ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
10 ชุด 16,916.70 169,167.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
กำลังดำเนินการขออนุมัติโครงการ 5 ล้าน เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง/เรื่องอยู่ระหว่างรอ ศูนย์สารสนเทศ ดำเนินการ/ตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR
29 กันยายน 2564 (09:08:44)
25%