ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
1 เครื่อง 39,700.00 39,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
30 มกราคม 2566 เวลา 10:21:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 4,100,000.00 4,100,000.00 e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการตรวจรับงบวดสุดท้ายเรียบร้อย พร้อมส่งเบิก
05 กันยายน 2565 เวลา 16:34:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
1 เครื่อง 21,500.00 21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:09:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
1 เครื่อง 32,200.00 32,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565 เวลา 13:07:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
5 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงานพร้อมคีย์บอร์ด
40 ตัว 5,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วไปกองคลังเรียบร้อยแล้ว
04 เมษายน 2565 เวลา 10:13:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
6 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลัง
21 มีนาคม 2565 เวลา 09:45:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
2 เครื่อง 19,900.00 39,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15 มีนาคม 2565 เวลา 08:22:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
8 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18000 BTU
1 เครื่อง 22,600.00 22,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกพัสดุวันที่ 21 มีค.65
21 กันยายน 2565 เวลา 16:17:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
9 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง
3 เครื่อง 49,000.00 147,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 25 มีนาคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:18:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
10 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น
1 เครื่อง 29,900.00 29,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มีนาคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:19:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
11 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
พัดลมโคจรติดเพดาน พร้อมติดตั้ง
9 เครื่อง 3,000.00 27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 25 มีนาคม 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:20:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
12 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้อง Webcam และหูฟังพร้อมไมโครโฟน
45 ชุด 1,850.00 83,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซืัอ
21 กันยายน 2565 เวลา 16:22:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
13 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
7 เครื่อง 17,000.00 119,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:49:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
14 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
11 เมษายน 2565 เวลา 11:29:41 น.
สำเร็จแล้ว
100%
15 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
3 เครื่อง 2,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
11 เมษายน 2565 เวลา 11:30:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
16 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล
1 เครื่อง 43,500.00 43,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 15 สิงหาคม 2565
17 ตุลาคม 2565 เวลา 10:29:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
17 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่
1 ชุด 52,500.00 52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 15 สิงหาคม 2565
17 ตุลาคม 2565 เวลา 10:30:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
18 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดลำโพงคอลัมน์ 8x2 นิ้ว ซัฟวูฟเซอร์ 12 นิ้ว พร้อมมิกเซอร์
2 ชุด 62,500.00 125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 15 สิงหาคม 2565
17 ตุลาคม 2565 เวลา 10:30:16 น.
สำเร็จแล้ว
100%
19 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะ ขนาด 150x60x75 ซม.
28 ตัว 5,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
05 สิงหาคม 2565 เวลา 09:03:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
20 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ ขนาด 64x67x94 ซม.
56 ตัว 4,500.00 252,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
05 สิงหาคม 2565 เวลา 09:04:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
21 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 140-155x60x75 ซม.
12 ตัว 4,472.60 53,671.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งกองคลังแล้ว
07 มีนาคม 2565 เวลา 09:35:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
22 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 62x57x94-102 ซม.
12 ตัว 3,852.00 46,224.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งกองคลังแล้ว
07 มีนาคม 2565 เวลา 09:36:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
23 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลัง
21 มีนาคม 2565 เวลา 09:46:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
24 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลัง
21 มีนาคม 2565 เวลา 09:46:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
25 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
11 เมษายน 2565 เวลา 11:30:18 น.
สำเร็จแล้ว
100%
26 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60x120x75 ซม.
10 ตัว 4,922.00 49,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20 มิถุนายน 2565 เวลา 10:42:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
27 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (28หน้า/นาที)
3 เครื่อง 15,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย และดำเนินการส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
30 มิถุนายน 2565 เวลา 16:12:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
28 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3
1 เครื่อง 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย และดำเนินการส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
30 มิถุนายน 2565 เวลา 16:12:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
29 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร
1 เครื่อง 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับ ส่งเบิกเรียยร้อยแล้ว
12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:59:36 น.
