ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
9 เครื่อง 30,000.00 270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:06:16)
50%
2 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:06:28)
50%