ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย
3 ชุด 3,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เกณฑ์การคัดลเือกข้อเสนอการกำหนดราคากลางการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย
29 สิงหาคม 2565 (14:04:11)
ไม่ดำเนินการ
0%
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์สำนักงาน
1 เครื่อง 1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ การกำหนดราคากลางการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน
29 สิงหาคม 2565 (14:04:28)
ไม่ดำเนินการ
0%