ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6 เครื่อง [ 5,800.00 ]
34,800.00
[ 0.00 ]
0.00
34,800.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคา
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:22:33
2 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6 เครื่อง [ 5,800.00 ]
34,800.00
[ 5,800.00 ]
34,800.00
0.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการส่งตรวจ PO
3/2565 ( 08 พฤศจิกายน 2564 )
ร้านปัณณวิชญ์
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:56:48
3 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6 เครื่อง [ 5,800.00 ]
34,800.00
[ 5,800.00 ]
34,800.00
0.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างการตรวจรับ
3/2565 ( 08 พฤศจิกายน 2564 )
ร้านปัณณวิชญ์
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:07:48
4 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6 เครื่อง [ 5,800.00 ]
34,800.00
[ 5,800.00 ]
34,800.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกับกองบริหารการคลังแล้ว
3/2565 ( 08 พฤศจิกายน 2564 )
ร้านปัณณวิชญ์
7017097816
24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:59:27