ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงที่ทำการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (เฟส 1 ห้องกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม 1 ห้อง)
1 งาน 327,800.00 327,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลังแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค.65
22 มีนาคม 2565 เวลา 11:55:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
2 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 8 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินส่งเบิกกองคลังแล้ว ที่ สธ 0446.1/124 ลงวันที่ 24 มันาคม 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 10:15:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงประตูและตู้สำนักงาน และทำป้ายชื่อสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมติดตั้ง
1 งาน 204,200.00 204,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินกำลังส่งเบิก รอ ผอ ลงนาม
12 กันยายน 2565 เวลา 09:59:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
1 งาน 112,943.00 112,943.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว
26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:47:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
5 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
1 งาน 343,470.00 343,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มบัญชี เพื่อจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
25 เมษายน 2565 เวลา 15:37:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1 งาน 1,839,000.00 1,839,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ผรจ ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 12 กย 65 คณะกรรมการตรวจรับ 15 กย 65 ผรจ ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 19 กย 65 ประชุมตรวจรับวันที่ 23 กย 65
03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:16:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
7 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
การจ้างปรับระดับพื้นและหินคลุกแอสฟัลส์ ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร 3
1 งาน 470,576.37 470,576.37 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อย และส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565 เวลา 16:33:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
8 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
รายการจ้างออกแบบ และผลิตป้ายชื่อสวนพระราชทาน “วนานิทัศน์” พร้อมอัญเชิญพระนามาภิไชย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อด้วย และจัดภูมิทัศน์โดยรอบสวนต้นแบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือที่ สธ 0446.1/ 475 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 10:01:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
9 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ สิ่งก่อสร้างปีเดียว
รายการจ้างออกแบบ และผลิตป้ายชื่อสวนพระราชทาน “วนานิทัศน์” พร้อมอัญเชิญพระนามาภิไชย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อด้วย และจัดภูมิทัศน์โดยรอบสวนต้นแบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือ ที่ สธ 0446.1/475 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 10:02:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน
19 ธันวาคม 2565 เวลา 17:45:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
11 กองบริหารการคลัง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ฝั่งบริหาร)
1 งาน 497,015.00 497,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว ที่สธ 0405.6/150 ลว. 18 ต.ค. 65
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:57:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%