ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาประมวลผล แบบที่ 1
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งมอบพัสดุ
04 ตุลาคม 2564 (10:46:43)
100%
2 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่อสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
2 เครื่อง 5,800.00 11,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งมอบพัสดุ
15 กุมภาพันธ์ 2564 (10:07:32)
100%
3 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือ ที่ สธ 0402.1/214 ลว 24 ก.พ. 64
01 มีนาคม 2564 (15:22:42)
100%
4 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก สำหรับสำนักงาน
7 เครื่อง 16,000.00 112,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือ ที่ สธ 0402.1/214 ลว 24 ก.พ. 64
01 มีนาคม 2564 (15:22:51)
100%
5 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
29 เครื่อง 2,500.00 72,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือ ที่ สธ 0402.1/214 ลว 24 ก.พ. 64
01 มีนาคม 2564 (15:23:14)
100%
6 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดมากกว่า 24.2 ล้านพิกเซล
1 ตัว 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือที่ สธ 0402.1/153 ลว 11 ก.พ. 64
15 กุมภาพันธ์ 2564 (11:01:30)
100%
7 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลังวันที่ 5 มีนาคม 2564
05 มีนาคม 2564 (15:40:30)
100%
8 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลังวันที่ 5 มีนาคม 2564
05 มีนาคม 2564 (15:40:06)
100%
9 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์สำนักงาน
1 เครื่อง 2,490.00 2,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
27 มกราคม 2564 (11:04:41)
100%
10 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
1 เครื่อง 32,400.00 32,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างรอหมายเลข PO
08 กุมภาพันธ์ 2564 (16:00:08)
100%
11 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้วางเอกสาร 6 ช่อง
1 ตู้ 1,250.00 1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2564 (16:14:34)
100%
12 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน
3 ตัว 4,800.00 14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
08 กุมภาพันธ์ 2564 (16:13:46)
100%
13 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
20 ตัว 3,900.00 78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน
08 กุมภาพันธ์ 2564 (16:02:03)
100%
14 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เซฟนิรภัย
1 ตู้ 6,313.00 6,313.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลขที่ 5/2564
26 เมษายน 2564 (06:37:10)
100%
15 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เอกสารบานเลื่อน
3 ตู้ 21,400.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คำกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลขที่ 5/2564
26 เมษายน 2564 (06:37:27)
100%
16 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย
10 ตู้ 13,910.00 139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คำสั่งคณะกรรมการที่ 5/2564
26 เมษายน 2564 (06:37:43)
100%
17 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน
1 ชุด 142,400.00 142,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คำกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลขที่ 5/2564
12 กรกฎาคม 2564 (07:07:42)
100%
18 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้โซฟ้ารับแขก 3 ที่นั่ง
1 ตัว 4,173.00 4,173.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการเลขที 5/2564 ส่งเบิก 2 กค 2564
12 กรกฎาคม 2564 (07:08:21)
100%
19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน
6 ตัว 5,500.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2564 (13:32:08)
100%
20 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
7 ตัว 3,590.00 25,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
29 มีนาคม 2564 (13:32:25)
100%
21 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชุดเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด้านวัณโรคและโคโรนาไวรัส 2019
1 ชุด 982,300.00 982,300.00 e-bidding
ส่งเบิก
เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน วันที่ 16 สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564 (13:26:46)
100%
22 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน
1 ตัว 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งมอบงานจ้าง
19 เมษายน 2564 (16:12:55)
100%
23 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องฟอกอากาศ
3 เครื่อง 147,660.00 442,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:34:56)
100%
24 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างเหมาบริการจัดทำเครื่องมือการบริหารจัดการ PMQA 4.0 (โปรแกรม DDC-PMQA 4.0)
1 โปรแกรม 160,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-
14 พฤษภาคม 2564 (13:04:58)
100%
25 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2
10 เครื่อง 30,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
- ส่งเบิกจ่าย 19 เม.ย. 64
31 พฤษภาคม 2564 (12:10:26)
100%
26 กองระบาดวิทยา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 10 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
1 ชุด 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
- ส่งเบิกจ่าย 19 เม.ย. 64
31 พฤษภาคม 2564 (12:10:43)
100%
27 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน LERHAMN เลร์อัมน์ สีน้ำตาลดำ ขนาด 74x74 ซม.
