคม 2566
10 มกราคม 2566 เวลา 13:11:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
89 กองวัณโรค 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ กองวัณโรค แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 2,910,400.00 2,910,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566 เวลา 11:12:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
90 กองวัณโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน กองวัณโรค แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10 ตัว 5,900.00 59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565 เวลา 14:10:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
91 กองวัณโรค 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความขุ่น (Spectrophotometer) กองวัณโรค แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 101,700.00 203,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 20 มกราคม 2566
30 มกราคม 2566 เวลา 13:35:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
92 กองวัณโรค 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) type A2 กองวัณโรค แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:37:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
93 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลังระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 85,000.00 170,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งกองบริหารการคลัง ม.ค.66
30 มกราคม 2566 เวลา 11:15:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
94 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นชนิดอัดลม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 25,000.00 250,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งกองบริหารการคลัง ม.ค.66
30 มกราคม 2566 เวลา 11:18:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
95 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 75,000.00 375,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งกองบริหารการคลัง ม.ค.66
30 มกราคม 2566 เวลา 11:18:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
96 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โต๊ะปฏิบัติการชิดผนัง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 ตัว 59,000.00 118,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งเบิกกองคลัง 6 ธันวาคม 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 13:29:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
97 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ฉลากสำหรับหลอดทดลอง (Bar Code Label Printer) กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 90,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งเบิกกองคลัง 6 ธันวาคม 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 13:27:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
98 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 กล้อง 85,000.00 85,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลัง
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:12:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
99 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 กล้อง 50,000.00 50,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลัง
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:13:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
100 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 กล้อง 323,500.00 323,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลัง
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:13:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
101 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 ตา กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 กล้อง 99,500.00 199,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลัง
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:14:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
102 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเร็วลม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 เครื่อง 10,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 29 พฤศจิกายน 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 13:35:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
103 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดเสียง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 เครื่อง 27,000.00 405,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 29 พฤศจิกายน 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 13:37:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
104 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบเคลื่อนย้าย พร้อมเซนเซอร์ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
15 ชุด 28,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 29 พฤศจิกายน 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 13:37:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
105 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 ตู้ 193,700.00 193,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว ที่ สธ 0409.1/2247 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:12:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
106 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 ตู้ 96,300.00 96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว ที่ สธ 0409.1/2203 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 08:51:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
107 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 1,712,000.00 1,712,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว ที่ สธ 0409.1/2289 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:11:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
108 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 4 ตำแหน่ง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 เครื่อง 61,600.00 61,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว ที่ สธ 0409.1/2202 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
06 ธันวาคม 2565 เวลา 08:52:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
109 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) type A2 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 ตู้ 235,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียนร้อยแล้ว ที่ สธ 0409.1/2336 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565 เวลา 14:05:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
110 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 600,000.00 600,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว ที่ สธ 0409.1/2349 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:29:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
111 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้กองคลัง
25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:53:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
112 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 23,000.00 69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้กองคลัง
25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:54:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
113 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1 คัน 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:45:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
114 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
2 เครื่อง 16,800.00 33,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย 1 พ.ย. 65
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:35:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
115 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
2 เครื่อง 24,900.00 49,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย 28 ต.ค. 65
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:38:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
116 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2 สระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
6 ตัว 2,200.00 13,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย 4 พ.ย. 65
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:35:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
117 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1 เครื่อง 16,800.00 16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน วันที่ 28 ตุลาคม 2565
31 ตุลาคม 2565 เวลา 10:10:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
118 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ NEXIS PTZ10UH 10x Zoom พร้อมติดตั้งวีดีโอคอนเฟอเรนซ์อาคารศูนย์แมลงนำโรคสาธิตด้านกีฏวิทยา ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 กล้อง 14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่าย หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 3064 ลงวันที่ 29 พ.ย.65
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:41:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
