รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองโรคไม่ติดต่อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เครื่อง
หน่วยงาน กองโรคไม่ติดต่อ ราคาต่อหน่วย 17,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 5/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 68,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 17,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 68,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10:46:19 น.
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
04 ตุลาคม 2564
เวลา 10:31:05 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
รองบประมาณ ประมาณปี 2565
2
19 ตุลาคม 2564
เวลา 10:33:58 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างออกใบสั่งซื้อ
3
25 ตุลาคม 2564
เวลา 10:48:02 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ดำเนนิการออกใบสั่งซื้อแล้ว
4
25 ตุลาคม 2564
เวลา 12:42:21 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ดำเนนิการออกใบสั่งซื้อแล้ว
5
25 ตุลาคม 2564
เวลา 12:43:12 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ดำเนินการออกใบสั่งซื้อแล้ว
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:14:54 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
7
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:45:38 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
8
16 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:12:27 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอส่งมอบงาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
9
23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:36:11 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอ po จากกองบริหารการคลัง
10
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:32:13 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
11
07 ธันวาคม 2564
เวลา 14:55:42 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
12
13 ธันวาคม 2564
เวลา 13:39:26 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
13
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:32:39 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
14
19 กันยายน 2565
เวลา 10:46:19 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64