2 ตัว 2,990.65 5,981.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว ตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/1157 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564 (10:44:59)
100%
28 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์สำนักงาน
4 เครื่อง 4,066.00 16,264.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-จัดทำขออนุมัติจัดซื้อและจัดทำหนังสือข้อตกลงจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 -ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว -ส่งเบิกเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:35:06)
100%
29 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
3 เครื่อง 1,900.00 5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเรื่องเบิกที่กองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
25 มิถุนายน 2564 (13:09:51)
100%
30 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้กันชื้นระบบแสดงผลดิจิตอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร
1 ตู้ 9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0433.1/380 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
22 กันยายน 2564 (08:34:46)
100%
31 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเรื่องเบิกที่กองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
25 มิถุนายน 2564 (13:10:41)
100%
32 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิวบิกฟุต
1 ตู้ 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-จัดทำขออนุมัติจัดซื้อและจัดทำหนังสือข้อตกลงจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 -ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว -ส่งเบิกเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:35:17)
100%
33 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-จัดทำขออนุมัติจัดซื้อและจัดทำหนังสือข้อตกลงจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 -ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว -ส่งเบิกเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:35:39)
100%
34 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงานตัวแอล
1 ชุด 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0433.1/379 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
22 กันยายน 2564 (08:34:19)
100%
35 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเรื่องเบิกที่กองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
25 มิถุนายน 2564 (13:11:23)
100%
36 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
8 ตัว 3,584.50 28,676.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/1157 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564 (10:48:33)
100%
37 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ฉากกั้นห้อง สไตล์ญี่ปุ่น สีน้ำตาลเข้ม ขนาด 180x50 ซม.
1 ชิ้น 5,029.00 5,029.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/1157 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564 (10:51:14)
100%
38 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
2 เครื่อง 2,800.00 5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/1158 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564 (10:55:47)
100%
39 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสแกนเนอร์ (สแกนภาพเก่า, ฟิล์มเก่า)
1 เครื่อง 39,500.00 39,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/1158 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564 (10:57:54)
100%
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
6 ตัว 3,500.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายแล้ว 6 พ.ค. 64
11 ตุลาคม 2564 (09:53:38)
100%
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์
14 ตัว 3,800.00 53,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่าย 6 พ.ค. 64
11 ตุลาคม 2564 (09:53:48)
100%
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
10 ตัว 3,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งการเงินเบิกจ่าย 6 พ.ค. 64
11 ตุลาคม 2564 (09:54:36)
100%
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตู้แช่ยา 2 ประตู 36 คิว 2-6 องศา
1 เครื่อง 159,000.00 159,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14 มิถุนายน 2564 (11:26:26)
100%
44 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำแล็ป
40 ชุด 3,103.00 124,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-
21 มิถุนายน 2564 (09:06:24)
100%
45 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA
10 เครื่อง 2,500.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือที่ สธ 0436/1956 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่งเบิกค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
16 กรกฎาคม 2564 (15:31:54)
100%
46 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์
1 เครื่อง 38,413.00 38,413.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือที่ สธ 0436/1807 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
22 พฤษภาคม 2564 (13:18:09)
100%
47 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
2 เครื่อง 24,400.00 48,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เอกสารเบิกจ่ายเงิน สธ 0409.1/946 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 64
14 มิถุนายน 2564 (15:52:46)
100%
48 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก 2 บาน ขนาดกว้าง 90 ลึก 40 สูง 158 ซม.
