ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล
1 เครื่อง 43,500.00 43,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (10:18:23)
ดำเนินการ
67%
2 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่
1 ชุด 52,500.00 52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (10:18:48)
ดำเนินการ
67%
3 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดลำโพงคอลัมน์ 8x2 นิ้ว ซัฟวูฟเซอร์ 12 นิ้ว พร้อมมิกเซอร์
2 ชุด 62,500.00 125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (10:19:08)
ดำเนินการ
67%
4 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะ ขนาด 150x60x75 ซม.
28 ตัว 5,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (10:19:29)
ดำเนินการ
67%
5 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ ขนาด 64x67x94 ซม.
56 ตัว 4,500.00 252,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 (10:19:50)
ดำเนินการ
67%