ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 4,100,000.00 4,100,000.00 e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ประกาศผูัชนะเรียบร้อย รออุทรธ์ 7 วัน
23 พฤษภาคม 2565 (16:27:19)
ดำเนินการ
81%
2 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)
8 เครื่อง 24,610.00 196,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ดำเนินการจัดส่งให้กลุ่มบัญชีดำเนินการจัดทำ PO ตามเลขที่โครงการ 65047051191 เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 650414040856
09 พฤษภาคม 2565 (16:42:47)
ดำเนินการ
83%