ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงประตูและตู้สำนักงาน และทำป้ายชื่อสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมติดตั้ง
1 งาน 204,200.00 204,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทมาเซ็นใบสั่งจ้างและนำไปตีตราสาร
23 พฤษภาคม 2565 (14:01:13)
ดำเนินการ
83%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
1 งาน 112,943.00 112,943.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง รอส่งมอบ
24 พฤษภาคม 2565 (08:52:08)
ดำเนินการ
83%