119 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ NEXIS PTZ10UH 10x Zoom พร้อมติดตั้งวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 กล้อง 14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่าย หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 3064 ลงวันที่ 29 พ.ย.65
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:42:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
120 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 60 นิ้วอาคารศูนย์แมลงนำโรคสาธิตด้านกีฏวิทยา ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 16,900.00 16,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 2953 ลงวันที่ 15 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:42:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
121 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumensอาคารศูนย์แมลงนำโรคสาธิตด้านกีฏวิทยา ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 29,900.00 29,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่าย หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 3063 ลงวันที่ 29 พ.ย.65
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:43:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
122 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 16,900.00 16,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 2953 ลงวันที่ 15 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:43:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
123 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 29,900.00 29,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่าย หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 3063 ลงวันที่ 29 พ.ย.65
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:44:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
124 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 ตัว 2,500.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 2872 ลงวันที่ 9 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:44:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
125 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5 ตัว 3,600.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 2872 ลงวันที่ 9 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:44:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
126 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 ตัว 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนัสือที่ สธ 0422.13/พ2872 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:44:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
127 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4 ตัว 5,500.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 2872 ลงวันที่ 9 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:45:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
128 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 16,800.00 16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว สธ 0422.13/พ 2816 ลงวันที่ 4 พ.ย.2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:45:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
129 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 27,200.00 27,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว สธ 0422.13/พ 2816 ลงวันที่ 4 พ.ย.65
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:46:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
130 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 27,200.00 27,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว สธ 0422.13/พ 2816 ลงวันที่ 4 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:46:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
131 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 32,200.00 32,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายแล้ว สธ 0422.13/พ 2816 ลงวันที่ 4 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:46:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
132 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4 เครื่อง 10,000.00 40,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
หนังสือ ที่ สธ 0422.13/พ146 ลงวันที่ 25 ม.ค.2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:47:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
133 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 146 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:47:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
134 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 5,700.00 5,700.00 e-bidding
ส่งเบิก
หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 149 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:48:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
135 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
6 เครื่อง 16,000.00 96,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 41 ลงวันที่ 9 ม.ค.66
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:48:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
136 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
8 เครื่อง 17,000.00 136,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 149 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:48:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
137 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
8 เครื่อง 22,000.00 176,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
หนังสือที่ สธ 0422.13/ พ 149 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:48:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
138 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4 เครื่อง 30,000.00 120,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 149 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:49:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
139 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดอุณหภูมิที่ปลายท่อเครื่องพ่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 3242 ลงวันที่ 20 ธ.ค.65
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
140 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดอุณหภูมิที่ปลายท่อเครื่องพ่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่าย หนังสือเลขที่ สธ 0422.13/พ 3211 ลงวันที่ 16 ธ.ค.65
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
141 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 2914 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
20 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
142 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
5 เครื่อง 4,500.00 22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
18 มกราคม 2566 เวลา 10:29:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
143 สถาบันบำราศนราดูร 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม GeneXpert -4 module system สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 1,500,000.00 4,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งมอบ/ตรวจรับ พัสดุ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:04:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
144 สถาบันบำราศนราดูร 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 ตู้ 1,000,000.00 4,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับ และส่งเบิกแล้ว
26 ธันวาคม 2565 เวลา 11:15:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
145 กองโรคติดต่อทั่วไป 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 เครื่อง 22,000.00 132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกการเงิน วันที่ 26/12/2565
26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
146 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุตอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2 ตู้ 24,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เตรียมเอกสารส่งเบิกกองคลัง
13 ธันวาคม 2565 เวลา 10:55:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
147 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุตอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
20 ตู้ 6,400.00 128,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:08:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
148 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 23,000.00 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:09:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
149 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตาอบไมโครเวฟอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
21 เครื่อง 8,000.00 168,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:09:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
150 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดติดตั้งสถานีวิทยุสื่อสารอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 ชุด 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:11:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
151 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 จอ 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:11:37 น.
