รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงห้องฝ่ายอำนวยการและแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ราคาต่อหน่วย 525,500.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2566 วงเงินทั้งสิ้น 525,500.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ประชุมพิจารณาผล ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
69%
รายงานล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:24:41 น.
ขณะนี้รอ BOQ จากบริษัท เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
05 ตุลาคม 2565
เวลา 15:28:08 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างจัดทำแบบห้องฝ่ายอำนวยการฯ
2
07 ธันวาคม 2565
เวลา 11:21:30 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางฯ
3
19 ธันวาคม 2565
เวลา 11:04:25 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางฯ
4
28 ธันวาคม 2565
เวลา 09:44:27 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5
04 มกราคม 2566
เวลา 16:25:31 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6
09 มกราคม 2566
เวลา 15:55:33 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7
16 มกราคม 2566
เวลา 17:06:37 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8
23 มกราคม 2566
เวลา 09:52:52 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9
30 มกราคม 2566
เวลา 15:58:09 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10
06 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 16:21:22 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13:59:30 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
12
20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 15:56:13 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
13
28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:42:14 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
14
07 มีนาคม 2566
เวลา 16:07:02 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
15
13 มีนาคม 2566
เวลา 14:28:48 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
16
20 มีนาคม 2566
เวลา 10:55:46 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
17
27 มีนาคม 2566
เวลา 10:01:25 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
อยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างประกาศ
18
27 มีนาคม 2566
เวลา 10:02:41 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
อยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างประกาศ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
19
03 เมษายน 2566
เวลา 14:58:30 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
20
03 เมษายน 2566
เวลา 14:59:53 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
21
03 เมษายน 2566
เวลา 14:59:58 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
22
10 เมษายน 2566
เวลา 14:06:33 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน 31 มีนาคม 2566 ถึง 11 เมษายน 2566 ผู้ขายเสนอราคาในระบบ 12 เมษายน เปิดซอง 18 เมษายน เวลา 10.00 น.
23
18 เมษายน 2566
เวลา 14:15:27 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
เปิดซอง 18 เมษายน เวลา 10.00 น.
24
25 เมษายน 2566
เวลา 09:19:37 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างพิจารณาผล
25
08 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:16:39 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประกาศผล และอยู่ระหว่างอุทธรณ์
26
15 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:59:21 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันศุกร์ และวันนี้เสนอกรมลงนามในหนังสือแจ้งบริษัททำ BOQ
27
22 พฤษภาคม 2566
เวลา 16:24:41 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ขณะนี้รอ BOQ จากบริษัท เพื่อทำขั้นตอนต่อไป