2 ตู้ 6,400.00 12,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เอกสารเบิกจ่ายเงิน สธ 0409.1/919 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64
14 มิถุนายน 2564 (15:52:42)
100%
49 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเคลือบบัตร (A4)
1 เครื่อง 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เอกสารเบิกจ่ายเงิน สธ 0409.1/919 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64
14 มิถุนายน 2564 (15:52:31)
100%
50 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ LCD TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
1 เครื่อง 42,500.00 42,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารส่งเบิกให้การเงินไปวันนี้ค่ะ 14/6/2564
14 มิถุนายน 2564 (09:42:37)
100%
51 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 24.2 ล้านพิเซล
1 ตัว 54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งใบสำคัญเพื่อส่งเบิกจ่ายเงิน
14 มิถุนายน 2564 (11:26:33)
100%
52 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 4K Full HD
1 ตัว 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งใบสำคัญเพื่อส่งเบิกจ่ายเงิน
14 มิถุนายน 2564 (11:26:55)
100%
53 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบติดพนัง ขนาด 36,000 BTU
1 เครื่อง 46,100.00 46,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังกองคลัง (ลงนามใบสั่งเลขที่ 321/2564 ลงวันที่ 9 มิ.ย.64)
23 สิงหาคม 2564 (16:40:32)
100%
54 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU
1 เครื่อง 32,400.00 32,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปยังกองคลังฯ (ลงนามใบสั่งเลขที่ 321/2564 ลงวันที่ 9 มิ.ย.64)
23 สิงหาคม 2564 (16:41:16)
100%
55 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ผู้บริหาร
1 ตัว 8,241.68 8,241.68 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:36:01)
100%
56 สำนักงานเลขานุการกรม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
1 ตู้ 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (12:36:13)
100%
57 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดจัดประชุม Teleconference
1 ชุด 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกไปที่กองคลังเรียบร้อยแล้ว
21 มิถุนายน 2564 (16:12:38)
100%
58 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์การแพทย์
ระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
1 ระบบ 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
13 กันยายน 2564 (15:46:52)
100%
59 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์+แฟรช
1 ชุด 137,709.00 137,709.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0433.1/382 ลว. 11 มิถุนายน 2564
15 กรกฎาคม 2564 (16:06:02)
100%
60 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์+CPU ขนาด 80x60x75 ซม.
1 ตัว 3,477.50 3,477.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการ
05 กรกฎาคม 2564 (11:06:12)
100%
61 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ขนาด 149.1x40.8x87.8 ซม.
1 ตู้ 5,564.00 5,564.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการ
05 กรกฎาคม 2564 (11:06:37)
100%
62 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้พนักพิงต่ำมีท้าวแขน ขนาด 65x62.5x95-103 ซม.
8 ตัว 4,280.00 34,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการ
05 กรกฎาคม 2564 (11:07:01)
100%
63 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม (ก้านยาว)
2 อัน 6,420.00 12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งของ
05 กรกฎาคม 2564 (11:09:02)
100%
64 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านปรับแสงช่องหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอตรวจรับ
05 กรกฎาคม 2564 (11:09:25)
100%
65 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรอบอลูมิเนียม ขนาด 3 นิ้ว สีชา กว้าง 135x290 ซม.
2 ชุด 10,165.00 20,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการ
05 กรกฎาคม 2564 (11:10:31)
100%
66 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU
1 เครื่อง 46,100.00 46,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายงบประมาณ สธ 0433.1/398 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
28 มิถุนายน 2564 (13:37:34)
100%
67 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
10 ตัว 3,600.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
PO สธ 0433.1.2/495อ ลงวันที่ 8/6/64
28 มิถุนายน 2564 (13:48:09)
100%
68 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะสำนักงาน Call Center
10 ตัว 6,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งใบเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สธ 0433.1/405 ลงวันที่ 28/6/2564
28 มิถุนายน 2564 (13:45:22)
100%
69 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว
1 ตัว 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สธ 0433.1/405 ลงวันที่ 28/6/2564
28 มิถุนายน 2564 (13:49:13)
100%
70 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
7 เครื่อง 23,000.00 161,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สธ 0433.1/406 ลงวันที่ 28/6/2564
22 กันยายน 2564 (08:33:42)
100%
71 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ขนาด A4
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สธ 0433.1/406 ลงวันที่ 28/6/2564
28 มิถุนายน 2564 (13:50:49)
100%
72 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
7 เครื่อง 2,500.00 17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
PO สธ 0433.1.2/511 ลงวันที่ 11/6/2564
28 มิถุนายน 2564 (13:51:20)
100%
73 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าจ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน Call Center 1422 พร้อมเดินระบบไฟฟ้า, สายโทรศัพท์ และสาย LAN
1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0433.1/425 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
22 กันยายน 2564 (08:53:08)
100%
74 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผงกั้นเหล็กขาวแดง ยาว 1.5 ม. สูง 110 ซม. มีล้อยาง (มีป้าย)