สำเร็จแล้ว
100%
30 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
LED TV 70 นิ้ว
1 เครื่อง 34,900.00 34,900.00 e-bidding
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับและส่งเบิกไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
26 เมษายน 2565 เวลา 14:47:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
31 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ขาทีวี ขนาด 70 นิ้ว แบบเคลื่อนย้ายได้
1 ชุด 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับและส่งเบิกไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
26 เมษายน 2565 เวลา 14:48:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
32 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้อง LOGITEC BCC 950 สำหรับประชุม ZOOM
1 ชุด 9,400.00 9,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับส่งเบิก เรียบร้อยแล้ว
21 มิถุนายน 2565 เวลา 16:24:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
33 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
6 เครื่อง 30,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:31:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
34 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:31:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
35 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (20หน้า/นาที)
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:31:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
36 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคาร 10 ชั้น 7 และดาดฟ้า อาคาร 10 ชั้น 8
1 ระบบ 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินส่งเบิกกองคลังแล้ว ตามหนังสือ ที่ สธ 0446.1/224 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 10:38:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
37 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
21 เครื่อง 2,100.00 44,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามเลขหนังสือที่ สธ 0443.1(2)/596 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
04 เมษายน 2565 เวลา 14:35:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
38 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)
8 เครื่อง 24,610.00 196,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการจัดส่งให้กลุ่มบัญชีดำเนินการจัดทำ PO ตามเลขที่โครงการ 65047051191 เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 650414040856 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณณ์ และตรวจรับพัสดุ โดยมีกำหนดส่งมอบของ/ตรวจรับ วันจันทร์ฺที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามหนังสือ ที่ สธ 0436/2089 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
05 มกราคม 2566 เวลา 14:44:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
39 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
1 เครื่อง 14,980.00 14,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลังเรียบร้อยแล้ว
25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:14:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
40 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
5 เครื่อง 16,906.00 84,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกกองบริหารการคลังแล้ว
25 เมษายน 2565 เวลา 12:59:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
41 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2
6 เครื่อง 14,980.00 89,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:43:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x62x95 ซม.
10 ตัว 3,819.90 38,199.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20 มิถุนายน 2565 เวลา 10:42:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ห้องประชุม ขนาด 44x57x90 ซม.
20 ตัว 823.90 16,478.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20 มิถุนายน 2565 เวลา 10:43:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์
2 ตัว 2,889.00 5,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:44:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
45 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
4 ตัว 5,992.00 23,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:45:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
46 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.
7 ตัว 4,922.00 34,454.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:45:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
47 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
15 ตัว 3,819.90 57,298.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:46:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
48 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ห้องประชุม
5 ตัว 823.90 4,119.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:47:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
49 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้กลมตรวจโรค
2 ตัว 3,959.00 7,918.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:47:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
50 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ LAB แบบ PVC
1 ตัว 3,745.00 3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
14 มิถุนายน 2565 เวลา 11:48:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
51 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ RSB รุ่น 887 (ผลิตในประเทศไทย)
9 ตัว 3,380.00 30,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเลขที่ สธ 0409.1/1272 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
12 กันยายน 2565 เวลา 11:25:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
52 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน ยี่ห้อ เฟอร์ราเดต รุ่น Earle (ผลิตในประเทศไทย)
9 ตัว 3,500.00 31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเลขที่ สธ 0409.1/1272 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:26:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
53 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ขนาด 0.40x0.90x1.85 ม.
3 ตู้ 6,900.00 20,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเลขที่ สธ 0409.1/1272 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:26:19 น.
สำเร็จแล้ว
100%
54 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 80x40x80 ซม.
4 ตู้ 3,500.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเลขที่ สธ 0409.1/1272 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:26:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
55 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ LED แบบ SMART TV ขนาด 43 นิ้ว
1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-ทำรายงานขอซื้อและอนุมัติจัดซื้อ พร้อมประกาศผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 -จัดทำ PO ส่งกองบริหารการคลัง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 -ตรวจรับเรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอเลขานุการกรม ลงนาม
18 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:57:48 น.