สำเร็จแล้ว
100%
152 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ประจำที่ ขนาด 40 วัตต์อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:12:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
153 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 49,900.00 49,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:12:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
154 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบSmart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:13:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
155 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่งอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 ตัว 27,500.00 27,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:45:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
156 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สีดำอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
30 ตัว 2,500.00 75,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:46:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
157 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงานอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
5 ตัว 7,300.00 36,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:46:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
158 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุตอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
4 ตัว 11,400.00 45,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ผู้ขายลงนามสัญญา 13 ธ.ค.65
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:46:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
159 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุตอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 ตัว 14,600.00 14,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:47:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
160 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
5 ตู้ 5,900.00 29,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:48:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
161 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชักอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
5 ตู้ 6,900.00 34,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:48:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
162 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียูอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
40 เครื่อง 40,900.00 1,636,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:48:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
163 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 48,000 บีทียูอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
4 เครื่อง 60,900.00 243,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุ วันที่ 9 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:48:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
164 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 2,500.00 12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
165 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบินเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
3 เครื่อง 2,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
166 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
7 เครื่อง 2,500.00 17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
167 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 2,500.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
168 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
169 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบินเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:52:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
170 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 17,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:52:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
171 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2 เครื่อง 17,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
172 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 17,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
173 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบินเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
174 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
175 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2 เครื่อง 17,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 มกราคม 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
176 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์โรงงาน
ลูกกลิ้งรางเลื่อนและชุดยืดหดสำหรับลำเลียงสินค้า กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ชุด 73,600.00 73,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน กองครฉ.
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:21:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
177 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 23,000.00 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินกองครฉ.
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:22:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
178 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 ตู้ 24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน กองครฉ.
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:22:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
179 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 5,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน กองครฉ.
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:23:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
180 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 49,500.00 49,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:18:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
181 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:18:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
182 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เครื่อง 32,200.00 32,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:19:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
183 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
5 เครื่อง 27,200.00 136,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:24:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
184 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
6 เครื่อง 23,500.00 141,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:26:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
185 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
3 เครื่อง 7,500.00 22,500.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 มีนาคม 2566 เวลา 13:53:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
186 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2 เครื่อง 4,500.00 9,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 มีนาคม 2566 เวลา 13:54:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
187 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
20 เครื่อง 22,000.00 440,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 มีนาคม 2566 เวลา 13:54:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
188 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
07 มีนาคม 2566 เวลา 13:55:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 ตู้ 35,500.00 35,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:18:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
190 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง 2,910,400.00 2,910,400.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาซื้อขายที่ 5/2566 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566 - บริษัทแจ้งส่งของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - คกก.ตรวจรับนัดตรวจรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - ส่งเบิกเงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
01 มีนาคม 2566 เวลา 12:01:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
191 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR Cabinet) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2 ตู้ 35,500.00 71,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกเงินแล้ว
15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
192 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียสแบบตั้ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 ตู้ 700,000.00 700,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยวันที่ 19 มกราคม 2566
19 มกราคม 2566 เวลา 20:11:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
193 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถปฏิบัติการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 คัน 3,959,000.00 3,959,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:06:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
194 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 คัน 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:06:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
195 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1 คัน 43,500.00 43,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:06:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
196 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 27,900.00 27,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:06:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
197 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1 เครื่อง 850,000.00 850,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:07:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
198 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 เครื่อง 21,500.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:07:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
199 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2 เครื่อง 21,500.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:08:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
200 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
4 เครื่อง 53,600.00 214,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่ายแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:09:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
201 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงิน
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:10:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
202 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7 เครื่อง 4,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:10:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
203 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11 เครื่อง 22,000.00 242,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:10:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
204 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) ขนาด 20-200 ไมโครลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 อัน 7,800.00 78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:10:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
205 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 กล้อง 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:10:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
206 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 เครื่อง 107,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:11:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
207 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมวิเคราะห์ความถี่ของเสียง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 220,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:11:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
208 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเข้มของแสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:11:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
209 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์ระบบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 กล้อง 99,500.00 99,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:11:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
210 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้อบความชื้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 ตู้ 48,900.00 195,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:12:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
211 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 370,000.00 370,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:12:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
212 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้เก็บและป้องกันอันตรายจากสารเคมีไวไฟ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 ตู้ 57,000.00 57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:12:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
213 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 เครื่อง 182,000.00 182,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20 มีนาคม 2566 เวลา 12:12:59 น.
