ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องประชุมชัชลินา อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร
1 งาน 1,308,824.00 1,308,824.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
คืนเงินกรมควบคุมโรค เนื่องจากยังไม่ได้รับรูปแบบจากกองแบบแผน
12 กันยายน 2565 เวลา 11:03:52 น.
ยังไม่ดำเนินการ
0%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
หลังคาคลุมทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
1 งาน 499,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
รอแบบและประมาณราคาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:17:17 น.
ยังไม่ดำเนินการ
0%