2 แผง 3,900.00 7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งมอบวันที 22 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:26:53)
100%
75 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผงกั้นเหล็กขาวแดง ยาว 1.5 ม. สูง 110 ซม. มีล้อ+ป้าย 14*60 ซม. 1 ด้าน
2 แผง 5,645.00 11,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:27:25)
100%
76 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผงกั้นเหล็กขาวแดง ยาว 1.5 ม. สูง 110 ซม. มีล้อ+ป้าย 14*40 ซม. 1 ด้าน
3 แผง 5,530.00 16,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:27:45)
100%
77 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 220x190 L
4.79 ตารางหลา 1,000.00 4,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:28:15)
100%
78 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 220x190 R
4.79 ตารางหลา 1,000.00 4,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:28:32)
100%
79 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 152x180 L
3.28 ตารางหลา 1,000.00 3,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:28:49)
100%
80 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 75x233 L
2.10 ตารางหลา 1,000.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:29:12)
100%
81 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 115x233 R
3.22 ตารางหลา 1,000.00 3,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:29:34)
100%
82 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 220x210 L
5.54 ตารางหลา 1,000.00 5,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:30:18)
100%
83 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 220x210 R
5.54 ตารางหลา 1,000.00 5,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:31:08)
100%
84 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 220x170 L
4.49 ตารางหลา 1,000.00 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:30:39)
100%
85 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ม่านม้วน UR933 กันแสง 100% ขนาด 220x170 R
4.49 ตารางหลา 1,000.00 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 29 มิถุนายน 2564
05 กรกฎาคม 2564 (16:31:31)
100%
86 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด
1 เครื่อง 3,745.00 3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขอส่งเบิกเงิน ตามหนังสือที่ สธ 0437.1/192 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
29 มิถุนายน 2564 (09:06:25)
100%
87 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขอส่งเบิกเงิน ตามหนังสือที่ สธ 0437.1/192 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
29 มิถุนายน 2564 (09:07:27)
100%
88 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน
1 ตัว 10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขอส่งเบิกเงิน ตามหนังสือที่ สธ 0437.1/192 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
29 มิถุนายน 2564 (09:07:55)
100%
89 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
1 ตัว 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อขอส่งเบิกเงิน ตามหนังสือที่ สธ 0437.1/192 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
29 มิถุนายน 2564 (09:07:40)
100%
90 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว
1 เครื่อง 15,400.00 15,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขอส่งเบิกเงิน ตามหนังสือที่ สธ 0437.1/192 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
29 มิถุนายน 2564 (09:08:10)
100%
91 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
บอร์ดประชาสัมพันธ์
1 ชุด 9,095.00 9,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขอส่งเบิกเงิน ตามหนังสือที่ สธ 0437.1/192 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
29 มิถุนายน 2564 (09:08:23)
100%
92 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 136,425.00 136,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก สธ 0433.1/451 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตรวจรับวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
22 กันยายน 2564 (08:52:37)
100%
93 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36000 BTU
1 เครื่อง 46,100.00 46,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0433.1/424 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
22 กันยายน 2564 (10:27:37)
100%
94 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
2 เครื่อง 36,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564 (09:45:20)
100%
95 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
16 เครื่อง 2,500.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564 (09:45:45)
100%
96 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
3 เครื่อง 15,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สิงหาคม 2564
25 กันยายน 2564 (11:49:02)
100%
97 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)
2 เครื่อง 27,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564 (09:46:26)
100%
98 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564 (09:46:50)
100%
99 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564 (09:47:01)
100%
100 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
6 เครื่อง 3,700.00 22,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สิงหาคม 2564
25 กันยายน 2564 (15:51:55)
100%
101 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
12 กรกฎาคม 2564 (16:19:17)
100%
102 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่อง 30,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
17 สิงหาคม 2564 (12:52:51)
100%
103 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
17 สิงหาคม 2564 (12:53:37)
100%
104 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
17 สิงหาคม 2564 (12:54:17)
100%
105 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ฉากกั้นสำเร็จรูป (พาร์ติชั่น) แบบทึบเต็มแผ่นและแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5.5-180 ซม.
