ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงที่ทำการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (เฟส 1 ห้องกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม 1 ห้อง)
1 งาน 327,800.00 327,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลังแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค.65
22 มีนาคม 2565 (11:55:36)
สำเร็จแล้ว
100%
2 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 8 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินส่งเบิกกองคลังแล้ว
28 มีนาคม 2565 (13:32:05)
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
1 งาน 343,470.00 343,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มบัญชี เพื่อจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
25 เมษายน 2565 (15:37:18)
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
การจ้างปรับระดับพื้นและหินคลุกแอสฟัลส์ ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร 3
1 งาน 470,576.37 470,576.37 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อย และส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565 (16:33:57)
สำเร็จแล้ว
100%