สำเร็จแล้ว
100%
56 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU
1 เครื่อง 32,200.00 32,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-ทำรายงานขอซื้อและอนุมัติจัดซื้อ พร้อมประกาศผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 -จัดทำ PO ส่งกองบริหารการคลัง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 -ตรวจรับเรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอเลขานุการกรม ลงนาม
18 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:58:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
57 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
6 เครื่อง 2,500.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือที่ สธ 0443.1(1)/1764 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
12 กันยายน 2565 เวลา 10:11:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
58 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง
1 งาน 151,704.60 151,704.60 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:01:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
59 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น
1 เครื่อง 29,500.00 29,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับและส่งเบิกเรียบร้อย
05 กันยายน 2565 เวลา 16:35:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
60 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมค์อัดเสียง ตัดเสียงนอยซแบบ 2 ตัวส่งสัญญาณ 1 ตัวรับสัญญาณ
1 ชุด 16,900.00 16,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับ ละส่งเบิกเงานการเงินรียบร้อย
12 กันยายน 2565 เวลา 15:56:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
61 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวีดีโอ Sony FDR-AX43 UHD 4k Handycam Camcorder
1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับ ส่งเบิกเรียบร้อย
12 กันยายน 2565 เวลา 15:50:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
62 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องมิเรอร์เลส Canon EOS M50 Mark II พร้อมเลนส์ 15-45 mm + เม้าอะแดปเตอร์
1 เครื่อง 31,000.00 31,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับ ละส่งเบิกเงานการเงินรียบร้อย
12 กันยายน 2565 เวลา 15:59:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
63 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้อง Canon EOS RP + เลนส์ 24-105 +เม้าอะแดปเตอร์
1 เครื่อง 52,100.00 52,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับ ละส่งเบิกเงานการเงินรียบร้อย
12 กันยายน 2565 เวลา 16:02:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
64 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
8 เครื่อง 5,700.00 45,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งของเรียบร้อยแล้วค่ะ
19 กันยายน 2565 เวลา 11:52:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
65 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
8 เครื่อง 22,000.00 176,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งของเรียบร้อยแล้วค่ะ
19 กันยายน 2565 เวลา 11:52:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
66 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมรูปแบบออนไลน์
1 ชุด 51,500.00 51,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการตามหนังสือที่ สธ 0437.1/314 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565
29 สิงหาคม 2565 เวลา 09:44:31 น.
สำเร็จแล้ว
100%
67 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมค์ประกาศพร้อมขา
2 ตัว 21,293.00 42,586.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 14 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:21:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
68 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องคอนเฟอเรนซ์และคีย์บอร์ดควบคุมกล้อง พร้อมติดตั้ง
1 ชุด 89,000.00 89,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 7 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:23:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
69 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
โพเดียมอะคริลิค ขนาด 55x45x115 ซม.
1 ตัว 20,758.00 20,758.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกในวันที่ 21 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 13:25:33 น.
สำเร็จแล้ว
100%
70 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
โพเดียมอะคริลิค ขนาด 60x40x120 ซม.
2 ตัว 19,153.00 38,306.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกในวันที่ 21 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 13:25:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
71 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU ระบบ Inverter พร้อมติดตั้ง
1 ตัว 37,900.00 37,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 2 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:23:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
72 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 200x180 ซม.
3.92 หลา 1,005.80 3,942.74 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:25:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
73 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 200x170 ซม.
18.55 หลา 1,005.80 18,657.59 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:35:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
74 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 150x188 ซม.
3.39 หลา 1,005.80 3,409.66 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:26:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
75 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 150x189 ซม.
3.41 หลา 1,005.80 3,429.78 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:27:49 น.
สำเร็จแล้ว
100%
76 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 150x187 ซม.
3.37 หลา 1,005.80 3,389.55 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:34:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
77 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 150x192 ซม.
3.46 หลา 1,005.80 3,480.07 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:33:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
78 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 150x190 ซม.
34.2 หลา 1,005.80 34,398.36 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:28:51 น.
สำเร็จแล้ว
100%
79 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 150x195 ซม.
3.51 หลา 1,005.80 3,530.36 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:32:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
80 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 150x185 ซม.
3.33 หลา 1,005.80 3,349.31 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:29:35 น.