1 ชุด 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อย วันที่ 2 สิงหาคม 2564
09 สิงหาคม 2564 (14:55:21)
100%
106 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27 กรกฎาคม 2564 (11:33:23)
100%
107 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27 กรกฎาคม 2564 (11:33:45)
100%
108 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 18000 BTU
6 เครื่อง 27,800.00 166,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขบ. P 640001360 18 ส.ค. 2564
06 กันยายน 2564 (14:13:25)
100%
109 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 BTU
2 เครื่อง 32,400.00 64,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขบ. P 640001360 18 ส.ค. 2564
06 กันยายน 2564 (14:13:29)
100%
110 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30000 BTU
2 เครื่อง 39,700.00 79,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขบ. P 640001360 18 ส.ค. 2564
06 กันยายน 2564 (14:13:34)
100%
111 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36000 BTU
1 เครื่อง 46,100.00 46,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขบ. P 640001360 18 ส.ค. 2564
06 กันยายน 2564 (14:13:39)
100%
112 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
1 เครื่อง 19,900.00 19,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผลวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ส่งเบิก 2 กค 2564
12 กรกฎาคม 2564 (07:08:07)
100%
113 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องสำหรับการประชุมทางไกล
2 ตัว 12,305.00 24,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขออนุวัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผลวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ส่งเบิก 2 กค 2564
12 กรกฎาคม 2564 (07:08:36)
100%
114 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม
2 ตัว 2,110.00 4,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผลวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ส่งเบิก 2 กค 2564
12 กรกฎาคม 2564 (07:08:50)
100%
115 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในการประชุม
1 งาน 294,250.00 294,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
13 กันยายน 2564 (15:47:21)
100%
116 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องเว็บแคม (Webcam) สำหรับประชุมทางไกล
1 ชุด 8,453.00 8,453.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
13 กันยายน 2564 (15:47:52)
100%
117 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครแลป
1 ตัว 482.00 482.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
13 กันยายน 2564 (15:49:06)
100%
118 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครโฟน
2 ตัว 375.00 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
13 กันยายน 2564 (15:49:40)
100%
119 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 36000 บีทียู
8 เครื่อง 46,100.00 368,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
13 กันยายน 2564 (15:50:06)
100%
120 สถาบันราชประชาสมาสัย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ติดตั้งปั้มดูดน้ำเครื่องปรับอากาศ
4 ตัว 3,750.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
13 กันยายน 2564 (15:50:34)
100%
121 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1546 ลว. 2 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (12:46:03)
100%
122 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1546 ลว. 2 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (12:46:20)
100%
123 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้ลิ้นชักเอนกประสงค์
1 ตู้ 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1/1573 ลว. 3 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (08:48:41)
100%
124 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสารบานแขวนไฟล์
1 ตู้ 4,780.00 4,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1/1573 ลว. 3 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (08:49:06)
100%
125 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 13 ที่นั่ง
1 ชุด 64,000.00 64,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอเสนอผู้อำนวยการลงนามในหนังสืออนุมัติ/อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง PO/ของมาถึงแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ/ส่งเบิกแล้ว
20 กันยายน 2564 (13:17:41)
100%
126 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
2 ชุด 79,073.00 158,146.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
กำหนดสเปค/ตรวจรับแล้ว/ส่งเบิกกองคลัง
20 กันยายน 2564 (13:17:50)
100%
127 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดานและจอภาพ
1 ชุด 67,945.00 67,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
กำหนดสเปค/ตรวจรับแล้ว/ระหว่างส่งเบิกกองคลัง
20 กันยายน 2564 (13:17:57)
100%
128 กองโรคไม่ติดต่อ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ผ้าม่านทึบ ขนาด 7.55x2.36 เมตร
25 หลา 350.00 8,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
30 สิงหาคม 2564 (18:41:04)
100%
129 กองโรคไม่ติดต่อ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รางยูโกสีขาว ขนาด 7.55x2.36 เมตร
7.55 เมตร 300.00 2,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
30 สิงหาคม 2564 (18:41:26)
100%
130 กองโรคไม่ติดต่อ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ผ้าม่านทึบ ขนาด 5.50x2.36 เมตร
19 หลา 350.00 6,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
30 สิงหาคม 2564 (18:41:55)
100%
131 กองโรคไม่ติดต่อ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รางยูโกสีขาว ขนาด 5.55x2.36 เมตร
5.50 เมตร 300.00 1,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก
30 สิงหาคม 2564 (18:42:18)
100%
132 กองโรคไม่ติดต่อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดระบบห้องประชุม Web Conference
1 ชุด 39,964.50 39,964.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน
09 สิงหาคม 2564 (15:57:47)
100%
133 กองโรคไม่ติดต่อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
1 เครื่อง 19,880.60 19,880.60 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน
09 สิงหาคม 2564 (15:58:40)
100%
134 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-
25 สิงหาคม 2564 (15:14:55)
100%
135 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
-
25 สิงหาคม 2564 (15:15:24)
100%
136 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3 เครื่อง 17,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1546 ลว. 2 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (12:46:39)
100%
137 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1546 ลว. 2 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (12:46:56)
100%
138 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1546 ลว. 2 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (12:47:46)
100%
139 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
1 เครื่อง 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1546 ลว. 2 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (12:48:02)
100%
140 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง ผิวเมลามีน พร้อมรางแป้นพิมพ์ (Keyboard) ขนาด 240x120x75 ซม.
