ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรัปรุงห้องน้ำ สำนักงานคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
1 พวง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
เริ่มดำเนินงานแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564 (10:06:45)