สำเร็จแล้ว
100%
81 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 138x142 ซม.
2.49 หลา 1,005.80 2,504.44 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:32:04 น.
สำเร็จแล้ว
100%
82 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 130x186 ซม.
2.91 หลา 1,005.80 2,926.88 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:31:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
83 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
ม่านม้วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 130x190 ซม.
2.97 หลา 1,005.80 2,987.23 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 6 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 เวลา 16:30:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
84 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์โรงงาน
โทรศัพท์สำนักงาน
1 เครื่อง 1,070.00 1,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลัง ดำเนินการ 3. ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว 4.อยู่ระหว่างเสนอเลขานุการกรม ส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย
19 กันยายน 2565 เวลา 18:35:29 น.
สำเร็จแล้ว
100%
85 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์โรงงาน
โทรศัพท์ไร้สาย
1 เครื่อง 3,424.00 3,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลัง ดำเนินการ 3. ผู้ขายส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว 4. ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565 เวลา 17:00:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%
86 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์โรงงาน
ชุดปลั๊กไฟ (ป๊อบอัพสี่เหลี่ยม ติดตั้งโต๊ะ)
11 ตัว 1,059.30 11,652.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลัง ดำเนินการ 3. รอผู้ขายส่งมอบสินค้า 4.ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:18:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
87 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์โรงงาน
เก้าอี้สำนักงาน (ประธาน)
1 ตัว 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังดำเนินการ 3. รอผู้ขายส่งมอบสินค้าฃาย 4.ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:19:03 น.
สำเร็จแล้ว
100%
88 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์โรงงาน
เก้าอี้สำนักงาน
29 ตัว 2,889.00 83,781.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังดำเนินการ 3. รอผู้ขายส่งมอบสินค้า 4.ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:19:30 น.
สำเร็จแล้ว
100%
89 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์โรงงาน
โต๊ะห้องประชุมแบบพับได้และมีล้อเลื่อน
11 ตัว 5,082.50 55,907.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังดำเนินการ 3. รอผู้ขายส่งมอบสินค้า 4.ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:19:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
90 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
5 ตัว 3,950.00 19,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลังเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565
05 กันยายน 2565 เวลา 11:29:27 น.
สำเร็จแล้ว
100%
91 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ
4 ตัว 15,620.00 62,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว ที่สธ 0405.6/150 ลว. 18 ต.ค. 65
20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:46:45 น.
สำเร็จแล้ว
100%
92 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
2 ตัว 8,300.00 16,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว ที่สธ 0405.6/150 ลว. 18 ต.ค. 65
20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:42:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
93 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม.
1 ตัว 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
19 กันยายน 2565 เวลา 10:21:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
94 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 65x71x99-108 ซม.
1 ตัว 4,300.00 4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
20 กันยายน 2565 เวลา 13:32:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
95 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 60x60x89-98 ซม.
1 ตัว 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
20 กันยายน 2565 เวลา 13:33:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
96 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU
4 เครื่อง 27,900.00 111,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย
26 กันยายน 2565 เวลา 11:04:40 น.
สำเร็จแล้ว
100%
97 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU
1 เครื่อง 37,900.00 37,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย
26 กันยายน 2565 เวลา 11:05:10 น.
สำเร็จแล้ว
100%
98 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
2 เครื่อง 23,000.00 46,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย.
20 กันยายน 2565 เวลา 13:34:05 น.
สำเร็จแล้ว
100%
99 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเข้มของแสง
1 เครื่อง 38,000.00 38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย
26 กันยายน 2565 เวลา 11:05:39 น.
สำเร็จแล้ว
100%
100 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์เสียงพร้อมอุปกรณ์แบบใช้งานในภาคสนาม
1 เครื่อง 220,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย
26 กันยายน 2565 เวลา 11:05:52 น.
สำเร็จแล้ว
100%
101 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่
2 เครื่อง 10,500.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
20 กันยายน 2565 เวลา 13:34:20 น.
สำเร็จแล้ว
100%
102 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3 เครื่อง 17,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตั้งเบิกแล้วเรียบร้อย
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:33:58 น.