1 ชุด 26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1/1573 ลว. 3 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (08:49:36)
100%
141 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชั้นใส่ของไม้วีเนียร์ 2 ชั้น
1 ตู้ 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1/1573 ลว. 3 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (08:49:56)
100%
142 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน
3 ชุด 3,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก ที่ สธ 0409.1/1573 ลว. 3 กันยายน 2564
06 กันยายน 2564 (08:50:16)
100%
143 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)
1 เครื่อง 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รอส่งของ สินค้าเข้าแล้ว รอเข้าติดตั้ง ส่งมอบ ตรวจรับ
20 กันยายน 2564 (11:01:22)
100%
144 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
4 เครื่อง 22,000.00 88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกวันที่ 23/09/2564
23 กันยายน 2564 (15:57:39)
100%
145 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
6 เครื่อง 5,800.00 34,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกการเงิน 23/09/2564
23 กันยายน 2564 (15:58:16)
100%
146 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์ไร้สาย
1 ชุด 3,550.00 3,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงิน 23/09/2564
23 กันยายน 2564 (16:00:12)
100%
147 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็นของ
1 คัน 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก 30/8/2564
30 สิงหาคม 2564 (09:31:56)
100%
148 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมค์ชุดประชุมก้านยาวสำหรับผู้ร่วมประชุม
16 เครื่อง 15,500.00 248,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 25 สิงหาคม 2564
31 สิงหาคม 2564 (08:57:24)
100%
149 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
8 ตัว 3,500.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก สธ 0433.1.2/595 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564 (08:30:16)
100%
150 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีล้อ
1 ตัว 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก สธ 0433.1/595 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64
22 กันยายน 2564 (08:32:06)
100%
151 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU
1 เครื่อง 46,100.00 46,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0433.1.2/595 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 (ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 4)
22 กันยายน 2564 (08:51:32)
100%
152 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่อง 30,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
06 กันยายน 2564 (09:34:01)
100%
153 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
4 เครื่อง 22,000.00 88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
06 กันยายน 2564 (09:34:37)
100%
154 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
06 กันยายน 2564 (09:33:21)
100%
155 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
3 เครื่อง 15,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
06 กันยายน 2564 (09:35:43)
100%
156 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ความละเอียด 4,000 ANSI Lumens
1 เครื่อง 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว
06 กันยายน 2564 (09:36:27)
100%
157 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็นถาดสเตนเลส 2 ชั้น
1 คัน 6,850.00 6,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0405.1/315 ลว 28 กันยายน 64
30 กันยายน 2564 (09:34:26)
100%
158 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์ไร้สาย
4 เครื่อง 1,699.00 6,796.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0405.1/317 ลว 28 กันยายน 64
30 กันยายน 2564 (09:40:37)
100%
159 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
10 ตัว 4,100.00 41,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0405.1/316 ลว 28 กันยายน 64
30 กันยายน 2564 (09:27:11)
100%
160 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ
16 ตัว 10,500.00 168,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:38:11)
100%
161 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง
1 เครื่อง 101,000.00 101,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:37:10)
100%
162 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
2 ตัว 8,300.00 16,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:39:04)
100%
163 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
1 ตัว 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:40:17)
100%
164 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็นถาดสเตนเลส 2 ชั้น
1 คัน 6,850.00 6,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0405.1/315 ลว 28 กันยายน 64
30 กันยายน 2564 (09:37:03)
100%
165 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทำน้ำร้อย-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
1 เครื่อง 25,100.00 25,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเมื่อ 23 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 (10:52:45)
100%
166 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็นเหล็ก 2 ชั้น มือจับ 2 ข้าง
1 คัน 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 (10:56:16)
100%
167 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันายน 2564
27 กันยายน 2564 (11:04:21)
100%
168 กองกฎหมาย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่
1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 23 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 (11:03:17)
100%
169 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู
1 เครื่อง 55,400.00 55,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2089 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564 (10:16:08)
100%
170 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บีทียู ระบบ Inverter
2 เครื่อง 30,100.00 60,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย 27 กย.64
28 กันยายน 2564 (08:39:23)
100%
171 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ระบบ Inverter
5 เครื่อง 42,500.00 212,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย 27 กย.64
28 กันยายน 2564 (08:27:37)
100%
172 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
3 ชุด 70,000.00 210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย 29 กย.64
28 กันยายน 2564 (11:28:16)
100%
173 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบไมค์ห้องประชุมแบบสาย
