รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ราคาต่อหน่วย 462,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2566 วงเงินทั้งสิ้น 462,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ประชุมพิจารณาผล ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
69%
รายงานล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:24:27 น.
ขณะนี้รอ BOQ จากบริษัท เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
05 ตุลาคม 2565
เวลา 15:27:34 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างจัดทำแบบห้องผู้อำนวยการ
2
07 ธันวาคม 2565
เวลา 11:20:28 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างจัดทำแบบห้องผู้อำนวยการ
3
07 ธันวาคม 2565
เวลา 11:21:55 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางฯ
4
19 ธันวาคม 2565
เวลา 11:04:11 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางฯ
5
28 ธันวาคม 2565
เวลา 09:43:13 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางฯ
6
04 มกราคม 2566
เวลา 16:25:18 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7
09 มกราคม 2566
เวลา 15:55:22 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8
16 มกราคม 2566
เวลา 17:06:20 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9
23 มกราคม 2566
เวลา 09:52:42 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10
30 มกราคม 2566
เวลา 15:57:50 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11
06 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 16:21:02 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
12
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13:59:20 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
13
20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 15:56:04 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
14
28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:41:58 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
15
07 มีนาคม 2566
เวลา 16:06:25 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
16
07 มีนาคม 2566
เวลา 16:07:41 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
17
13 มีนาคม 2566
เวลา 14:20:20 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
18
13 มีนาคม 2566
เวลา 14:28:28 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
19
20 มีนาคม 2566
เวลา 10:55:34 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
20
27 มีนาคม 2566
เวลา 10:01:00 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
อยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างประกาศ
21
27 มีนาคม 2566
เวลา 10:02:25 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
อยู่ระหว่างวิจารณ์ร่างประกาศ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
22
03 เมษายน 2566
เวลา 14:57:49 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ
23
03 เมษายน 2566
เวลา 14:59:19 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
24
10 เมษายน 2566
เวลา 14:05:22 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน 31 มีนาคม 2566 ถึง 11 เมษายน 2566 ผู้ขายเสนอราคาในระบบ 12 เมษายน เปิดซอง 18 เมษายน เวลา 10.00 น.
25
10 เมษายน 2566
เวลา 14:05:47 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน 31 มีนาคม 2566 ถึง 11 เมษายน 2566 ผู้ขายเสนอราคาในระบบ 12 เมษายน เปิดซอง 18 เมษายน เวลา 10.00 น.
26
18 เมษายน 2566
เวลา 14:15:01 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
เปิดซอง 18 เมษายน เวลา 10.00 น.
27
25 เมษายน 2566
เวลา 09:19:20 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างพิจารณาผล
28
08 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:16:17 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประกาศผล และอยู่ระหว่างอุทธรณ์
29
15 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:58:34 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันศุกร์ และวันนี้เสนอกรมลงนามในหนังสือแจ้งบริษัททำ BOQ
30
22 พฤษภาคม 2566
เวลา 16:24:27 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ขณะนี้รอ BOQ จากบริษัท เพื่อทำขั้นตอนต่อไป