ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
1 เครื่อง 39,700.00 39,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565 (17:17:41)
สำเร็จแล้ว
100%
2 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
1 เครื่อง 21,500.00 21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565 (13:09:02)
สำเร็จแล้ว
100%
3 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
1 เครื่อง 32,200.00 32,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565 (13:07:05)
สำเร็จแล้ว
100%
4 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงานพร้อมคีย์บอร์ด
40 ตัว 5,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วไปกองคลังเรียบร้อยแล้ว
04 เมษายน 2565 (10:13:20)
สำเร็จแล้ว
100%
5 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลัง
21 มีนาคม 2565 (09:45:30)
สำเร็จแล้ว
100%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
2 เครื่อง 19,900.00 39,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15 มีนาคม 2565 (08:22:46)
สำเร็จแล้ว
100%
7 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18000 BTU
1 เครื่อง 22,600.00 22,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกพัสดุวันที่ 21 มีค.65
22 มีนาคม 2565 (09:21:44)
สำเร็จแล้ว
100%
8 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง
3 เครื่อง 49,000.00 147,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 25 มีนาคม 2565
29 มีนาคม 2565 (17:22:02)
สำเร็จแล้ว
100%
9 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น
1 เครื่อง 29,900.00 29,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มีนาคม 2565
29 มีนาคม 2565 (17:22:28)
สำเร็จแล้ว
100%
10 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
พัดลมโคจรติดเพดาน พร้อมติดตั้ง
9 เครื่อง 3,000.00 27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 25 มีนาคม 2565
29 มีนาคม 2565 (17:22:48)
สำเร็จแล้ว
100%
11 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้อง Webcam และหูฟังพร้อมไมโครโฟน
45 ชุด 1,850.00 83,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซืัอ
29 มีนาคม 2565 (17:23:07)
สำเร็จแล้ว
100%
12 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
7 เครื่อง 17,000.00 119,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
11 เมษายน 2565 (11:29:20)
สำเร็จแล้ว
100%
13 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
11 เมษายน 2565 (11:29:41)
สำเร็จแล้ว
100%
14 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
3 เครื่อง 2,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
11 เมษายน 2565 (11:30:30)
สำเร็จแล้ว
100%
15 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 140-155x60x75 ซม.
12 ตัว 4,472.60 53,671.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งกองคลังแล้ว
07 มีนาคม 2565 (09:35:46)
สำเร็จแล้ว
100%
16 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 62x57x94-102 ซม.
12 ตัว 3,852.00 46,224.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งกองคลังแล้ว
07 มีนาคม 2565 (09:36:32)
สำเร็จแล้ว
100%
17 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลัง
21 มีนาคม 2565 (09:46:07)
สำเร็จแล้ว
100%
18 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลัง
21 มีนาคม 2565 (09:46:47)
สำเร็จแล้ว
100%
19 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 18 มีนาคม 65
11 เมษายน 2565 (11:30:18)
สำเร็จแล้ว
100%
20 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร
1 เครื่อง 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับ ส่งเบิกเรียยร้อยแล้ว
12 พฤษภาคม 2565 (08:59:36)
สำเร็จแล้ว
100%
21 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
LED TV 70 นิ้ว
1 เครื่อง 34,900.00 34,900.00 e-bidding
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับและส่งเบิกไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
26 เมษายน 2565 (14:47:24)
สำเร็จแล้ว
100%
22 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ขาทีวี ขนาด 70 นิ้ว แบบเคลื่อนย้ายได้
1 ชุด 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตรวจรับและส่งเบิกไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
26 เมษายน 2565 (14:48:43)
สำเร็จแล้ว
100%
23 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
6 เครื่อง 30,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
23 พฤษภาคม 2565 (09:31:15)
สำเร็จแล้ว
100%
24 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
23 พฤษภาคม 2565 (09:31:07)
สำเร็จแล้ว
100%
25 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (20หน้า/นาที)
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
23 พฤษภาคม 2565 (09:31:32)
สำเร็จแล้ว
100%
26 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคาร 10 ชั้น 7 และดาดฟ้า อาคาร 10 ชั้น 8
1 ระบบ 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินทำเรื่องส่งเบิกกองคลัง
23 พฤษภาคม 2565 (15:14:50)
สำเร็จแล้ว
100%
27 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
21 เครื่อง 2,100.00 44,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามเลขหนังสือที่ สธ 0443.1(2)/596 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
04 เมษายน 2565 (14:35:40)
สำเร็จแล้ว
100%
28 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
5 เครื่อง 16,906.00 84,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกกองบริหารการคลังแล้ว
25 เมษายน 2565 (12:59:38)
สำเร็จแล้ว
100%