1 เครื่อง 148,000.00 148,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (16:09:56)
100%
174 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI lumens
1 เครื่อง 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (16:05:43)
100%
175 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กระเป๋าโลหะสำหรับการสอบสวนโรค
5 ใบ 7,500.00 37,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (15:36:24)
100%
176 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (15:37:38)
100%
177 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุด Co Working Space
1 ชุด 48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (15:45:54)
100%
178 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องสแกนนิ้วมือควบคุมประตู
1 ชุด 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (15:47:19)
100%
179 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2063 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564 (10:21:27)
100%
180 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1 ชุด 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2063 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564 (10:23:19)
100%
181 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1 ชุด 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2063 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564 (10:24:26)
100%
182 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายวีดีโอสำหรับคอนเฟอเรนซ์
2 ตัว 25,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2062 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564 (10:27:12)
100%
183 กองนวัตกรรมและวิจัย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย (ลำโพง)
2 ตัว 11,800.00 23,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2062 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564 (10:29:04)
100%
184 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำ
1 เครื่อง 375,000.00 375,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:37:41)
100%
185 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
12 เครื่อง 22,000.00 264,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:37:53)
100%
186 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
2 เครื่อง 22,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:38:05)
100%
187 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
2 เครื่อง 10,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงงานการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18 ตุลาคม 2564 (09:31:58)
100%
188 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:38:32)
100%
189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
3 เครื่อง 5,400.00 16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:38:46)
100%
190 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
5 จอ 3,700.00 18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:38:58)
100%
191 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
5 เครื่อง 2,800.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:39:14)
100%
192 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2
3 เครื่อง 20,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:39:26)
100%
193 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
18 เครื่อง 2,500.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:39:48)
100%
194 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
30 ตัว 3,200.00 96,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งงานการเงินเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (08:40:21)
100%
195 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 ครบกำนหดส่งมอบวันที่ 13 กันยายน 2564 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
27 กันยายน 2564 (15:25:51)
100%
196 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 ครบกำนหดส่งมอบวันที่ 13 กันยายน 2564 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
27 กันยายน 2564 (15:26:11)
100%
197 ศูนย์สารสนเทศ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น
1 เครื่อง 21,400.00 21,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 ครบกำนหดส่งมอบวันที่ 13 กันยายน 2564 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
27 กันยายน 2564 (15:26:31)
100%
198 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
10 เครื่อง 22,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
P/O เลขที่ 60/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 ส่งเบิกกองคลัง 28 ก.ย. 2564
28 กันยายน 2564 (09:49:40)
100%
199 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
5 เครื่อง 30,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เลข P/O 60/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 ส่งเบิกกองคลัง 28 ก.ย. 2564
28 กันยายน 2564 (09:49:18)
100%
200 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
5 เครื่อง 17,000.00 85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
P/O เลขที่ 60/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 ส่งเบิกกองคลัง 28 ก.ย. 2564
28 กันยายน 2564 (09:50:11)
100%
201 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
10 เครื่อง 2,500.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
P/O เลขที่ 60/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 ส่งเบิกกองคลัง 28 ก.ย. 2564
28 กันยายน 2564 (09:50:35)
100%
202 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
1 ตัว 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
P/O เลขที่ 59/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 ส่งเบิกกองคลัง 20 ก.ย. 2564
28 กันยายน 2564 (09:52:53)
100%
203 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องสำหรับประชุมทางไกล
2 ตัว 19,300.00 38,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเรื่องเบิกเรียบร้อยแล้ว
27 กันยายน 2564 (10:11:59)
100%
204 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
1 จอ 45,500.00 45,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:19:18)
100%
205 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์
1 ตัว 125,200.00 125,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:21:57)
100%
206 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม 3 ชิ้น
31 ชุด 7,500.00 232,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:24:29)
100%
207 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม 3 ชิ้น ขาเหล็ก
2 ชุด 15,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:25:40)
100%
208 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม.
