ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 ปรับปรุงห้องครัว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 99,600.00 ]
99,600.00
[ 0.00 ]
0.00
99,600.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างการแจ้งกองแผนงานฯ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:21:11
2 2565 งานปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 327,800.00 ]
327,800.00
[ 0.00 ]
0.00
327,800.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างการทำรายงานขอจ้าง
- ( - )
-
-
08 ธันวาคม 2564
เวลา 09:34:17
3 2565 งานปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 327,800.00 ]
327,800.00
[ 327,799.85 ]
327,799.85
0.15
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง 327,799.85 บาท
7/2565 ( 24 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:12:27
4 2565 งานปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 327,800.00 ]
327,800.00
[ 327,799.85 ]
327,799.85
0.15
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างส่งตรวจ PO วงเงิน 327,799.85 บาท
7/2565 ( 24 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 10:23:41
5 2565 งานปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 327,800.00 ]
327,800.00
[ 327,799.85 ]
327,799.85
0.15
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
วงเงิน 327,799.85 บาท
7/2565 ( 24 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
7017327720
18 มกราคม 2565
เวลา 16:44:36
6 2565 งานปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 327,800.00 ]
327,800.00
[ 327,799.85 ]
327,799.85
0.15
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรอตรวจรับ วงเงิน 327,799.85 บาท
7/2565 ( 24 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
7017327720
18 มกราคม 2565
เวลา 16:47:21
7 2565 งานปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 327,800.00 ]
327,800.00
[ 327,799.85 ]
327,799.85
0.15
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
วงเงิน 327,799.85 บาท
7/2565 ( 24 พฤศจิกายน 2564 )
บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
7017327720
15 มิถุนายน 2565
เวลา 15:22:08