สำเร็จแล้ว
100%
214 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
20 เครื่อง 17,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกงานการเงินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:26:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
215 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10 เครื่อง 30,000.00 300,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกงานการเงินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:27:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
216 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ (microcentifuge) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับวีนที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
13 มีนาคม 2566 เวลา 09:16:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
217 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
5 เครื่อง 12,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 22 พย.65
06 ธันวาคม 2565 เวลา 15:48:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
218 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ล้านฟิกเซล แบบ Mirrorless พร้อมอุปกรณ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 กล้อง 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:40:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
219 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอื้ทำงาน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 ตัว 5,500.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:41:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
220 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
9 เครื่อง 41,500.00 373,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกในวันที่ 2 พย. 65
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
221 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 2,500.00 25,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:43:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
222 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:44:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
223 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:45:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
224 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 26,000.00 26,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:45:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
225 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 2,600.00 5,200.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:45:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
226 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:46:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
227 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 เครื่อง 23,000.00 92,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:46:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
228 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11 เครื่อง 22,000.00 242,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:46:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
229 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
14 เครื่อง 17,000.00 238,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ส่งเบิก 13 กพ.66
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:47:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
230 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้อบเพาะเชื้อแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Air-Jacket CO2 Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตรอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 ตู้ 470,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก วันที่ 21 /12/2565
26 ธันวาคม 2565 เวลา 15:52:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
231 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงตรวจภายในระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1 เตียง 485,000.00 485,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเตียงตรวจภายในระบบไฟฟ้าวันที่ 3 พย.65
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:11:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
232 กองโรคไม่ติดต่อ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดส่งเบิกการเงินแล้ว
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:01:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
233 กองโรคไม่ติดต่อ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดส่งเบิกการเงินแล้ว
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:57:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
234 กองโรคไม่ติดต่อ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 23,000.00 46,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดส่งเบิกการเงินแล้ว
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
235 กองโรคไม่ติดต่อ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4 เครื่อง 22,000.00 88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดส่งเบิกการเงินแล้ว
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:58:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
236 กองโรคไม่ติดต่อ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
9 เครื่อง 17,000.00 153,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดส่งเบิกการเงินแล้ว
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:01:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
237 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
8 เครื่อง 22,000.00 176,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
09 มกราคม 2566 เวลา 14:30:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
238 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 30,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
09 มกราคม 2566 เวลา 14:31:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
239 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
09 มกราคม 2566 เวลา 14:35:12 น.
สำเร็จแล้ว
100%
240 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 2,500.00 12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกกองคลัง
04 มกราคม 2566 เวลา 09:01:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
241 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
7 เครื่อง 17,000.00 119,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
09 มกราคม 2566 เวลา 14:35:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
242 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลังระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3 เครื่อง 85,000.00 255,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ส่งเอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:08:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
243 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26 ธันวาคม 2565 เวลา 17:08:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
244 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง IRS แบบสูบลมอัดด้วยมือ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3 เครื่อง 25,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ส่งเอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:09:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
245 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเขย่าแบบปรับความแรงได้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4 เครื่อง 12,900.00 51,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
04 มกราคม 2566 เวลา 16:23:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
246 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นตกตะกอนสารตัวอย่างขนาดเล็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4 เครื่อง 58,900.00 235,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งของเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:38:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
247 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเมื่ิอวันที่ 24 มกราคม 2566 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31 มกราคม 2566 เวลา 08:53:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
248 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 เครื่อง 550,000.00 550,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารตัั้งเบิกจ่ายแล้ว
07 มีนาคม 2566 เวลา 14:12:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
249 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน 850,000.00 850,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว 2 มี.ค. 66
09 มีนาคม 2566 เวลา 08:51:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
250 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1 คัน 850,000.00 850,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว 2 มี.ค. 66
09 มีนาคม 2566 เวลา 08:51:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
251 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิคฟุต ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1 ตู้ 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว
31 ตุลาคม 2565 เวลา 17:09:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
252 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ใบ 42,200.00 42,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:54:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
253 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
พัดลมเพดาน 18 นิ้ว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3 ตัว 1,800.00 5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
09 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:36:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
254 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3 ตัว 2,200.00 6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
09 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:37:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
255 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6 ตัว 2,200.00 13,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:14:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
256 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 33,500.00 33,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
09 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:38:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
257 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 47,200.00 47,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:15:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
258 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระดานอิเลคทรอนิคส์แสดงภาพแบบทัชสกรีน (Digital Flipchart) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 99,900.00 199,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งมอบพัสดุแล้ว 11 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน
24 มกราคม 2566 เวลา 08:16:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
259 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบจ่ายกระแสไฟ (Switch POE 24 Port) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3 เครื่อง 19,000.00 57,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
260 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:01:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
261 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:01:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
262 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
263 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามแล้ว 10 มค 66 รอส่งมอบ
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
264 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 เครื่อง 2,600.00 5,200.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
265 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
266 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
20 เครื่อง 22,000.00 440,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:04:06 น.
