ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (28หน้า/นาที)
3 เครื่อง 15,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
รอผู้รับผิดชอบทำอนุมัติหลักการ
03 พฤษภาคม 2565 (10:17:26)
ไม่ดำเนินการ
0%
2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3
1 เครื่อง 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
รอผู้รับผิดชอบทำอนุมัติหลักการ
03 พฤษภาคม 2565 (10:17:34)
ไม่ดำเนินการ
0%
3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้อง LOGITEC BCC 950 สำหรับประชุม ZOOM
1 ชุด 9,400.00 9,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
รอผู้รับผิดชอบทำอนุมัติหลักการ
03 พฤษภาคม 2565 (10:17:16)
ไม่ดำเนินการ
0%