ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองกฎหมาย ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงงอาคารที่ทำการของกองกฎหมาย
1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกงวดสุดท้าย 149,944.50 บาท
26 เมษายน 2564 (14:01:13)
100%
2 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 1 ชั้น 4 (ห้องพระและห้องละหมาดให้แก่บุคลกรกรมฯ)
1 งาน 467,188.75 467,188.75 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:34:47)
100%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง
1 รายการ 492,800.00 492,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11 พฤษภาคม 2564 (09:46:48)
100%
4 กองบริหารการคลัง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องถ่ายเอกสารและเก็บวัสดุสำนักงานเป็นห้องทำงานของที่ปรึกษากองบริหารการคลัง
1 รายการ 78,645.00 78,645.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งมอบงานจ้าง
19 เมษายน 2564 (16:12:40)
100%
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
1 งาน 228,124.00 228,124.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
14 พฤษภาคม 2564 (13:05:30)
100%
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ซ่อมแซมห้องครัว อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
1 งาน 99,510.00 99,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ PO
14 พฤษภาคม 2564 (13:05:45)
100%
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานปูพื้นกระเบื้องไวนิลห้องทำงานภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4
1 งาน 30,816.00 30,816.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ PO
14 พฤษภาคม 2564 (13:06:01)
100%
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ อาคารที่ 2
1 งาน 97,000.00 97,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14 มิถุนายน 2564 (11:27:05)
100%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ห้องเอนกประสงค์ ห้องน้ำ-ส้วม (ชาย-หญิง) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 จังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1 แห่ง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:37:24)
100%
10 สำนักงานเลขานุการกรม สิ่งก่อสร้างปีเดียว
งานปรับปรุงท่อสูบน้ำประปาและตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำประปา อาคาร 2-4 และอาคาร 3-5
1 งาน 399,859.00 399,859.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อย อยู่ระหว่างการเสนอเอกสารเบิกจ่าย
12 กรกฎาคม 2564 (15:14:04)
100%
11 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งก่อสร้างปีเดียว
งานปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารทั่วไป กั้นเป็นห้องทำงานสำหรับรองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
1 งาน 99,750.00 99,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ระหว่างดำเนินการ
15 มิถุนายน 2564 (09:50:17)
100%
12 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สิ่งก่อสร้างปีเดียว
งานปรับปรุงห้องประชุมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1 งาน 497,000.00 497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564 (17:03:02)
100%
13 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
การติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสและงานติดตั้งระบบกันซึมชนิดอะคริลิก (บริเวณหลังคา อาคาร 11)
1 งาน 228,402.20 228,402.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อย อยู่ระหว่างการเสนอเอกสารลงนามส่งเบิกจ่าย
12 กรกฎาคม 2564 (15:13:18)
100%
14 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
การจ้างปรับพื้นและลงหินคลุก ที่จอดรถ (บริเวณหลังอาคาร 11)
1 งาน 350,687.15 350,687.15 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-ผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบสั่งเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ทำงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำการตรวจรับ -จัดทำ po เรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการตรรจรับเรียบร้อยแล้ว -ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:37:02)
100%
15 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สิ่งก่อสร้างปีเดียว
งานก่อสร้างรั้ว โครงสร้างเหล็ก แทนรั้วลวดหนามเดิม บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรี อาคารศูนย์แมลงนำโรคสาธิตด้านกีฏวิทยา และบ้านพักเจ้าหน้าที่อาคาร 4 ชั้น 32 คูหา
1 งาน 283,000.00 283,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกเรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ สธ 0422.13/พ 2081 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
10 สิงหาคม 2564 (11:13:42)
100%
16 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
1 งาน 134,000.00 134,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คณะกรรมการตควจรับ และส่งเบิกจ่ายวันที่ 31 สค 64
03 กันยายน 2564 (11:20:26)
100%
17 สำนักงานเลขานุการกรม สิ่งก่อสร้างปีเดียว
การติดตั้งไม้กั้นจราจร (อาคาร 5-10)
1 งาน 71,048.00 71,048.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอลงนามส่งเอกสารเบิกจ่าย
12 กรกฎาคม 2564 (15:11:44)
100%
18 สำนักงานเลขานุการกรม สิ่งก่อสร้างปีเดียว
การจ้างปรับพื้นและลงหินคลุกที่จอดรถ (บริเวณด้านข้างอาคาร 11)
1 งาน 497,416.25 497,416.25 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564 (15:12:08)
100%
19 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
จ้างปรับพื้นและลงหินคลุกที่จอดรถ (ด้านหลังอาคาร 10 - 11)
1 งาน 109,120.00 109,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1. จัดทำใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว เลขที่ 20/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ครบกำหนดส่งมอบ 15 สิงหาคม 2564 2. จัดทำ PO ส่งกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว 3. ตรวจรับเรียบร้อย 4. เสนอ ผอ.ลงนาม หนังสือส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2564 (16:37:33)
100%
20 กองโรคไม่ติดต่อ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
จ้างกั้นห้องประชุมใหม่ชนิดกระจกเปลือย
1 งาน 245,372.40 245,372.40 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน
09 สิงหาคม 2564 (13:32:06)
100%
21 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 8 ชั้น 1
1 งาน 356,855.70 356,855.70 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
1.จัดทำใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 20 กันยายน 2564 2.จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว 3.ตรวจรับและส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 (17:09:40)
100%
22 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้างโรงจอดรถพระราชทาน
1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับแล้ว 29 กันยายน 2564
04 ตุลาคม 2564 (13:38:29)
100%
23 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร
1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับแล้ว 23 กันยายน 2564
04 ตุลาคม 2564 (13:39:11)
100%
24 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 4 พร้อมเดินสาย Lan และสายไฟ
1 งาน 43,000.00 43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0433.1.2/599 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (13:44:19)
100%
25 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องประชุมสำนักและปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน
1 พวง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วันที่ 27 กันยายน 2564
04 ตุลาคม 2564 (12:38:42)
100%
26 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา ชั้น 4 ตึกศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
1 พวง 160,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1739 ลว 22 ก.ย. 64
27 กันยายน 2564 (11:10:59)
100%
27 สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
การติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส และงานติดตั้งระบบกันซึมชนิดอะคริลิก (บริเวณดาดฟ้าหลังคาอาคาร 10)
1 พวง 362,700.00 362,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับและส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยาย 2564
27 กันยายน 2564 (17:06:56)
100%