ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งบริเวณที่ทำการกองกฎหมาย
4 ตัว 12,500.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับ
เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
05 ตุลาคม 2564 (14:58:43)
92%