รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงห้องกลุ่มงานพัฒนาราชการ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ราคาต่อหน่วย 690,800.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2566 วงเงินทั้งสิ้น 690,800.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ประชุมพิจารณาผล ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
69%
รายงานล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:24:55 น.
ขณะนี้รอ BOQ จากบริษัท เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
05 ตุลาคม 2565
เวลา 15:28:38 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างจัดทำแบบห้องกลุ่มงานพัฒนาราชการ
2
07 ธันวาคม 2565
เวลา 11:22:12 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางฯ
3
19 ธันวาคม 2565
เวลา 11:04:41 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางฯ
4
28 ธันวาคม 2565
เวลา 09:44:52 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5
04 มกราคม 2566
เวลา 16:25:41 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6
09 มกราคม 2566
เวลา 15:55:42 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7
16 มกราคม 2566
เวลา 17:06:54 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8
23 มกราคม 2566
เวลา 09:53:04 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9
30 มกราคม 2566
เวลา 15:58:20 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10
06 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 16:21:35 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13:59:39 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
12
20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 15:56:19 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
13
28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:42:26 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
14
07 มีนาคม 2566
เวลา 16:08:00 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
15
13 มีนาคม 2566
เวลา 14:29:11 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
16
13 มีนาคม 2566
เวลา 14:32:00 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
17
20 มีนาคม 2566
เวลา 10:55:58 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
18
27 มีนาคม 2566
เวลา 10:01:46 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
อยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างประกาศ
19
27 มีนาคม 2566
เวลา 10:03:01 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
อยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างประกาศ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
20
03 เมษายน 2566
เวลา 15:00:25 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
21
10 เมษายน 2566
เวลา 14:06:48 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน 31 มีนาคม 2566 ถึง 11 เมษายน 2566 ผู้ขายเสนอราคาในระบบ 12 เมษายน เปิดซอง 18 เมษายน เวลา 10.00 น.
22
18 เมษายน 2566
เวลา 14:15:45 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
เปิดซอง 18 เมษายน เวลา 10.00 น.
23
25 เมษายน 2566
เวลา 09:19:52 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างพิจารณาผล
24
08 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:16:50 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประกาศผล และอยู่ระหว่างอุทธรณ์
25
15 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:59:40 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันศุกร์ และวันนี้เสนอกรมลงนามในหนังสือแจ้งบริษัททำ BOQ
26
22 พฤษภาคม 2566
เวลา 16:24:55 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ขณะนี้รอ BOQ จากบริษัท เพื่อทำขั้นตอนต่อไป