ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 0.00 ]
0.00
144,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างการแจ้งกองแผนงานฯ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:21:40
2 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 0.00 ]
0.00
144,000.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างการแจ้งกองแผนงานฯ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:37:22
3 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 0.00 ]
0.00
144,000.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างขอเอกสารเพื่อผูกหลักผู้ขาย
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:58:18
4 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 0.00 ]
0.00
144,000.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติม
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:02:18
5 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 0.00 ]
0.00
144,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ได้บริษัทผู้ชนะ ในวงเงิน 141,240.- บาท
- ( - )
-
-
08 ธันวาคม 2564
เวลา 09:36:38
6 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 33,000.00 ]
132,000.00
12,000.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง 141,240.- บาท
6/2564 ( 23 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:09:46
7 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 35,310.00 ]
141,240.00
2,760.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง 141,240.- บาท
6/2564 ( 23 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:14:00
8 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 35,310.00 ]
141,240.00
2,760.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างส่งตรวจ PO วงเงิน 141,240.- บาท
6/2564 ( 23 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 10:24:07
9 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 35,310.00 ]
141,240.00
2,760.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
วงเงิน 141,240.- บาท
6/2564 ( 23 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
7017315538
18 มกราคม 2565
เวลา 16:46:41
10 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เครื่อง [ 36,000.00 ]
144,000.00
[ 35,310.00 ]
141,240.00
2,760.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วงเงิน 141,240.- บาท
6/2564 ( 23 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
7017315538
01 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:37:57