ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง
1 งาน 151,704.60 151,704.60 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเลขคุมตรวจรับในระบบ EGP 6509A1405223
19 กันยายน 2565 (11:11:40)
ดำเนินการ
92%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ สำหรับเปิด/ปิด ประตูแบบอัตโนมัติ ประจำห้อง SAT
1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS รอส่งของ
26 กันยายน 2565 (14:45:42)
ดำเนินการ
83%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ สำหรับลงเวลาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
5 เครื่อง 13,000.00 65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
26 กันยายน 2565 (14:36:35)
ดำเนินการ
83%
4 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน
5 ตัว 4,300.00 21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับแล้ว วันที่ 19 ก.ย. 65
20 กันยายน 2565 (09:54:32)
ดำเนินการ
92%
5 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบไม่มีที่ท้าวแขน
1 ตัว 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับแล้ว 19 ก.ย. 65
20 กันยายน 2565 (09:56:19)
ดำเนินการ
92%
6 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้รับแขก
4 ตัว 2,500.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 65
20 กันยายน 2565 (09:54:14)
ดำเนินการ
92%
7 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้แถว ขนาด 3 ที่นั่ง
5 ตัว 4,900.00 24,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับแล้ววันที่ 19 ก.ย. 65
20 กันยายน 2565 (09:52:44)
ดำเนินการ
92%
8 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็นสแตนเลส
1 ตัว 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างจัดทำ PO
26 กันยายน 2565 (17:12:31)
ดำเนินการ
83%
9 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเจาะกระดาษ
2 อัน 3,100.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว
26 กันยายน 2565 (17:13:18)
ดำเนินการ
92%
10 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเย็บกระดาษ
3 อัน 4,700.00 14,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว
26 กันยายน 2565 (17:13:30)
ดำเนินการ
92%