2 ตัว 3,800.00 7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:26:49)
100%
209 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงานสีดำ 5 ล้อ มีพนักพิงและที่วางแขน
16 ตัว 4,500.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:27:54)
100%
210 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
1 ตู้ 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:29:59)
100%
211 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
1 ตู้ 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:30:41)
100%
212 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
2 เครื่อง 3,450.00 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:33:04)
100%
213 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ครุภัณฑ์สำนักงาน
รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว
2 คัน 2,100.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลัง 15 ก.ย.64
23 กันยายน 2564 (10:34:16)
100%
214 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน
2 ตัว 3,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1737 ลว 22 ก.ย. 64
27 กันยายน 2564 (11:00:41)
100%
215 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงาน
5 ตัว 3,500.00 17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1737 ลว 22 ก.ย. 64
27 กันยายน 2564 (11:02:35)
100%
216 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
4 ตัว 6,400.00 25,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1737 ลว 22 ก.ย. 64
27 กันยายน 2564 (11:03:18)
100%
217 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องทำลายเอกสาร
1 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1737 ลว 22 ก.ย. 64
27 กันยายน 2564 (11:03:57)
100%
218 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตัวอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ Hard Disk ชนิดติดตั้งภายนอก
10 ตัว 2,180.00 21,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1731 ลว 22 ก.ย. 64
27 กันยายน 2564 (11:07:12)
100%
219 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดประชุมทางไกล Video Conference สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่
1 ชุด 149,500.00 149,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1736 ลว 22 ก.ย. 64
27 กันยายน 2564 (11:08:05)
100%
220 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดระบบ Video Conference
1 ชุด 115,000.00 115,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปยังการเงินแล้ว
27 กันยายน 2564 (10:46:31)
100%
221 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Smart TV ขนาดจอ 55 นิ้ว
1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปการเงินเรียบร้อย
27 กันยายน 2564 (10:47:12)
100%
222 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์สำนักงาน
พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 20 นิ้ว
10 เครื่อง 2,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
27 กันยายน 2564 (10:48:08)
100%
223 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์สำนักงาน ชนิดไร้สาย
10 เครื่อง 2,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
27 กันยายน 2564 (10:50:02)
100%
224 กองป้องกันการบาดเจ็บ ครุภัณฑ์สำนักงาน
FAX มัลติฟังก์ชั่น
1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อย
27 กันยายน 2564 (10:50:34)
100%
225 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องฟอกอากาศ
3 เครื่อง 15,500.00 46,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:26:10)
100%
226 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA
4 เครื่อง 4,300.00 17,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:40:44)
100%
227 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 บีทียู ระบบ Inverter
1 เครื่อง 34,800.00 34,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย 27 กย.64
28 กันยายน 2564 (08:28:28)
100%
228 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู ระบบ Inverter
2 เครื่อง 54,200.00 108,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่าย 27 กย.64
28 กันยายน 2564 (08:29:07)
100%
229 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องเว็บแคม
3 ชุด 24,800.00 74,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (16:07:17)
100%
230 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องพร้อมเลนส์และขากล้อง
1 ตัว 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (15:39:51)
100%
231 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขนพร้อมรถเข็นวางเครื่อง
1 เครื่อง 68,000.00 68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (16:09:02)
100%
232 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องเคลือบบัตร
1 เครื่อง 7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (15:50:50)
100%
233 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถังดับเพลิง ชนิดเหลวระเหย
10 ถัง 3,500.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (16:10:37)
100%
234 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก
1 ตู้ 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
04 ตุลาคม 2564 (16:02:28)
100%
235 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอทีวี ขนาด 85 นิ้ว
1 จอ 81,500.00 81,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:19:38)
100%
236 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI
2 ตัว 4,250.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:22:36)
100%
237 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องประชุมทางไกล
1 ตัว 53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:20:55)
100%
238 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อนาล็อคมิกเซอร์
2 เครื่อง 8,450.00 16,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:24:10)
100%
239 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลำโพง
2 ใบ 8,900.00 17,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
04 ตุลาคม 2564 (11:23:08)
100%
240 กองบริหารการคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
3 เครื่อง 22,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
สธ 0405.6/203 ลว. 21 กันยายน 64
04 ตุลาคม 2564 (09:37:27)
100%
241 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บเอกสาร
4 ตัว 15,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (14:08:16)
100%
242 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ยึดติดผนังอาคาร
1 เครื่อง 95,000.00 95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว
25 ตุลาคม 2564 (14:08:29)
100%
243 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
5 เครื่อง 30,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก สธ 0433.1/600 วันที่ 6 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564 (08:23:28)
100%