สำเร็จแล้ว
100%
267 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:04:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
268 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:04:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
269 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
42 เครื่อง 22,000.00 924,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว 3 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:05:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
270 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ปั้มเก็บตัวอย่างอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4 เครื่อง 107,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งมอบแล้ว 22 พย 65 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
09 มกราคม 2566 เวลา 13:19:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
271 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์ความเมื่อยล้าของสายตาจากการทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับ 16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:53:11 น.
สำเร็จแล้ว
100%
272 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนจากการทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก

16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:54:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
273 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดตรวจสมรรถภาพร่างกายทางด้านการยศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 ชุด 356,900.00 356,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับ 16/12/65
16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:55:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
274 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 182,000.00 182,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งมอบแล้ว 3 กพ 66 ส่งเบิกแล้ว 6 กพ 66
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:11:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
275 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Benchtop Centrifuge) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง 550,000.00 550,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ผู้ขายส่งมอบแล้ว 10 มี.ค. 66 และคณะกรรมการตรวจรับแล้ว
13 มีนาคม 2566 เวลา 15:07:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
276 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบสามตา (Humascope Stereo Trinocular) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 กล้อง 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
13 มีนาคม 2566 เวลา 15:05:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
277 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3 เครื่อง 75,000.00 225,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 มกราคม 2566 เวลา 09:56:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
278 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1 เครื่อง 850,000.00 850,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 มกราคม 2566 เวลา 09:56:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
279 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 850,000.00 850,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 มกราคม 2566 เวลา 09:57:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
280 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3 เครื่อง 30,900.00 92,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ 14 พ.ย. 65 ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ววันที่ 21 พ.ย. 65
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:51:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
281 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1 เครื่อง 40,900.00 40,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ 14 พ.ย.65 ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ววันที่ 21 พ.ย. 65
14 มีนาคม 2566 เวลา 10:24:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
282 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3 เครื่อง 10,000.00 30,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:25:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
283 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3 เครื่อง 53,600.00 160,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ 14 พ.ย.65 ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ววันที่ 21 พ.ย. 65
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:34:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
284 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
8 เครื่อง 22,000.00 176,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:25:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
285 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
4 เครื่อง 8,900.00 35,600.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:26:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
286 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
10 เครื่อง 16,000.00 160,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:26:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
287 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
9 เครื่อง 22,000.00 198,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:27:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
288 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
7 เครื่อง 17,000.00 119,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:27:55 น.
สำเร็จแล้ว
100%
289 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 46,000.00 46,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
20 ธันวาคม 2565 เวลา 09:25:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
290 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดดูดจ่ายสารละลาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 ชุด 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 27 ธันวาคม 2565
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:38:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
291 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 ชุด 43,700.00 87,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 17 พ.ย. 65
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:39:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
292 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องเขย่าสาร Vortex mixer สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 เครื่อง 9,800.00 19,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:54:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
293 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 ตู้ 35,500.00 71,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:55:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
294 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 เครื่อง 7,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:55:23 น.
