ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ สิ่งก่อสร้างปีเดียว
งานปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงานเลขานุการฯ โครงการพระราชดำริฯ
1 งาน 324,424.00 324,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:04:51)
58%
2 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ภายใน - ภายนอก อาคาร 1 ชั้น 2
1 งาน 919,665.00 919,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ประชุม 30 ก.ค. 64 อยู่ระหว่างสรุป/อนุมัติสเปคเรียบร้อย/ประกาศราคากลาง/ผู้ขายกำลังดำเนินการเสนอราคา
29 กันยายน 2564 (09:08:32)
58%