ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 60 วัน
03 ตุลาคม 2565 (11:18:47)
ดำเนินการ
83%