สำเร็จแล้ว
100%
295 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 เครื่อง 340,000.00 340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย
13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:55:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
296 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
50 เครื่อง 2,500.00 125,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:14:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
297 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 เครื่อง 3,000.00 15,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันท่่ 6 มกราคม 2566 รอส่งมอบพัสดุ กรรมการนัดตรวจรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:15:01 น.
สำเร็จแล้ว
100%
298 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10 เครื่อง 10,000.00 100,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:16:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
299 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10 เครื่อง 8,900.00 89,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:17:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
300 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 เครื่อง 5,400.00 27,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:17:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
301 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10 เครื่อง 22,000.00 220,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันท่่ 6 มกราคม 2566 รอส่งมอบพัสดุ กรรมการนัดตรวจรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:18:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
302 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
20 เครื่อง 16,000.00 320,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:18:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
303 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10 เครื่อง 22,000.00 220,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:20:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
304 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
20 เครื่อง 17,000.00 340,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:21:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
305 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 ตัว 3,400.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:19:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
306 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 ตัว 6,500.00 65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:20:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
307 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
8 เครื่อง 37,900.00 303,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:21:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
308 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 2,500.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ระหว่างการเงินส่งเอกสารเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:25:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
309 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 7,500.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ระหว่างการเงินส่งเบิกเงินไปยังกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:26:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
310 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 30,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ระหว่างการเงินส่งเบิกเงินไปยังกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:26:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
311 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 17,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ระหว่างการเงินส่งเบิกเงินไปยังกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:26:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
312 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ระหว่างการเงินส่งเบิกเงินไปยังกองบริหารการคลัง
26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:27:09 น.
สำเร็จแล้ว
100%
313 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5 เครื่อง 15,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก
19 ธันวาคม 2565 เวลา 09:26:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
314 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก
19 ธันวาคม 2565 เวลา 09:28:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
315 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
12 เครื่อง 17,000.00 204,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก
19 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
316 กองกฎหมาย 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือ ที่ สธ 0402.1/1171 ลงวันที่ 15 พ.ย. 65
22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:14:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
317 กองกฎหมาย 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
25 เครื่อง 17,000.00 425,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือ ที่ สธ 0402.1/1171 ลงวันที่ 15 พ.ย. 65
22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:14:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
318 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 เครื่อง 36,300.00 72,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 13 มี.ค. 66
13 มีนาคม 2566 เวลา 10:05:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
319 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
3 เครื่อง 32,200.00 96,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 13 มี.ค. 66
13 มีนาคม 2566 เวลา 10:05:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
320 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
10 ตัว 9,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565
26 ธันวาคม 2565 เวลา 14:50:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
321 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
7 ตัว 4,800.00 33,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 26 ธ.ค. 2565
26 ธันวาคม 2565 เวลา 14:51:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
322 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
4 ตัว 3,200.00 12,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อ 18 พ.ย. 65
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:13:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
323 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ประชุมสำหรับประธาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตัว 7,100.00 7,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อ 18 พ.ย. 65
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:14:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
324 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
6 ตู้ 12,400.00 74,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 26 ธ.ค. 2565
26 ธันวาคม 2565 เวลา 14:51:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
325 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 4,000 ANSI Lumens สำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
1 เครื่อง 29,900.00 29,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65
19 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53:25 น.
สำเร็จแล้ว
100%
326 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว สำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
1 จอ 24,100.00 24,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65
19 ธันวาคม 2565 เวลา 10:54:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
327 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ระบบเสียงห้องประชุม สำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
1 ระบบ 316,000.00 316,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65
19 ธันวาคม 2565 เวลา 10:55:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
328 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ระบบเสียงห้องประชุม ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ระบบ 101,300.00 101,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกเงินให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย วันที่ 25 พ.ย. 2565
29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:15:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
329 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
2 คัน 1,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:34:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
330 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หลังคารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
2 หลัง 35,900.00 71,800.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:34:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
331 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 คัน 850,000.00 850,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:35:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
332 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 คัน 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:35:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
333 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10 เครื่อง 22,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัด PO ส่งกลุ่มบัญชี ตามหนังสือที่ สธ 0436/4303 ลว. 9 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 เวลา 08:48:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%