ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่เกิน 4,000 ANSI Lumens
1 ชุด 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:04:59)
58%
2 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอโปรเจคเตอร์ 100" แบบมอเตอร์
1 ชุด 13,910.00 13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:05:05)
58%
3 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลำโพงพร้อมไมโครโฟนในตัว
1 ชุด 29,960.00 29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:05:14)
58%
4 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวีดีโอสำหรับประชุมทางไกล
1 ชุด 26,750.00 26,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:05:21)
58%
5 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้ลิ้นชัก แบบ 2 ลิ้นชัก ความยาว 0.4 เมตร สีขาว
6 ชุด 4,280.00 25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:05:28)
58%
6 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลำโพงแบบพกพา
1 ชุด 8,025.00 8,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:05:35)
58%
7 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์แบบไร้สาย
5 เครื่อง 2,033.00 10,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:05:42)
58%
8 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา
1 เครื่อง 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564 (10:05:51)
58%
9 สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องสแกนใบหน้า
1 เครื่อง 21,935.00 21,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย
อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
28 กันยายน 2564 (10:05:59)
58%