สำเร็จแล้ว
100%
103 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
1 เครื่อง 10,967.50 10,967.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตั้งเบิกแล้วเรียบร้อย
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:35:07 น.
สำเร็จแล้ว
100%
104 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 14,980.00 14,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตั้งเบิกแล้วเรียบร้อย
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:37:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
105 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
1 เครื่อง 2,461.00 2,461.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:37:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
106 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
1 เครื่อง 34,989.00 34,989.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:38:42 น.
สำเร็จแล้ว
100%
107 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A3
3 เครื่อง 53,000.00 159,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:39:44 น.
สำเร็จแล้ว
100%
108 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
7 เครื่อง 15,000.00 105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:41:46 น.
สำเร็จแล้ว
100%
109 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
11 เครื่อง 2,500.00 27,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:36:57 น.
สำเร็จแล้ว
100%
110 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
2 เครื่อง 35,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:43:21 น.
สำเร็จแล้ว
100%
111 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชั้นวางของ 3 ชั้น ขนาด 40x150x170 ซม.
2 ชั้น 5,500.00 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
26 กันยายน 2565 เวลา 14:18:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
112 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้นิรภัย 2 ฟุต
1 ตู้ 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
26 กันยายน 2565 เวลา 14:24:13 น.
สำเร็จแล้ว
100%
113 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็ง-20 องศาเซลเซียส
1 ตู้ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
26 กันยายน 2565 เวลา 14:25:50 น.
สำเร็จแล้ว
100%
114 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 60A 220V
2 เครื่อง 5,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
26 กันยายน 2565 เวลา 14:29:14 น.
สำเร็จแล้ว
100%
115 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน
5 ตัว 4,300.00 21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับแล้ว วันที่ 19 ก.ย. 65
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:44:22 น.
สำเร็จแล้ว
100%
116 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบไม่มีที่ท้าวแขน
1 ตัว 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 23 กันยายน 2565
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:44:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
117 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้รับแขก
4 ตัว 2,500.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 23 กันยายน 2565
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:44:47 น.
สำเร็จแล้ว
100%
118 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้แถว ขนาด 3 ที่นั่ง
5 ตัว 4,900.00 24,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 23 กันยายน 2565
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:44:56 น.
สำเร็จแล้ว
100%
119 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็นสแตนเลส
1 ตัว 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 23 กันยายน 2565
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:46:34 น.
สำเร็จแล้ว
100%
120 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเจาะกระดาษ
2 อัน 3,100.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 23 กันยายน 2565
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:47:54 น.
สำเร็จแล้ว
100%
121 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเย็บกระดาษ
3 อัน 4,700.00 14,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:49:02 น.
สำเร็จแล้ว
100%
122 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
1 เครื่อง 14,980.00 14,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังดำเนินการ 3. รอผู้ขายส่งมอบสินค้า 4. ส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:20:28 น.
สำเร็จแล้ว
100%
123 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
5 เครื่อง 21,999.20 109,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งซื้อเรียบร้อย 2. จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังดำเนินการ 3. รอผู้ขายส่งมอบสินค้า 4.ส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:23:38 น.
สำเร็จแล้ว
100%
124 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
5 เครื่อง 2,461.00 12,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:38:32 น.
สำเร็จแล้ว
100%
125 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
10 เครื่อง 17,000.00 170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายการเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:24:24 น.
สำเร็จแล้ว
100%
126 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายการเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:25:26 น.
สำเร็จแล้ว
100%
127 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายการเงิน วันที่ 28 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:26:08 น.
สำเร็จแล้ว
100%
128 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
1 เครื่อง 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายการเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:26:43 น.
สำเร็จแล้ว
100%
129 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู
3 เครื่อง 16,800.00 50,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายการเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:27:15 น.
สำเร็จแล้ว
100%
130 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู
1 เครื่อง 23,500.00 23,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายการเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:27:53 น.
สำเร็จแล้ว
100%
131 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู
1 เครื่อง 27,200.00 27,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายการเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:28:17 น.
สำเร็จแล้ว
100%